Bygga utan bygglov, bygglovbefriade åtgärder

Det finns byggnationer som du kan utföra i direkt anslutning till ditt en- eller tvåbostadshus utan att behöva söka bygglov. Det kallas bygglovbefriade åtgärder.

För en- och två bostadshus behövs inte bygglov om du ska...

...färga om byggnader (till närliggande nyanser), byta fasadbeklädnad eller byta taktäckningsmaterial inom områden med detaljplan, eller om byggnadens eller områdets karaktär därigenom inte ändras väsentligt. Ring oss för att ta reda på om ditt hus kan vara kulturmärkt eller ligger i ett område av betydelse.

...bygga om invändigt, om inte byggnadens användning ändras. Om arbetet berör bärande delar, eldstad, rökkanal, vatten, avlopp eller ventilationsinstallation måste du begära bygglov. Vid större ombyggnationer kan kravet om tillgänglighet påverkas, kontakta byggnadskontoret om du har frågor.

...anordna en uteplats i anslutning till bostadshuset med mur eller plank som är högst 1,8 meter. Muren eller planket får inte sträcka sig mer än 3,6 meter ut från huset och avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter.

...bygga skärmtak över uteplatsen, altanen, balkongen eller entrén till huvudbyggnaden om taken sammanlagt inte blir större än 15 kvadratmeter. Skärmtaket får inte sträcka sig närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

...uppföra komplementbyggnader (så kallade friggebodar) i omedelbar närhet av bostadshuset, om byggnadernas sammanlagda byggnadsarea inte är större än15,0 kvadratmeter , taknockshöjden inte överstiger 3,0 meter och byggnaderna inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Friggebodsrätten gäller oavsett vilka planbestämmelser som gäller för området. Det är dock alltid krav på strandskyddsdispens om friggeboden placeras i ett sjönära läge.

Friggebodsrätten begränsas inte av några planbestämmelser. Däremot krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde.

För att veta vad som gäller för just ditt ärende kontakta byggnadskontoret. 

Strandskydd

Även om du inte behöver bygglov kan dispens från strandskydd vara nödvändigt, ring till oss så får du veta vad som gäller.

Boverket bygga utan bygglov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Byggnadskontoret

Medborgarservice

Telefon: 010-234 50 00

byggnad@mjolby.se

Senast publicerad