Kommunstyrelsens förvaltning

Kommunstyrelsens förvaltning är sekretariat åt kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och valnämnden. Till förvaltningen hör kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen, it-avdelningen, medborgarservice, tillväxt och kommunikation och personalavdelningen.

Kontakt

Kommundirektör

Andreas Capilla

Telefon: 0142-851 35

andreas.capilla@mjolby.se

Ekonomiavdelningen

Avdelningen arbetar med budget- och ekonomistyrningsfrågor, bokslut, ekonomisk uppföljning, jämförelser med andra kommuner samt kassa- och kravhantering.

Andra viktiga uppgifter är systemförvaltning och stöd till förvaltningarna. Dessutom förväntas att avdelningen utvecklar ekonomiadministrationen innehållsmässigt och tekniskt. Avdelningen utför även ekonomiadministrativt arbete åt kommunens dotterbolag FAMI.

Ekonomichef Maria Åhström

Ekonomichef

Maria Åhström

Telefon: 0142-851 27

maria.ahstrom@mjolby.se

It-avdelningen

Mjölby kommuns it-avdelning ansvar för övergripande it-strategiska frågor för hela kommunen. It-avdelningens uppdrag är att kombinera hög kunskap inom informationsteknologi med kunskap om kommunal verksamhet för att utveckla it-frågorna i de olika förvaltningarna.

En annan viktig uppgift är strategisk utveckling till exempel när det gäller frågor kring informationsteknik och e-tjänster.

It-avdelningen ansvarar för drift och underhåll av kommunens it-system, datanät, skoldatanät och telefonväxel.

Avdelningen ska också ge support till kommunens användare, verka för att höja it-kompetensen och stödja förvaltningarnas it-projekt.

It-chef Henrik Halvorsen

It-chef, Chief Information Officer

Henrik Halvorsen

Telefon: 0142-859 30

henrik.halvorsen@mjolby.se

El- och teleingenjör (bredbandsfrågor)

Kenneth Hummelgren
Telefon: 0142-850 89

kenneth.hummelgren@mjolby.se


Telecomsamordnare

Per Rudin
Telefon: 0142-850 79

per.rudin@mjolby.se

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret arbetar med stöd till kommunens politiska organisation. Kontoret arbetar också för att för stödja och utveckla förvaltningarnas arbete med att uppfylla kommunens mål och vision.  

Vi ansvarar för:

 • Kansli för kommunstyrelse och kommunfullmäktige
 • Frågor om hållbar utveckling
 • Utredningsfrågor
 • Trygghet och säkerhet
 • Nämndadministration
 • Verksamhetsutveckling
Biträdande kommundirektör Carina Brofeldt

