Fördjupad översiktsplan Svartå strand

Varje kommun ska enligt plan och bygglagen ha en aktuell översiktsplan. För en del av Mjölby centgum gäller fördjupad översiktsplanen för Svartå Strand.

Kommunfullmäktige i Mjölby kommun beslutade 13 november 2012, § 141 att anta den fördjupade översiktsplanen för Svartå Strand, beslutet vann laga kraft 2012-12-12.
Syftet med planen är att utreda framtida stadsförnyelse av Centrums industriområde mellan järnvägen och Svartån i Mjölby stad; främst för bostäder men även för befintliga och nya verksamheter.

Dokumentation:

Planhandling

Fördjupad översiktsplan Svartå StrandPDF

Bilagor

SamrådsredogörelsePDF
UtställningsutlåtandePDF
TrafikbullerutredningPDF
VibrationsutredningPDF
RiskanalysPDF
Analys av översvämningsriskerPDF