Schaktmassor

Schaktmassor är enligt avfallsförordningen ett avfall. Schaktmassor kan även vara farligt avfall, beroende på vad de innehåller.

Möjligheten att återanvända schaktmassor avgörs dels av graden av förorening och dels av känsligheten på platsen där de ska läggas upp. Bedömningen av om en massa är förorenad eller ej utgår från Naturvårdsverkets rapport 4638 Generella riktvärden på förorenad mark.

Nya generella riktvärden för förorenad mark har tagits fram, dessa ersätter de riktvärden som finns i Naturvårdsverkets rapport 4638, se Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information.

Anmälningsplikt

Det som avgör om en anmälan krävs eller inte är risken för förorening av mark och vatten. Detta bedöms utifrån massornas egenskaper och uppläggningsplatsens lämplighet.

Om föroreningsrisken bedöms som ringa ska en anmälan göras till miljönämnden. Om föroreningsrisken bedöms som mer än ringa krävs tillstånd av länsstyrelsen. om det inte finns någon föroreningsrisk krävs det ingen anmälan eller tillstånd. Kontakta gärna miljökontoret i god tid innan uppläggningen av massorna för att få råd och hjälp.

Kontakt

Miljökontoret

Telefon: 010-234 50 00

miljo@mjolby.se

 

Mjölby, Boxholm och Ödeshögs kommuner samverkar i en gemensam miljönämnd och ett gemensamt miljökontor. Miljökontoret är placerat i Mjölby och där hanteras alla frågor inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

Senast publicerad