Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Planprogram för del av Fallområdet, söder om järnvägen, Mantorp, Mjölby kommun

Byggnads- och räddningsnämnden ska göra ett planprogram för en del av Fallområdet. Planområdet ligger i Mantorp söder om järnvägen, man kommer dit via Hargsvägen och Stationsvägen. I norr angränsar området till järnvägen, i öster till befintlig bebyggelse och till skogs- och jordbruksmark i övrigt.

Nya bostäder

Syftet med planprogrammet är att göra det möjligt att bygga nya bostäder söder om järnvägen, i närheten av de centrala delarna av Mantorp. Programmet ger förutsättningar för att utveckla Mantorp tätort i ett stationsnära läge.

En framtida utbyggnad i området ger bättre förutsättningar för utvecklig av offentlig och kommersiell service i Mantorp. Det stationsnära läget gör det är enkelt att ta sig till flera närliggande orter med hjälp av kollektivtrafik.

Varierad bebyggelse

I området föreslås en varierad bostadsbebyggelse, i form av flerbostadshus, rad-, par- och kedjehus samt villor.

Bebyggelsen närmast Stationsvägen föreslås bli 2-4 våningar och i södra delarna av planområdet föreslås bebyggelse upptill 2 våningar.

I förlängningen av Parkvägen, i planområdets östra del, föreslår programmet att det möjligheter för en förskola samt ett boende för personer med funktionsnedsättning, ett så kallat LSS-boende. För att en framtida exploatering av hela planområdet ska vara möjlig föreslås en förlängning/utbyggnad av Idrottsvägen.

Ny huvudgata?

I gällande översiktsplan för Mjölby kommun antagen av kommunfullmäktige, 23 augusti 2011, är området närmast Stationsvägen utpekat för verksamheter. Resterande delar av planområdet är utpekat för bostäder.

I översiktsplanen föreslås även att en ny huvudgata ansluter från Idrottsvägen. I höjd med Stockebyvägen viker huvudgatan av och går genom planområdet för att sedan gå parallellt med järnvägen. Planförslaget bedöms till stor del vara förenligt med gällande översiktsplan.

Samråd

Samråd om planförslaget pågår till den 16 juni 2017.

Under samrådstiden finns handlingar tillgängliga nedan och på biblioteket i Mantorp, Häradsvägen 9, Mantorp och i stadshusets entré, Burensköldsvägen 11, Mjölby.

Välkommen på allmänt informationsmöte

 

Tid: torsdag 18 maj 2017, klockan 18.30
Plats: Vifolkaskolans matsal, Skolvägen 3, Mantorp.

Upplysningar om planförslaget och papperskopior på handlingarna kan du få av planarkitekt Sara Gustavsson, telefon 0142-859 63
sara.gustavsson@mjolby.se.

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Byggnads- och räddningsnämnden, 595 80 Mjölby eller byggnad@mjolby.se senast fredagen den 16 juni 2017.

Fastighetsägare ansvarar att meddela eventuella hyresgäster om pågående samråd.

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in