Sotning

Sotning innebär att brännbara sotbeläggningar tas bort genom i sådan omfattning att risken för skorstensbrand och skadeverkningar vid en skortstensbrand minimeras. Vid sotning av eldstäder och rökkanaler rengörs alla ytor som rökgaserna passerar i förbränningsanordningen. Om sotningen inte sköts kan en okontrollerad brand (soteld) uppstå väldigt lätt.

Sotningsverksamheten är uppdelad i två delar; sotning/rengöring samt brandskyddskontroll.

När man utför en brandskyddskontroll innebär det att man gör en bedömning av förbränningsanordningens funktion och egenskaper ur brandskyddssynpunkt. I huvudsak ska det överensstämma med de krav som gällde när anordningen togs i bruk. Brandskyddskontrollen ska upptäcka fel och brister i anläggningen för att undvika skador till följd av brand.

Objekt som ska rengöras (sotas) och brandskyddskontrolleras är uppdelade i fyra grupper:

  • Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor.
  • Köksspisar, ugnar och andra jämförbara eldstäder för matlagning.
  • Lokaleldstäder (exempelvis braskamin, kakelugn, öppen spis).
  • Imkanaler.

Anläggningar som är inrättade för eldning uteslutande med gas omfattas inte av kravet på rengöring. Däremot ska dessa brandskyddskontrolleras om de är anslutna till avgaskanal.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll Länk till annan webbplats.

Intervaller (frister) för sotning respektive brandskyddskontroll kan du läsa i följande dokument: Frister vid sotning och brandskyddskontroll Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dessa frister är enligt föreskrifter från MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) MSBFS 2014:6 och gäller i hela kommunen.

Till och med år 2023 är det företaget "Sotarn i Mjölby/Boxholm AB" som utför sotning i kommunen. För att komma i kontakt med dom klicka på länken - Sotarn i Mjölby/Boxholm, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. alternativt se kontaktuppgifter nedan.

Egensotning

När Lagen om Skydd Mot Olyckor trädde i kraft gavs möjlighet för enskilda fastighetsägare att sota själva om denne sökt och fått dispens av kommunen. Tillståndet beviljas av räddningschefen i Mjölby kommun.

Du kan få dispens att utföra egensotning eller rengöring om du:

  • har erfoderlig kunskap om eldstad för att rengöringen sker på ett brandskyddsbetryggande sätt
  • har fysisk förmåga att arbeta på tak
  • har erforderliga redskap för rengöring
  • följer rengöringsfrister samt dokumeterar rengöring

För att kunna bedöma anläggningens totala brandskydd så kommer brandskyddskontrollen även fortsättningsvis ske regelbundet av kommunens skorstensfejarmästare. Skulle rengörningen anses bristfällig kan dispensen dras in.

Du kan även få dispens att låta annan part utföra sotning eller rengöring på egen fastighet.

Mer information om detta samt ansökningsblanketter hittar ni i länken nedan.

Blanketter och information gällande sotning. Länk till annan webbplats. Ni finner dessa specifikt under "Brandskydd, sotning".

Kontakt

Räddningstjänsten

Telefon: 010-234 5400

raddning@mjolby.se


Sotarn i Mjölby/Boxholm AB

Telefon: 0142-140 93
sotarn@mjolbysot.se

Senast publicerad