Biträdande kommundirektör

Carina Brofeldt

Telefon: 0142-851 56

carina.brofeldt@mjolby.se


Administratör

Ulla-Britt Gärd
Telefon: 0142-851 70

ulla-britt.gard@mjolby.se

Förvaltningssekreterare

Elisabeth Rosenqvist
Telefon: 0142-854 86

elisabeth.rosenqvist@mjolby.se


Kommunsekreterare

Carina Stolt
Telefon: 0142-851 11

carina.stolt@mjolby.se


Carina Åsman
Telefon: 0142-853 73

carina.asman@mjolby.se


Energi- och klimatrådgivare

Ann-Christin Nilsson-Cedermo
Telefon: 0142-857 58

ann-christin.nilsson-cedermo@mjolby.se


Hållbarhetsstrateg

Åsa Carlberg
Telefon: 0142-850 88

asa.carlberg@mjolby.se


Exploateringshandläggare

Jessika Strand Andersson
Telefon: 0142-851 16

jessika.strandanderson@mjolby.se


Exploateringsingenjörer

Ketil Kindestam
Telefon: 0142-851 34

ketil.kindestam@mjolby.se


Håkan Sylvan
Telefon: 0142-855 93 
hakan.sylvan@mjolby.se


Säkerhetssamordnare

Roger Max
Telefon: 0142-852 36

roger.max@mjolby.se


Helena Westman
Telefon: 0142-859 09

helena.westman@mjolby.se


Marcus Kjettselberg

Telefon: 0142-857 73

marcus.kjettselberg@mjolby.se


Stefan Karlsson
Telefon: 0142-857 93

stefan.karlsson@mjolby.se


Verksamhetsutvecklare

Ingela Harrelind
Telefon: 0142-853 88

ingela.harrelind@mjolby.se

Medborgarservice

Till enheten hör samhällsvägledarna på Medborgarservice, telefonväxel, post- och repro i stadhuset samt centralarkivet. Samhällsvägledarna arbetar bland annat med att:

 • informera om kommunen och dess verksamheter,
 • att handlägga färdtjänst,
 • att ordna fixartjänst,
 • att handlägga parkeringstillstånd för rörelsehindrade,
 • bokning av lokaler,
 • bokning av borglig vigsel,
 • konsument- skuld- och budgetrådgivning,
 • ansökan om tillstånd för torghandel,
 • ansökan om lotteritillstånd.

Telefonväxeln handhar extern- och intern telefoni, post- och repro sköter bland annat interna tryck och posthanteringen inom kommunen.

Enhetschef Maria Karlsson

Enhetschef medborgarservice

Maria Karlsson

Telefon: 0142-850 68

maria.karlsson@mjolby.se

Personalavdelningen

Personalavdelningen arbetar med personalstrategiska frågor och konsultativt arbete mot förvaltningarna med till exempel arbetsmiljö, rekrytering, arbetsrätt, förebyggande hälsoarbete, rehabilitering och kompetensutveckling.

Avdelningen handlägger också alla löner, till medarbetare och förtroendevalda och administrerar skatter, arbetsgivaravgifter, pensioner, avtalsförsäkringar och kontakter och redovisning till olika myndigheter. 

Personalchef Yvonne Stolt

Personalchef

Yvonne Stolt

Telefon: 0142-851 24

yvonne.stolt@mjolby.se

Tillväxt & kommunikation

Tillväxt och kommunikation består av två avdelningar: marknads- och kommunikationsavdelningen samt näringslivkontoret.

Marknads- och kommunikationsavdelning: Avdelningen ansvarar för marknadsföring och profilering av Mjölby kommun liksom övergripande kommunikationsfrågor, såväl strategiska som operativa. Avdelningen har också ansvar för landsbygdsfrågor och turism.

Marknadschef Eva Rådander

Marknads- och kommunikationschef

Eva Rådander
Telefon: 0142-851 13
eva.radander@mjolby.se

Marknadsstrateg

Åsa Elandersson
Telefon: 0142-858 57
asa.elandersson@mjolby.se

Kommunikatör

Maria Hedberg
Telefon: 0142-85917
maria.hedberg@mjolby.se

Webbstrateg

Lis-Anna Engstrand
Telefon: 0142 - 852 86
lis-anna.engstrand@mjolby.se

Webbmaster

Stefan Kalm
Telefon: 0142 - 859 65
stefan.kalm@mjolby.se

Landsbygdssamordnare

Annelie Ahlström
Telefon: 0142-859 03
annelie.ahlstrom@mjolby.se

Näringslivskontoret: Näringslivskontoret verkar genom dialog och samverkan för att Mjölby kommun ska kunna erbjuda företag ett så bra näringslivsklimat som möjligt. Här ingår också företagsetableringsfrågor.

Näringslivschef

Torbjörn Sjögren

Telefon: 0142-850 11

torbjorn.sjogren@mjolby.se


Näringslivsutvecklare

Mikael Agu
Telefon: 0142-851 14

michael.agu@mjolby.se

 

Jonny Bertholdsson
Telefon: 0142 - 851 12
jonny.bertholdsson@mjolby.se