Detaljplan för del av Linköpingsgatan i Skänninge

Byggnads- och räddningsnämnden har 2021-06-15 §96 antagit detaljplanen.

Planområde inringat i rött

Beskrivning

Trafikverket genomför stängningar av plankorsningar mellan Mjölby-Motala för att öka trafiksäkerheten och ett avtal har upprättats mellan Trafikverket och kommunen. Avtalet innebär att plankorsningen kommer stängas när tunnel under järnvägen vid Idrottsvägen öppnats. Stängningen är särskilt angelägen då dubbelspåret har anlagts och både gods- och pendeltågstrafiken ökar.

En ny gång- och cykelväg kommer att anläggas utmed Linköpingsgatan och anslutas till den planskilda gång- och cykeltunneln vid stationshuset. Tyngre tafik leds om med syftet att förbättra miljön för boende och besökare i Skänninges centrala delar.

Syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för stängning av Linköpingsgatans korsning med järnvägen.

Planskede

Planförslaget var på granskning under tiden 12 mars – 2 april 2014. En kompletterande utställning av granskningsförslaget genomfördes 12 april -10 maj 2021.

Byggnads- och räddningsnämnden har 2021-06-15 §96 antagit detaljplanen. Eventuella överklaganden kunde lämnas till Byggnadskontoret senast 2021-07-13.

Inga överklaganden har inkommit och planen har därmed vunnit laga kraft 2021-07-14. Berörda kommer meddelas inom kort och planarbetet avslutas.


Upplysningar lämnas av:

Maria Högberg

Telefon: 010-234 64 21

maria.hogberg@mjolby.se


Information om hur Mjölby kommun hanterar dina personuppgifter Pdf, 94 kB, öppnas i nytt fönster.

Laga krafthandlingar

Planbeskrivning och behovsbedömning Pdf, 4 MB.

Plankarta Pdf, 972 kB.