Detaljplan för del av Linköpingsgatan i Skänninge

Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta en detaljplan för rubricerat ärende.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för stängning av Linköpingsgatans korsning med järnvägen.

En ny gång- och cykelväg kommer att anläggas utmed Linköpingsgatan och anslutas till den planskilda gång- och cykeltunneln vid stationshuset.

Planförslaget finns utställd för granskning under tiden 12 mars – 2 april 2014. Handlingarna finns tillgängliga på:

  • Internet www.mjolby.se/planer
  • Byggnadskontoret, Stadshuset, Burensköldsvägen 11 i Mjölby vardagar klockan 9.00-15.30, dit ni också kan vända er för information.
  • Biblioteket i Skänninge, under bibliotekets öppettider.

Den som har synpunkter på planförslagen får framföra dessa skriftligen till:

Byggnads och räddningsnämnden

595 80 Mjölby

 

Frågor kan ställas senast onsdagen den 2 april 2014.
Den som då inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.