Till innehållet
Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Fontän i vattenmiljö kring bro

KOMMUN & POLITIK

Blanketter

Här hittar du våra blanketter kategoriserade inom olika områden. Du kan välja att fylla i blanketten på datorn före utskrift eller skriva ut den och fylla i den för hand. När du fyllt i blanketten ska den undertecknas. Därefter skickar du den till adressen som anges på respektive blankett.

Om du vill ha en vanlig pappersblankett, kontakta Medborgarservice.
Telefon: 0142 - 859 95
medborgarservice@mjolby.se

Saknar du programvara för att läsa PDF?  Installera Acrobat reader från Adobe.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sök efter blanketter

Anläggning och  verksamhet

Blankett

Beskrivning

Anmälan om miljöfarlig verksamhetPDF

Här anmäler du ny verksamhet som hanterar kemikalier, utsläpp eller andra miljöfarliga ämnen.

Anmälan förändring av miljöfarlig verksamhetPDF

Här anmäler du ändring av verksamhet som hanterar kemikalier, utsläpp eller andra miljöfarliga ämnen.

Anmälan om solarium/hälsoskyddPDF

Här anmäler du verksamheter där hälsoskydd måste beaktas. Exempelvis: Akupunktur, badanläggning, fotvård, piercing, solarium, tatuering, undervisning etcetera.

Anmälan om samråd enligt 12 kap. 6§ MiljöbalkenPDF

Här anmäler du om husbehovstäkt

Anmälan om förorening samt efterbehandling/avhjälpandeåtgärdPDF

Här anmälder du förorening och efterbehandlade och avhjälpande åtgärd

Information om driftstörningPDF

Information om driftstörning

Anmälan om uppodling av annan mark än jordbruksmarkPDF

Här anmäler du om du vill uppodla på annan mark än jordbruksmark

Arbete och välfärd

Blankett

Beskrivning

Ansökan/intressanmälan för faddrarPDF

Här anmäler du ditt intresse för att bli fadder

Närvarorapport 1-31 För arbetstagarePDF

Närvarorapport Arbetstagare

Närvarorapport 1-31 FerieplatsPDF

Närvarorapport Ferieplats

Närvarorapport 1-31 FramtidsjobbPDF

Närvarorapport Framtidsjobb

Närvarorapport 1-31 Framtidsjobb-StudierPDF

Närvarorapport Framtidsjobb-Studier

Närvarorapport 1-31 Samordningsförbundet VÖPDF

Närvarorapport Samordningsförbundet VÖ

Närvarorapport 1-31 ExtratjänstPDF

Närvarorapport Extratjänst

Närvarorapport 1-31PDF

Närvarorapport Försörjningsstöd

 
Autogiro, faktura

Blankett

Beskrivning

Medgivande vid autogiroPDF

Anmälan eller ändring av kontonummer för automatisk överföring från ditt bank- eller personkonto till Mjölby kommun

Anslutningsformulär PEPPOL, Svefaktura PDF

Anmälan för företagare till elektronisk faktura

Avfall, renhållning, latrin och  kompost

Blankett

Beskrivning

Ansökan dispens vid eldningPDF

Här ansöker du om dispens från förbud mot eldning inom detaljplanelagt område

Ansökan förlängt hämtningsintervall av hushållsavfallPDF

Här ansöker du om förlängt intervall mellan hämtningar av hushållsavfall

Ansökan installera förmultningsklosett samt eget omhändertagande av latrinPDF

Här ansöker du om tillstånd att installera förmultningsklosett eller liknande klosett samt eget omhändertagande av latrin

Anmälan kompostPDF

Här anmäler du kompostering av annat än trädgårdsavfall

Ansökna total befrielse från hämtning av hushållsavfallPDF

Här ansöker du om total befrielse från hämtning av hushållsavfall.

Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfallPDF

Här ansöker du om upphåll i hämtning av hushållsavfall

Ansökan/anmälan vatten, avlopp och renhållningPDF

Här ansöker du om att ansluta till Mjölby kommuns vatten- och avloppsanläggningar samt anmäler renhållning och hämtning av hushållsavfall.

