Eget avlopp

Eget eller enskilda avlopp kallas alla avlopp som finns ute på landsbygden, och som inte är anslutna till det kommunala nätet.

Avloppsvatten från hushåll innehåller stora mängder näringsämnen, organiska föreningar och bakterier. För att hindra att föroreningarna kommer ut i sjöar och vattendrag måste avloppsvattnet renas.

Ansök om tillstånd

För att få inrätta en avloppsanläggning måste du först ansöka om tillstånd (i vissa fall räcker det med en anmälan). Om du redan har en anläggning och ska göra förbättringar på den är du skyldig att göra en anmälan. Ansökan om tillstånd och anmälan ska ställas till miljönämnden och göras senast sex veckor innan anläggningen ska byggas.

Har du frågor om enskilda avlopp är du välkommen att ringa miljökontoret.

Vanligaste reningsmetoden

Den vanligaste reningsmetoden består av en slamavskiljare, en två- eller trekammarbrunn och efterföljande rening i en infiltration eller markbädd. I slamavskiljaren fastnar fasta partiklar och i infiltrationen/markbädden sker en rening av vattnet.

I vissa fall kan ytterligare rening behövas, exempelvis då avloppet placeras nära dricksvattentäkt, vattendrag, eller större grundvattenförekomster.

Många har inte tillräcklig rening

Det är många fastigheter på landsbygden som inte har tillräcklig rening av avloppsvattnet, utan släpper ut det orenat eller endast delvis renat. Utsläpp av näringsämnen medför att vattenområden växer igen och tillskott av organiskt material i vatten medför att syrehalten i vattnet sjunker. För att försöka förbättra avloppssituationen bedriver miljönämnden ett tillsynsarbete och jobbar för att få till nya anläggningar. Varje år inventeras en mindre del av kommunen.

Ansökan/anmälan om inrättande eller ändring av avloppsanordningPDF

Utförandeintyg med kontrollplanPDF

Jordprov för siktanalysPDF

EntreprenörslistaPDF 

Miljönämndens kvalitetsdeklarationPDF

Avloppsguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Miljökontoret

Telefon: 0142-850 00

miljo@mjolby.se