Registrering av livsmedelsanläggning

Tillvägagångssätt vid registrering av livsmedelsanläggning.

Hur går en anmälan om registrering till?

  • Fyll i blanketten "anmälan om registrering av livsmedelsanläggning". Skicka den till miljökontoret senast två veckor innan verksamheten ska öppna. Var noga med att fylla i alla relevanta uppgifter. På blanketten framkommer det hur mycket anmälan kostar. Till blankettarkivet

  • Miljökontoret diarieför anmälan och ett ärende upprättas. Uppgifterna förs in i miljökontorets register.

  • Om viktiga uppgifter saknas kontaktas verksamhetsutövaren för kompletteringar.

  • En "registrering av livsmedelsanläggning" görs och ett beslut skickas till verksamhetsutövaren som en bekräftelse på anmälan. Debitering för handläggning skickas på separat faktura.

  • Verksamhetsutövaren kan öppna verksamheten två veckor efter det datum som anmälan om registrering inkommit till miljökontoret. Om du startat, startar eller tar över en livsmedelsverksamhet utan att först registrera den hos miljökontoret senast 14 dagar innan får du betala en livsmedelssanktionsavgift.

  • När verksamheten öppnat kommer miljökontoret att genomföra en inspektion i anläggningen för att kontrollera förutsättningar för att producera säker mat samt att livsmedelslagstiftningen efterlevs.

  • Ett beslut om årlig kontrollavgift fattas av miljönämnden och sickas till verksamhetsutövaren. Om beslutet anses vara felaktigt kan det överklagas till Länsstyrelsen inom tre veckor.