Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården
Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Cisterner

Nedanstående krav och rekommendationer bygger på Naturvårdsverkets föreskrift om skydd mot mark och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24)

Installation av cistern

Vid installation eller uppställning av cisterner som innehåller eldningsolja, dieselbrännolja eller spillolja ska du informera miljökontoret. Informationen ska vara skriftlig och ska lämnas in i god tid före installation eller uppställning. Kravet på skriftlig information gäller för följande installationer och uppställningar:

  • Cisterner i mark, med volym större än 1 kubikmeter.
  • Cisterner ovan mark som har mark- eller golvförlagda rörledningar (cisternen anses då som markförlagd).
  • Cisterner ovan mark, volym mer än 1 kubikmeter men högst 10 kubikmeter, som är uppställda utomhus.
  • Förvaring av mer än 250 liter brandfarlig vätska eller spilloljor inom vattenskyddsområde.

Ibland behöver en installationskontroll göras i samband med installationen.

Tillstånd

För viss hantering av brandfarlig vara behövs även tillstånd, vilket söks hos räddningstjänstenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Återkommande kontroll av cisternen

Kontrollintervallet är 6 eller 12 år beroende på typ av cistern. Inom vattenskyddsområden kan kontrollintervallet halveras. Information om vilka företag som är ackrediterade för kontroll av cisterner får du genom www.swedac.se.  I samband med kontrollen så ska kontrollorganet upprätta en kontrollrapport som skickas till cisterninnehavaren. Du som cisterninnehavare ska kunna visa upp rapporten för miljökontoret vid begäran.

Cistern som tas ur bruk

Anmälan ska göras till miljönämnden när en cistern tas ur bruk som innehållit eldningsolja, dieselbrännolja eller spillolja. Anmälningsplikten omfattar:

  • Cisterner i mark, med volym större än 1 kubikmeter.
  • Cisterner ovan mark, volym mer än 1 kubikmeter men högst 10 kubikmeter, placerade utomhus eller inomhus.

Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Vidare ska åtgärder vidtas som hindrar att cisternen kan fyllas. Cistern i mark bör tas upp i samband med att den tas ur bruk. Om den är otillgänglig eller svårborttagen, så ska den tömmas, rengöras och sandfyllas. Oljerester och mätare som innehåller kvicksilver ska lämnas som farligt avfall. Om du gräver bort en markförlagd cistern bör du kontrollera om marken omkring cisternen är förorenad. Jord som är förorenad ska grävas bort och lämnas som farligt avfall. Du måste även informera miljökontoret om föroreningen.

Invallning av cistern

Miljönämnden har antaget riktlinjer som innebär att alla cisterner som rymmer 5 kubikmeter eller mer och som står uppställda ovan mark utomhus ska vara invallade. Invallningen ska minst rymma största behållarens volym +10 procent av övriga behållares volym. Cisternen ska även förses med nederbördsskydd. Vid nyinstallation av cistern ska den vara invallad om den är över 1 kubikmeter.

Cisterner inom vattenskyddsområde

För att motverka skador på vattentäkter finns det speciella regler för hantering av brandfarliga vätskor inom vattenskyddsområde. Ytterligare krav kan även framgå av skyddsföreskrifterna för respektive vattenskyddsområde. Enligt miljönämndens riktlinjer ska cisterner inom vattenskyddsområden vara invallade. De ska även förses med skylt vid påfyllningsanordningen som upplyser om att man befinner sig inom vattenskyddsområde. Cisterner inom strandskyddsområde bör också förses med invallning.

Tillsynsavgift

Vissa ärenden gällande cisterner är avgiftsbelagda. För information om avgifter kontakta miljökontoret.

Miljösanktionsavgift

Om du installerar en cistern utan att anmäla det till miljökontoret eller inte besiktigar din cistern enligt reglerna har miljökontoret en skyldighet att besluta om miljösanktionsavgift.

Mer information om riktlinjer för invallning av utomhuscisterner

Riktlinjer för utomhuscisternerPDF  

Blanketter

Information om installation av cistern vid förvaring av brandfarlig vätskaPDF

Anmälan - cistern som tagits ur brukPDF

Länkar

Räddningstjänstenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterSwedaclänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterNaturvårdsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växel 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in

Mjölby kommun i sociala medier

Innehåll: Jenny Gyllensvaan
Senast ändrad av: Mia Högberg
Uppdaterad: 2018-03-21
Publicerad: 2009-09-30

Mjölby kommun i sociala medier

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in