Barnomsorg, grundskola och  skolbarnomsorg

Blankett

Beskrivning

Ansökan dygnet-runt-omsorgPDF

Här söker du som vårdnadshavare barnomsorg på obekväma arbetstider

Dygnet-runt-omsorg, schemablankettPDF

Här lämnar du som vårdnadshavare schema över ditt barns behov av barnomsorg på obekväm tid

Överrenskommelse dygnet-runt-omsorgPDF

Ömsesidig överenskommelse för underskrift mellan dig som vårdnadshavare och Mjölby kommun angående barnomsorg på obekväm tid

Egenvård, händelserapportPDF

Här fyller vårdnadshavare eller personal i avvikelser kopplade till egenvård och egenvårdplan.

Egenvårdsplan förskola/skolaPDF

En egenvårdsplan ska vid fyllas i av vårdnadshavare och personal för barn i behov av egenvård i förskola/skola.

Egenvård vid diabetesPDF

Blankett som ska fyllas i för barn/elever som har behov av egenvårdsinsatser kopplade till diabetes.

Ansökan om förskoleplats för barn som är folkbokförd i annan kommunPDF

Här söker vårdnadshavare som är folkbokförda i annan kommun barnomsorgsplats i Mjölby kommun

Avtal  för- och skolbarnsavgifter vid gemensam vårdnadPDF

Överenskommelse för underskrift mellan vårdnadshavare och personal i grundskola och/eller skolbarnomsorg

Anmälan in- eller utflyttning av elevPDF

Här lämnar du som vårdnadshavare uppgifter om elev vid in eller utflyttning av elev, till eller från skola i Mjölby kommun

Ansökan om ledighet för elev PDF

Här ansöker du om ledighet för barn i skolan

Anmälan till undervisning i modersmålPDF

Här anmäler du som vårdnadshavare önskemål om undervisning i ditt barns modersmål

Uppsägning av undervisning  i modersmålPDF

Här anmäler du som vårdnadshavare uppsägning av undervisning i ditt barns modersmål

Ansökan om skolgång i Mjölby kommun för boende i annan kommunPDF

Här söker vårdnadshavare som är folkbokförda i annan kommun plats i förskoleklass, grundskola och grundsärskola i Mjölby kommun 

Ansökan om skolskjutsPDF

Här söker du som vårdnadshavare skolskjuts för ditt barn och lämnar preliminärt läsårsschema över ditt barns behov av skolskjuts

Ansökan/blankett specialkost för förskolanPDF

Här ansöker du som vårdnadshavare om specialkost för ditt barn av medicinska och /eller andra skäl

Ansökan/blankett specialkost för grundskolanPDF

Här ansöker du som vårdnadshavare om specialkost för ditt barn av medicinska och /eller andra skäl

Önskemål om förläggning av tiden för 15-timmarsbarnPDF

Här ansöker du som vårdnadshavare till förskolechef om önskemål av förläggning av vistelsetiden för 15-timmarsbarn

Bekämpningsmedel

Blankett

Beskrivning

Anmälan/ansökan om spridning av kemiska bekämpningsmedelPDF

Anmälan/Ansökan för spridning av bekämpningsmedel

Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområdePDF

Här söker du tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde

 
Bostadsanpassning

Blankett

Beskrivning

Anvisningar till ansökan om bostadsanpassningsbidragPDF

Här får sökande av bostadsanpassningsbidrag instruktioner hur blanketten ska ifyllas

Ansökan om bostadsanpassningsbidragPDF

Här söker du som har eller är anhörig till någon med funktionshinder bostadsanpassning

Ansökan om hyresbidrag för pensionärsorganisationerPDF

Här söker pensionärsförening hyresbidrag

Fullmakt bostadsanpassningPDF

Här lämnar du som privatperson fullmakt för kommunen, eller förbinder dig själv att utföra bostadsanpassning

