Ombyggnation Mjölkulla

Ombyggnationsskylt. Här bygger vi för att säkerställa framtidens vatten och avlopp.

Vi bygger om för att försäkra framtidens vatten och avlopp. Under den här rubriken kommer vi fortlöpande att informera angående ombyggnationer av olika slag vid Mjölkulla reningsverk i Mjölby.

Byggnation av rötkammare

Slammet som uppstår i de olika delprocesserna i avloppsreningsverket stabiliseras anaerobt i en rötkammare genom termofil rötning. Den metangas som bildas i rötkammaren förbränns i en gaspanna för att i första hand tillgodose anläggningens egna värmebehov. Eventuellt värmeöverskott leds ut på fjärrvärmenätet. Anläggningen är REVAQ certifierad vilket innebär regelbunden provtagning av metaller på det avvattnade rötslammet, med godkända analysresultat får det avvattnade rötslammet spridas på åkrar som jordförbättringsmaterial.

2021-01-14

En ny rötkammare byggs för att åstadkomma redundans i rötningsprocessen, möjlighet ges att kunna ställa av rötkammare för drift och underhåll. Den nya rötkammaren byggs efter dagens belastningsnivå för en bättre optimerad drift, vilket bland annat genererar i minskade luktolägenheter och lägre driftkostnader. Befintlig rötkammare är idag överdimensionerad utifrån organisk belastning och uppehållstid. Detta resulterar i onödigt hög driftkostnad för framförallt varmhållning relativt gasmängden som produceras. Rötkammaren beräknas stå färdig sommaren 2021 och driftsättas hösten 2021.

Ombyggnation av det biologiska reningssteget

Arbetet med att bygga om det biologiska reningssteget vid Mjölkula reningsverk i Mjölby fortgår enligt plan. Det renade vattnet som släpps ut från reningsverket håller även fortsatt bra kvalitet, i enlighet med gällande tillstånd.

2019-09-24

Reningsprocessen i de nya cisternerna har kommit igång bra och kvävereningen sker nu i huvudsak där. Ombyggnationen i det gamla biologiska reningssteget har därmed påbörjats för att, när det är klart, ytterligare öka kapacitet och stabilitet i kvävereningsprocessen. Vid ombyggnationen töms bassängerna en i taget, rengörs och anpassas till den nya funktionen. Planen är att denna ombyggnadsfas ska bli så kort som möjligt och vi ber er ha överseende med den ökade luktolägenhet som dessvärre inte går att undvika när bassängerna töms.

2019-07-16

De nya betongtankarna börjar nu bli klara för att testköras med renvatten innan drifttagning. Locken är på och det mesta av rördragningen och maskinutrustningen är på plats. Efter testkörning med renvatten ska tankarna fyllas med avloppsvatten och ympningen av bakteriekultur påbörjas, det vill säga att bakterier tillsätts. Ympningen påbörjas vecka 32 då även de nya bärarna (plasthjul vilka bakterierna lever på) kommer att levereras och fyllas på i tankarna. Leverans av bärare påbörjas på tisdagen och innebär att en del lastbilar kommer att trafikera Backgatan under veckan. Leveranserna kommer att ske dagtid.

Det gamla biosteget är fortfarande intakt och även juni hade godkända utsläppsvärden. Ombyggnationerna i det gamla steget kommer att påbörjas så snart funktionen i de nya tankarna kommit igång.

2019-06-17

De nya betongtankarna vid Mjölkulla reningsverk är på plats och montagearbetena pågår för fullt för den utökade biologiska reningen av avloppsvattnet i kommunen. Funktionen i det befintliga biologiska reningssteget är fortfarande intakt och vi uppfyller gällande reningskrav.

På tisdag, onsdag och eventuellt torsdag vecka 25 kommer takelementen till tankarna att levereras och monteras vilket innebär extra tung trafik på Backgatan och något högre bullernivå än normalt. Nästa stora leverans som påverkar framkomligheten ner mot reningsverket beräknas vecka 32. Mer information kommer när vi vet definitivt.

