Frågor och svar om bygglov

Du är alltid välkommen till oss med dina frågor. Fråga hellre en gång för mycket än att chansa.

Vanliga svar om att bygga och bygga om

Får jag bygga vad jag vill på min tomt så länge mina grannar godkänner det?

Nej, att dina grannar godkänner en åtgärd räcker inte för att du ska få bygglov. Åtgärden måste också uppfylla kraven i plan- och bygglagen. Enligt lagen ska byggnaden vara lämplig för sitt ändamål, ha en god form-, färg- och materialverkan, samt vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

I vissa fall får grannar ge sina synpunkter på det som ska byggas, till exempel om ansökan avviker från gällande detaljplan eller vid nybyggnad av hus då fastigheten ligger utanför detaljplanerat område.

Behövs bygglov för att färga om en fasad?

Det beror på. Det beror på fler olika faktorer, bland annat om färgen liknar den gamla, om bostaden eller fastigheten ligger inom område med detaljplan, eller om byggnadens eller områdets karaktär förändras väsentligt.

Ring oss om du är osäker på om ditt hus kan vara kulturmärkt eller ligger i ett område av betydelse.

Behövs bygglov för att få sätta upp skärmtak?

Bara på en- och tvåbostadshus får man uppföra skärmtak på sammanlagt 15 kvadratmeter över uteplatser, altaner, balkonger och entréer. Skärmtaket får inte placeras närmare gräns till granne än 4,5 meter. Andra skärmtak är lovpliktiga.

Ring oss gärna om du har frågor.

Behövs bygglov för staket och plank?

Staket är en lätt avskärmning som är max 110 centimeter, bygglov krävs inte, men hör med grannarna om lov. Plank är en lätt avskärmning högre än 110 centimeter , bygglov krävs. Det krävs även lov för mur.
 
Tänk på trafiksäkerheten vid korsningar och utfarter. När du sitter i en bil har du ögonen ungefär 80 centimeter upp, högre staket eller plank kan skymma sikten.

Trafiksäkerhet 

Vad är "fackmannamässiga" ritningar?

Ritningarna till en bygglovansökan ska vara fackmannamässigt utförda.

Minimikravet för fackmannamässighet är dock att ritningarna ska vara:

  • Ritade med linjal
  • Måttsatta
  • Skalenliga
  • Kontrastrika (för att möjliggöra arkivering, ritningar på rutat papper godkänns ej).

Du får själv göra din bygglovritning, men tänk på utseendet och de tekniska detaljerna på ritningen.

Förslaget vara genomprojekterat. Det innebär att bland annat att:
Takfötter och andra konstruktiva detaljer måste ha en viss tjocklek för att kunna byggas,  marklinjer ska redovisas - befintliga och nya. Linjerna ska möta varandra för att kunna säkerställa att lutningar blir genomförbara och att utformningen kan bedömas. 

Hur lång är handläggningstiden?

Kommunen ska besluta om din ansökan om lov eller förhandsbesked inom tio veckor från det att du lämnat in en komplett ansökan.

Du får besked från kommunen med ett mottagningsbevis, när din ansökan är komplett så att du vet när de tio veckornas handläggningstid börjar. 

Kommunen får förlänga handläggningstiden en gång med ytterligare tio veckor om ditt ärende kräver vidare utredning.  

Behöver jag en kontrollansvarig?

Ja, för det mesta. En kontrollansvarig ska finnas för de flesta byggprojekt där det krävs lov eller anmälan. Uppgift om vem som ska vara kontrollansvarig ska finnas med redan i byggherrens ansökan om lov eller anmälan.

Den kontrollansvarige ska hjälpa byggherren att göra en kontrollplan och se till att kontrollplanen och olika bestämmelser följs. Den kontrollansvarige ska också delta vid det tekniska samrådet och på kommunens arbetsplatsbesök.

Genom den nya plan- och bygglag har kraven höjts på de kontrollansvarigas kompetens. Det ska handla om personer med rätt behörighet, som ska styrkas genom en certifiering. Från 1 januari 2013 kan kommunen inte längre göra undantag från kraven på certifiering.

Boverkets folder, behöver jag en kontrollansvarig Pdf, 495 kB, öppnas i nytt fönster.

På Boverkets hemsida kan man söka efter certifierade kontrollansvariga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakta oss gärna om du har frågor.

Behövs bygglov för friggebodar?

Nej, en friggebod som placeras i omedelbar närhet av bostadshuset får du uppföra utan bygglov. Friggeboden får dock inte ha en byggnadsarea som är större än 15,0 kvadratmeter, taknockshöjden får inte överstiga 3,0 meter och byggnaden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Boverket om friggebodar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Friggebodsrätten gäller oavsett vilka planbestämmelser som gäller för området. Det är dock alltid krav på strandskyddsdispens om friggeboden placeras i ett strandnära läge.

Länsstyrelsen i Östergötland/strandskydd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behövs bygglov för markuppfyllnader och murar? 

Ja, inom planlagt område eller med områdesbestämmelser. Utanför planlagt område krävs inte marklov om inte områdesbestämmelser med utökad lovplikt gäller.

Hur mycket får jag bygga på min tomt?

Stora delar av de tätbebyggda områdena i kommunen är planlagda, vi har över 370 stycken olika planer. Det betyder att det finns detaljplaner eller områdesbestämmelser som reglerar hur mycket och hur du får bygga. Vill du veta vad som gäller för just din fastighet,  kontakta oss på byggnadskontoret.

Behövs bygglov för att sätta upp solceller?

Flera olika faktorer spelar in, vänd dig till oss på byggnadskontoret med dina frågor.

Behövs bygglov för eldstad, kamin eller kakelugn?

Nej, men däremot behöver du göra en skriftlig anmälan.

Behövs bygglov för ventilationsanläggningar?

Nej, men däremot behöver du göra en skriftlig anmälan.

Behövs bygglov för pool? 

Nej, du behöver inte lov för en helt nedgrävd pool. Om du bygger upp den ovanför marken mer än 0,5 meter eller har tillbyggnader som till exempel soldäck ihop med poolen, kan det dock krävas lov för dessa. Bassäng och dylikt som är avsedd för bad eller simning på tomtmark ska utformas med ett skydd mot barnolycksfall.

Boverkets om pooler Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Byggnadskontoret

Medborgarservice

Telefon: 010-234 50 00

byggnad@mjolby.se

Senast publicerad