Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En kvinna arbetar förnöjt i sin trädgård

BYGGA, BO & MILJÖ

Dispenser

Ansök skriftligen om undantag eller dispenser.  Miljönämnden bestämmer vem som får en dispens. För vissa dispenser ska du betala ansökningsavgift. Alla dispenser är personliga och upphör att gälla om fastigheten byter ägare eller om nyttjanderättshavaren förändras.

Gemensam behållare  

Fastighetsägare eller nyttjanderättshavare kan få rätt att använda gemensam behållare för hushållsavfall. Fastighetsägarna eller nyttjanderättshavarna ska göra en gemensam ansökan till miljönämnden. Gemensam behållare beviljas om avfallet ryms i behållaren och om fastigheterna är nära grannar. För prövningen betalar du en ansökningsavgift.

Soptaxan för abonnenter som delar sopkärl blir lägre. Varje fastighetsägare eller nyttjanderättshavare betalar var sin grundavgift, men delar på hämtnings- och behandlingskostnaden. 

Uppehåll i hämtning

Om din fastighet för permanent boende är obebodd en sammanhängande period av minst tre månader, kan du få uppehåll i hämtningen för högst fem år i taget.

För fritidsboende kan du få uppehåll om fastigheten står outnyttjad hela hämtningsperioden, det vill säga 1 maj-30 september. Totalt kan uppehåll beviljas för fem år i taget.

Du kan få uppehåll i tömningen av slamavskiljare om fastigheten inte används under en sammanhängande period av minst ett år.

Du måste betala en viss avgift även om du inte har hämtning. Fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren måste betala en grundavgift, men slipper hämtning- och behandlingskostnaden.

Blankett för uppehåll i hämtning av hushållsavfallPDF

Du kan få förlängt hämtningsintervall om...

...du komposterar allt komposterbart material, matavfall och liknande i en kompost som är lämplig för åretruntbruk och anmäler detta till miljönämnden. Ovanstående krav gäller dock inte om du har ett fritidshus.

...du lämnar allt material som omfattas av producentansvar, exempelvis förpackningar på återvinningsstationerna.

Hur ofta vi hämtar dina sopor varierar beroende på om fastigheten ligger i tätort  eller i  landsbygden eller om det är en fritidsbostad. För prövningen av förlängt hämtningsintervall för hushållsavfall betalar du en ansökningsavgift.

Du kan få förlängt hämtningsintervall för slam från slamavskiljare om avloppsanläggningen håller en godtagbar standard. Är WC påkopplat kan du få tömning vart annat år och är det endast bad, disk och tvättvatten som belastar anläggningen kan man få tömning vart tredje år.

Blankett för förlängt hämtningsintervall av hushållsavfallPDF

Blankett för anmälan av kompost för matavfallPDF

Befrielse från skyldighet att överlämna hushållsavfall till kommunen

Du kan få befrielse från hämtning av hushållsavfall om du som fastighetsägare eller nyttjanderättshavare kan ta om hand avfallet på ett sätt som inte orsakar olägenheter för människor eller miljö, eller strider mot gällande författningar. Du kan beviljas för minst ett år och max fem år i taget.

Det är inte tillåtet att elda, gräva ner eller på något annat sätt göra sig av med avfall.

Även om du har befrielse från hämtning av hushållsavfall, får du betala en avgift eftersom kommunen har kostnader för bland annat återvinningscentralen, där hushållen ska lämna grovavfall.

När du ansöker om totalbefrielse från hämtning av hushållsavfall betalar du en prövningsavgift.

Du kan få befrielse från hämtning av latrin om du kan uppvisa att du själv kan hantera det inom din fastighet. Enklaste sättet att hantera latrinet är genom att kompostera det. Motsvarande gäller för slam från trekammarbrunnar och slutna tankar. När du ansöker om latrinbefrielse och för slam från slamavskiljare ska du betala en prövningsavgift.

Kontakta miljökontoret om du vill ansöka om befrielse från att lämna hushållsavfall till kommunen.

Kontakt

Miljökontoret

Telefon: 0142-850 00

miljo@mjolby.se