Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En kvinna arbetar förnöjt i sin trädgård

BYGGA, BO & MILJÖ

Gällande översiktsplan

Varje kommun ska enligt plan och bygglagen ha en aktuell översiktsplan. I Mjölby gäller den kommuntäckande överersikts-planen (ÖP) 2011

En fördjupning har gjorts 2012 för Svartå strand inom del av Mjölby centrum vilken ersätter och kompletterar den kommuntäckande översiktsplanen inom planområdet.

Äldre utsläckta planer finns att läsa för kännedom, eftersom dess beskrivningar kan ge upplysningar om olika intressen.

Fördjupning av översiktsplanen - Skänninge

Kommunfullmäktige antog 26 april 2014, § 35 förslaget till fördjupad översiktsplan för Skänninge.

Det övergripande målet för planförslaget är att skapa ett attraktivt Skänninge att leva och bo i för alla åldrar. Riktlinjerna sammanfattades med ett levande centrum, att värna om brukningsvärd jordbruksmark samt att bevara kulturarv och värna Skänninges identitet.

Dokumentation:
Planhandling

Fördjupad översiktsplan SkänningePDF

Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum - Svartå strand

Kommunfullmäktige i Mjölby kommun beslutade 13 november 2012, § 141 att anta den fördjupade översiktsplanen för Svartå Strand, beslutet vann laga kraft 2012-12-12.
Syftet med planen är att utreda framtida stadsförnyelse av Centrums industriområde mellan järnvägen och Svartån i Mjölby stad; främst för bostäder men även för befintliga och nya verksamheter.

Dokumentation:

Planhandling

Fördjupad översiktsplan Svartå StrandPDF

Bilagor

SamrådsredogörelsePDF
UtställningsutlåtandePDF
TrafikbullerutredningPDF
VibrationsutredningPDF
RiskanalysPDF
Analys av översvämningsriskerPDF

Översiktsplan för Mjölby kommun 2011

Den kommuntäckande översiktsplanen är antagen av Mjölby kommunfullmäktige 23 augusti 2011. Förslaget är en färdplan för framtiden med idéer om framtida markanvändning. Vision 2025 utgör planens huvudinriktning. Planen omfattar hela kommunen med fördjupningar för tätorter och för vindkraft.

Översiktsplan 2011, dokumentation

Del 1 Översiktsplan 2011 - Vision 2025PDF
Bilagor - PlankartaPDF (antagandeversion)
- UtställningsutlåtandePDF
- SamrådsredogörelsePDF

Del 2 Platsanalyser PDF
- Fördjupning av bebyggelse och riksintressen

Del 3 VindkraftsplanPDF
- Bilaga C LandskapsbildsanalysPDF
- SamrådsredogörelsePDF
-

Tidigare översiktsplaner, nu släckta genom översiktplan 2011

Översiktsplan för Mjölby kommun 2001, utsläckt 2011

23 augusti 2011 ersattes Översiktsplan 2001PDF av en ny kommuntäckande översiktsplan.

Fördjupad översiktsplan för Mantorp 2007, utsläckt 2011, men med aktuella undelag

23 augusti 2011 ersattes Fördjupad översiktsplan Mantorp 2007PDF av ÖP2011 så att plankartan har justerats. Ortsanalys och förutsättningar redovisade i FÖP Mantorp bedöms i stort sett vara aktuella, varför de bör kunna nyttjas som underlag även fortsättningsvis.

Fördjupad översiktsplan 2003 Vindkraft, utsläckt 2011

23 augusti ersattes Fördjupad översiktsplan 2003 VindkraftPDF genom Översiktsplan 2011 del 3 Vindkraftsplan. Den gamla planen ringar in lämpliga lägen för vindkraftsutbyggnad. Plankartan visar områden med goda vindförhållanden utan större konflikter med närboende, landskapsbild och andra intressen.