Brandskydd, sotning, checklista övernattning

Blankett

Beskrivning

Ansökan om egen sotningPDF

Här söker du tillstånd att själv få utföra rengöring av eldstad och rökkanaler på egen fastighet

Ansökan om explosiv varaPDF

Här ansöker du vid förvärv, förvaring, handel, överföring av explosiva varor samt godkännande av föreståndare av explosiva varor

Information om frister vid sotningPDF

Dokument som beskriver gällande regler vid frister angående sotning och brandskydd

Ansökan om brandfarlig varaPDF

Här ansöker du om tillstånd, kompletterar eller ändrar innehavare av tillstånd för hantering av brandfarlig vara

Ansökan om att låta annan utföra sotningPDF

Här söker du tillstånd om att låta annan utföra rengöring av eldstad och rökkanaler på egen fastighet

Checklista övernattning i skol-/fritids- och idrottsanläggningarPDF

Checklista med krav som måste uppfyllas om övernattning i anläggning ska godkännas

SotningsjournalPDF

Här kan du ladda ner en sotningsjournal för användande vid egensotning.

 
Bygga och riva

Blankett

Beskrivning

Ansökan om bygglovsbefriad åtgärdPDF

Här anmäler du byggnation som inte kräver bygglov (ändring av byggnad, installationer och bygglovbefriade byggnader)

Ansökan bygglovPDF

Här ansöker du om bygglov samt söker andra tillstånd gällande fastighet

Bbilaga till ansökan om bygglov, material- och kulörbeskrivningPDF

Här fyller du i och lämnar uppgifter angående material och kulör på fastigheten vid bygglovansökan

Ansökan om förhandsbeskedPDF

Här ansöker du om bygglov kan beviljas på den avsedda platsen.

Blankett meritförteckning kontrollansvarig, sakkunning kontrollant PDF

Här lämnar du in meritförteckning som kontroll/fristående sakkunnig PBL och funktionskontrollant OVK

Ansökan om icke lovpliktig åtgärdPDF

Här ansöker du om icke lovpliktig åtgärd. Byggnation som inte kräver bygglov (ändring av byggnad, installationer och bygglovbefriade byggnader)


Cisterner

Blankett

Beskrivning

Information om installation av cistern vid förvaring av brandfarliga vätskor och spilloljorPDF

Här informerar du om installation av cistern för brandfarliga vätskor och spilloljor

Information om cistern som tagits ur brukPDF

Här informerar du om cistern som tagits ur bruk

Djur och djurhållning

Blankett

Beskrivning

Anmälan av animalieproduktionPDF

Här anmäler du animalieproduktion enligt 21 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) - Animalieproduktion

Ansökan djurhållning inom detaljplanerat områdePDF

Här söker du tillstånd att hålla djur inom detalplanelagt område enligt 4 § lokala föreskrifter enligt miljöbalken (OSFS 2000:5)

Nedgrävning av hästPDF

Här lämnar du in om samråd vid nedgrävning av häst

Donationsfonder

Blankett

Beskrivning

Ansökan fondPDF

Här söker du, på hösten, om medel ur Mjölby kommuns donationsfonder

Ansökan stiftelsen Nils Kalls fondPDF

Här söker du bidrag för barn och ungdomar 7-16 år, boende i Skänninge med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

Ansökan skolfondPDF

Här söker du bidrag ur Stiftelsen Mjölby kommuns skolfond

 
Energi

Blankett

Beskrivning

Anmälan värmeutvinning ur mark eller vattenPDF

Här anmäler du värmeutvinning ur mark eller vatten. Bland annat berg- och jordvärme

Årsrapport för vindkraftPDF

Årsrapport för vindkraftsanläggning

Grannyttrande vid anläggning bergvärme, jordvärme och sjövärmePDF

Yttrande vid anläggning av bergvärme, jordvärme och sjövärme

 
Fadderverksamhet

Blankett

Beskrivning

Intresseanmälan fadderverksamhetPDF

Här anmäler du intresse för att vara fadder åt en familj, ett par, en vuxen eller ett barn.

 
Färdtjänst och parkeringstillstånd

Blankett

Beskrivning

Ansökan om färdtjänstPDF

Här söker du färdtjänst

Ansökan om riksfärdtjänstPDF

Här söker du med funktionsnedsättning riksfärdtjänst

Intyg läkarutlåtande färdtjänstansökanPDF

Här lämnar läkare utlåtande för beslut om rätt till färdtjänst

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindradePDF

Här söker du som rörelsehindrad parkeringstillstånd

Intyg läkarutlåtande parkeringstillstånd för rörelsehindradePDF

Här lämnar läkare utlåtande för beslut om rätt till parkeringstillstånd

 
Föreningar, bidragsansökningar

Blankett

Beskrivning

Anmälan om allmänna föreningsuppgifterPDF

Används endast vid nyregistrering

Ansökan om arrangemangsbidrag - idrott/fritidPDF

Sök bidrag för idrotts- och fritids arrangemang

Ansökan om arrangemangsbidrag - kulturPDF

Sök bidrag för kultur arrangemang

Ansökan om hyresbidrag till handikappföreningPDF

Sök hyresbidrag till handikappförening

Ansökan om verksamhetsbidrag till handikappföreningPDF

Sök bidrag till verksamhet för handikappförening

Ansökan om hyresbidrag till pensionärsföreningPDF

Sök hyresbidrag till pensionärsförening

Ansökan om verksamhetsbidrag till pensionärsföreningPDF

Sök bidrag till verksamhet för pensionärsförening

Ansökan om utrustning/inventariebidragPDF

Sök bidrag till utrustning och inventarier

Ansökan om utvecklingsbidragPDF

Sök utvecklingsbidrag

Du kan mejla in en inskannad pdf av din bidragsansökan till kulturofritid@mjolby.se

Gymnasium

Blankett

Beskrivning

Anmälan till kurs i modersmålPDF

Här ansöker du som är gymnasieelev till kurs i modersmål.

Ansökan bidrag för anslutningsresorPDF

Här söker du bidrag om du har minst 6 kilometer till skola och minst 4 kilometer mellan bostad och närmaste hållplats.

Ansökan inackorderingstilläggPDF

Här söker du som studerar på annan ort än Mjölby kommun inackorderingstillägg. Inackorderingstillägg är det bidrag du får för boende och resor.

Ansökan om skolbyte, studieavbrott med meraPDF

Används av skolan när elev avbryter sina studier med mera.

Ansökan bidrag för studier vid folkhögskolaPDF

Här ansöker du som studerar på folkhögskola, efter vissa kriterier, om bidrag för mat- och materialersättning samt busskort.

Ansökan om ledighet för elevPDF

Här ansöker vårdnadshavare/mydig elev om ledigt under skolårets gång.

Klagomål, störningar, miljöskydd

Blankett

Beskrivning

Anmälan bostadsklagomål/olägenhetPDF

Här anmäler du klagomål rörande bostad, störningar eller annan olägenhet

Anmälan klagomål/olägenhetsanmälan miljöskyddPDF

Här anmäler du klagomål och oangelägenheter gällande miljöskydd

 
Kulturskolan

Blankett

Beskrivning

Anmälan till kurs på KulturskolanPDF

Här anmäler du som vårdnadshavare ditt barn för deltagande i kurs på Kulturskolan

Kulturstipendium

Blankett

Beskrivning

Ansökan om kulturstipendiumPDF

Här ansöker du kandidat/förening med Mjölbyanknytning till kulturstipendie, eller ungdomskulturstipendie

Lokaler

Blankett

Beskrivning

Ansökan om att hyra önskad lokalPDF

Här ansöker du om att hyra kommunal lokal

Intyg: checklista för ansvarig person vid övernattning i skol- fritids- och idrottsanläggningarPDF

Här intygar du att du kontrollerat de kriterier som ställs i checklistan för att övernattning i lokal ska beviljas i skol-fritids- och idrottsanläggningar

Livsmedel

Blankett

Beskrivning

Anmälan om registrering av livsmedelsanläggningPDF

Här registrerar du som verksamhetsutövare din livsmedelsanläggning

Anmälan om registrering av dricksvattensanläggningPDF

Har registrerar verksamhetsutövare dricksvattensanläggning

Medborgarförslag

Blankett

Beskrivning

MedborgarförslagPDF

Här lämnar du som kommunmedborgare in förslag till kommunfullmäktige.

Naturvård

Blankett

Beskrivning

Ansökan om trädfällning eller röjning av sly på kommunens markPDF

Här ansöker du som privatperson om att kommunen ska avverka växtlighet.

Stöd och service

Blankett

Beskrivning

Ansökan/förändring enligt socialtjänstlagen (SoL)PDF

Här ansöker du om boende, stöd och service.

Ansökan begäran om stöd och service enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)PDF

Här ansöker du som funktionsnedsatt om stöd och service.

Blankett förfrågan om beräkning av omsorgsavgiftPDF

Används när du vill lämna en förfrågan på beräkning av omsorgsavgift

 
Vatten, avlopp och slam

Blankett

Beskrivning

Anmälan/ansökan avloppsanläggning för 1-25 personerPDF

Här anmäler eller ansöker du om inrättande, eller ändring av avloppsanordning för 1-25 personer

Anmälan/ansökan avloppsanläggning för 26-200 personerPDF

Här anmäler eller ansöker du om inrättande, eller ändring av avloppsanordning för 26-200 personer

Anmälan flyttningsanmälanPDF

Här anmäler du ägarbyte av vatten och avlopp vid flyttning

Ansökan slamavskiljare - uppehåll och tömningPDF

Här ansöker du om uppehåll av slamtömning

Ansökan slam förlängt hämtningsintervallPDF

Här ansöker du om förlängt intervall mellan slamtömning

Anmälan/ansökan renhållning, vatten och avloppPDF

Här ansöker du om att ansluta till kommunalt vatten och anmäler renhållning/soptömning

Avtal/kvittens nyckel till vattenkioskPDF

Här kvitterar du ut nyckel till kommunens vattenkiosk, du debiteras för använd volym.

Samråd spridning av gödselPDF

Här samråder du om gödselspridning inom Högby vattenskyddsområde

Samråd upplag, väg, markarbetePDF

Här samråder du om upplag, väg och markarbeten inom Högby vattenskyddsområde

Utförandeintyg med kontrollplan-markbaseradPDF

Här lämnar du som anlagt avloppsanordning utförandeintyg med kontrollplan för markbaserad

Utförandeintyg med kontrollplan-bioreningsverkPDF

Här lämnar du som anlagt avloppsanordning utförandeintyg med kontrollplan för bioreningsverk

Utförandeintyg med kontrollplan-minireningsverkPDF

Här lämnar du som har anlagt avloppsanordning utförandeintyg med kontrollplan för minireningsverk

Anmälan dagvattenPDF

Här anmäler du inrättande av dagvattenanläggning

 
‌Vuxenutbildning

Blankett

Beskrivning

Ansökan till vuxenutbildningPDF

Här ansöker du om plats vid Mjölby kommuns vuxenutbildning

Ansökan om prövningPDF

Här ansöker du om prövning, en möjlighet att läsa in eller läsa upp dina ämnesbetyg

Ansökan och regler för resebidrag, VFU-studentPDF

Här kan du som ska göra VFU i Mjölby kommun ansöka och resebidrag.

 

Vägarbeten och trafik

Blankett

Beskrivning

Ansökan dispensansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här söker du dispens för att få trafikera väg då fordonets vikt och storlek överskrider bestämmelserna. Extern länk till trafikverkets hemsida.

Ansökan om grävning på offentlig platsPDF

Här ansöker ledningsägare om tillstånd för ledningsarbete.

Anteckningar om utmärkningPDF

Här antecknas utmärkande av trafikbegränsning vid vägarbete

Anmälan tillfällig trafikanordningsplan för vägarbetePDF

Här anmäler du tillfällig trafikordningsplan för vägarbete