2019-04-23

Byggaktiviteten vid Mjölkulla reningsverk är i full gång. I morgon, den 24 april, kommer betongtransporter att gå i skytteltrafik under större delen av dagen.

Det innebär att framkomligheten på Backgatan kommer att vara begränsad och bullernivån högre än normalt på grund av trafikintensiteten under dagen.

Sedan pålningen vecka 13 har armeringsarbeten och förberedelser för de nya betongelementen gjorts och nu är det dags för nästa steg som är gjutning.

Vecka 18 kommer sedan betongelementen att levereras. Detta sker med början tisdag den 30 april och pågår under resten av veckan. Transporterna kommer även att pågå under första maj.

2019-03-15

Arbetet med att bygga om det biologiska reningssteget vid Mjölkulla reningsverk i Mjölby fortgår enligt plan. Det renade vattnet som släpps ut från reningsverket håller även fortsatt bra kvalitet, i enlighet med gällande tillstånd.

Byggvägen är på plats och under vecka 13 och 14 kommer pålning att ske. Pålning innebär buller och vi ber er ha överseende med eventuella störningar som kan uppkomma under arbetet. För att minska antal dagar med pålningsarbete kan arbetsdagarna komma att förlängas utöver normal arbetstid, upp till 06.30 – 19.30.

2019-03-01

Mellansedimenteringsbassängen är nu nästan helt tömd. Rengöring pågår parallellt med att arbete med rivning av mellanväggar påbörjats. Samtidigt görs ledningsdragning för förbiledning av mellansedimenteringen.

Inför kommande byggnadsarbeten kommer en byggväg att anläggas inom området. Det kommer att medföra ökat antal transporter med grus från vecka 10. Transporterna kommer sedan att fortsätta i högre omfattning än vid ordinarie drift, vilket innebär mer trafik och buller runt Mjölkulla reningsverk.

Det befintliga biologiska reningssteget är fortfarande intakt och utsläppsvärdena i utgående vatten uppfyller även fortsatt gällande villkor enligt tillstånd och naturvårdsverkets avloppsdirektiv.

2019-02-15

Byggnadsarbetena i den planerade ombyggnationen av det biologiska reningssteget vid Mjölkulla reningsverk kommer att påbörjas inom kort. Ombyggnationen är en del i den handlingsplan som ska uppfylla kraven som ställts i länsstyrelsens föreläggande om vite till Mjölby kommun, avseende Mjölkulla reningsverk, vilka ska vara genomförda innan 2019 års utgång. Mer information om bakgrund och tänkt åtgärd finns i dokumentet Samråd kringboende 2018-09-07 Pdf, 395 kB, öppnas i nytt fönster..

Information om byggprocessens fortskridande och moment som eventuellt kan påverka kringboende kommer nu fortlöpande att presenteras. I slutet av februari påbörjas den första etappen av ombyggnationen vid reningsverket med grävning och byggnadsarbeten. Dessförinnan kommer tömning och rengöring göras av de bassängdelar som ska byggas om för ny funktion. Tömning och rengöring kan komma att innebära tillfällig lukt utöver vad som är normalt från reningsverket. Grävning och byggnadsarbeten innebär ökade transporter och tidvis buller, dock koncentrerat till vardagar klockan 7 – 17. Vi ber er ha överseende med eventuell olägenhet och kommer att göra vad vi kan för att minimera påverkan. Befintlig reningsprocess kommer att vara intakt under tiden det kompletterande reningssteget byggs. Utsläpp av renat avloppsvatten kommer att uppfylla gällande krav även under byggprocessen.

Bilden nedan visar en schematisk bild över hur det färdigutbyggda biosteget kommer att se ut. Bassängerna till höger är det nya steget som nu ska byggas i den gamla försedimenteringsbassängen.

Kontakt

VA/Avfallschef

Lars Edenhofer: 010-234 59 72

lars.edenhofer@mjolby.se