Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
fredag 19 januari 2018
Mjölby kommun

Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet menas, enligt 9 kapitlet miljöbalken, all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt ger utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan vara skadlig för människors hälsa eller miljön. Miljöbalkens regler gäller för både stora och små miljöfarliga verksamheter.

Exempel på vad som definieras som miljöfarlig verksamhet är tex industrier, bensinstationer, verkstäder, avloppsanläggningar, lantbruk, vindkraftverk och fordonstvätt.

Generella krav
Alla som bedriver en verksamhet eller gör en åtgärd är skyldiga att se till så att det inte skadar miljön eller människors hälsa.

Anmälningsplikt och tillståndsplikt
De miljöfarliga verksamheterna delas upp i olika klasser beroende på miljöpåverkan och verksamhetens storlek. För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd. Dessa framgår av miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251).

  • A-verksamheter ska ha tillstånd från Mark- och miljödomstolen att anlägga eller driva verksamheten.
  • B-verksamheter ska ha tillstånd från länsstyrelsen att anlägga eller driva verksamheten.
  • C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till miljönämnden. Du ska göra din anmälan minst sex veckor innan verksamheten startar och lämnas in till miljönämnden i två exemplar.
  • U-verksamheter får anläggas och drivas utan anmälan eller tillstånd.

Ändrad verksamhet
Om du gör förändringar som påverkar miljön i din anmälningspliktiga verksamhet ska du i god tid (senast sex veckor innan) anmäla det till miljökontoret.

Tillsyn
Miljönämnden utövar tillsyn över C- och U-verksamheter, samt över B-verksamheter inom branscherna vindkraft, täkt och lantbruk. För A-verksamheter och övriga B-verksamheter är det länsstyrelsen som utövar tillsynen. Tillsynen finansieras delvis genom taxor.

För mer information om energikartläggningar och energiplaner A

Arbetsbeskrivning för energikartläggning och energiplanlänk till annan webbplats

Mall för energikartläggning och energiplanlänk till annan webbplats

För mer information om fordonstvättar Policy för miljökrav på fordonstvättarlänk till annan webbplats

Blanketter Anmälan av miljöfarlig verksamhetPDF


Innehåll: Jenny Asp-Andersson

Senast publicerad: 2017-03-29

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Jenny Asp-Andersson

Senast publicerad: 2017-03-29

Senast ändrad av: Mia Högberg

Miljökontoret


Telefon: 0142-850 00
miljo@mjolby.se

Besöksadress: Stadshuset
Burensköldsvägen 11
Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby