Fördjupad översiktsplan Svartå strand

Varje kommun ska enligt plan och bygglagen ha en aktuell översiktsplan. För en del av Mjölby centrum gäller fördjupad översiktsplan för Svartå Strand.

Kommunfullmäktige i Mjölby kommun beslutade 13 november 2012, § 141 att anta den fördjupade översiktsplanen för Svartå Strand, beslutet vann laga kraft 2012-12-12.
Syftet med planen är att utreda framtida stadsförnyelse av Centrums industriområde mellan järnvägen och Svartån i Mjölby stad; främst för bostäder men även för befintliga och nya verksamheter.

Dokumentation:

Planhandling

Fördjupad översiktsplan Svartå Strand Pdf, 12 MB, öppnas i nytt fönster.

Bilagor

Samrådsredogörelse Pdf, 142 kB, öppnas i nytt fönster.
Utställningsutlåtande Pdf, 225 kB, öppnas i nytt fönster.
Trafikbullerutredning Pdf, 401 kB, öppnas i nytt fönster.
Vibrationsutredning Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.
Riskanalys Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.
Analys av översvämningsrisker Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad