Lägeskontroll

Lägeskontroll innebär att man kontrollerar att byggnaden placerats i det läge på fastigheten som bygglovet anger.

Kontrollen utförs normalt i grundläggningsskedet för att eventuella fel ska kunna rättas till. Behovet av lägeskontroll dokumenteras i kontrollplanen. Sakkunnigintyg på utförd lägeskontroll ska lämnas till bygglovenheten. Intyget ska redovisa om byggnadens läge i plan och i förekommande fall även i höjd, överensstämmer med bygglovet.

Om byggnadskontoret utför utstakningen reduceras avgiften med 50 %. Gäller om lägeskontrollen utförs inom 5 år efter utstakningen.

Så beställer du en lägeskontroll

Ska byggnadskontoret utföra lägeskontrollen görs beställningen hos kart -och mätningsenheten. Ska någon annan utföra lägeskontrollen anmäls detta till bygglovenheten. Utförare ska kunna uppvisa handlingar som bekräftar att personen uppfyller kraven för mätningsteknisk färdighet.

Kontakt

Byggnadskontoret

Telefon: 010-234 50 00

byggnad@mjolby.se

Senast publicerad