Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
En kvinna arbetar förnöjt i sin trädgård

BYGGA, BO & MILJÖ

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen omfattar hela kommunen redovisar kommunens syn på grunddragen i användningen av mark och vatten, hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras samt hur kommunen tillgodoser riksintressen.

Här behandlas även långsiktiga visioner och aktuella frågor, med möjlighet att i processen skapa dialog mellan olika medborgare, intressegrupper, grannkommuner och staten. Den är underlag för fortsatt planering och ska vara vägledande vid kommunala och statliga myndigheters prövning av enskilda ärenden som gäller planering, byggande och resurshushållning. Det kan gälla detaljplaner, bygglov, tillstånd till täkt, skogsavverkning m.m.

Planprocessen

Översiktsplanen har en samordnande och övergripande roll för olika framtidsfrågor, där dialog och en del av målet. Upprättande och innehåll regleras i plan- och bygglagen (PBL). Beslut om aktualitet ska prövas under varje mandatperiod. Planen är inte juridiskt bindande, men förenklar och effektiviserar dagliga beslut genom kunskap och principer för kommunen och för andra myndigheter (detaljplaner, bygglov, fastighetsbildning och annan myndighetsutövning).

Figur över planprocessen vid översiktsplanering

 

Revideringar sker genom fördjupningar, tillägg eller hela omarbetningar. Planen kan därför bestå av olika dokument med plankartor och principiella överväganden för en rad olika platser och intresseområden.   Det är viktigt att komma ihåg att översiktsplanen inte är bindande utan endast vägledande. Eftersom planen inte har rättsverkan kan den inte överklagas, men klagomål på arbetsprocessen kan ske genom förvaltningsbesvär till länsrätten (10 kap Kommunallagen).

Kontakt

Byggnadskontoret

Telefon: 0142-850 00

byggnad@mjolby.se


Planarkitekt

Anna Lennartsson
Telefon:

anna.lennartsson@mjolby.se

 

Planarkitekt

Jonas Loiske
Telefon: 0142-851 90

jonas.loiske@mjolby.se

  

Planarkitekt

Magnus Hultegård
Telefon: 0142-851 86

magnus.hultegard@mjolby.se


Planarkitekt

Caroline Gyllemark
Telefon: 0142-859 63

caroline.gyllemark@mjolby.se


Planarkitekt

Marika Tano
Telefon: 0142-859 62

marika.tano@mjolby.se