Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Näringsliv

Näringsliv

Riktlinjer och gränsvärden

Kommunens avloppsreningsverk är byggda för att ta emot spillvatten från hushåll. Spillvatten från exempelvis industrier, tandläkare och restauranger, kan tas emot om det är av hushållsliknande karaktär.

Spillvatten som inte uppfyller kraven på hushållsliknande karaktär kan i vissa fall renas så att det uppfyller kraven och därmed kan släppas till spillvattennätet. Bedömningen om ett spillvatten kan antas ha hushållsliknande karaktär görs från fall till fall.

Av Mjölby kommuns ABVA framgår att "Huvudmannen är inte skyldig att ta emot spillvatten vars beskaffenhet i ej oväsentlig mån avviker från hushållsspillvatten". Som stöd för vidare bedömning tillämpas i Mjölby kommun "Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheterPDF" som är framtagna av huvudmännen för VA-verksamheterna i Eskilstuna, Gästrike Vatten, Karlstad, Linköping, Norrköping, Uppsala, Västerås och Örebro, i november 2010.

Nedan presenteras gällande begränsningsvärden enligt riktlinjerna.

Analysera avloppsvattnet om det finns anledning att tro att det inte håller samma kvalitet som hushållsavloppsvatten. Service- och teknikförvaltningen kan även begära detta av dig som äger en fastighet eller bedriver en verksamhet om det finns misstankar om avvikande avloppsvattenkvalitet. ProvtagningsinstruktionerPDF

Tabell 1
Begränsningsvärden för parametrar som kan skada dag- eller spillvattennätet. Momentanvärdena bör inte överskridas ens under kort tid.

Parameter

Momentanvärde

Olägenhet

pH

6,5-11

Korrosionsskador

Temp

45°C

Skador på plaströr och packningar

Klorid

2500 mg/l

Korrosionsskador

Sulfat

400 mg/l

Korrosionsskador

Sulfid

1 mg/l

Korrosionsskador och lukt

Konduktivitet

500 mS/m

Korrosionsskador

Magnesium

300 mg/l

Korrosionsskador

Ammoniumkväve

50 mg/l

Korrosionsskador

Cyanid

0,5 mg/l

gasbildning, cyanväte

Fri cyanid

0,1 mg/l

gasbildning, cyanväte

Fett

Vid mer än obetydliga mängder

Igensättning

Tabell 2
Begränsningsvärden för parametrar som kan försämra reningsprocesser och slamkvalitet vid utsläpp till spillvattennätet. Överskrids tabellens varningsvärden medför det vanligen krav på interna reningsåtgärder.

Parameter

Varningsvärde

Bly, Pb

50

µg/l

Kadmium, Cd

0,2

µg/l

Koppar, Cu

200

µg/l

Krom, Cr

50

µg/l

Kvicksilver, Hg

0,2

µg/l

Nickel, Ni

50

µg/l

Silver, Ag

10

µg/l

Zink, Zn

200

µg/l

Oljeindex

50

mg/l

Nitrifikationshämning

20% hämning


Även små förändringar kan ge stor påverkan

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Med enkla medel kan man ofta påverka sina utsläpp till avloppsledningsnätet till det bättre. Bland annat kan man se över rutiner för exempelvis städ och rengöring, så som att föra dialog med eventuellt städbolag om hur och när städning går till, se över möjligheten för torrstädning och välja miljövänliga rengöringsprodukter.

För dig som hanterar fett eller olja i verksamheten, följ kommunens riktlinjer för installation av avskiljaren. Se över att avskiljaren är korrekt dimensionerad, fungerar som den ska genom en funktionsbesiktning och kontrollera att överfyllnadslarmet är aktiverat. Se även till att rengöringsmedlen som används är kompatibla med avskiljaren.

Läs gärna vår information om hur vi kan förbättra vattenkvalitetenPDF
Läs gärna mer om mottagande av avloppsvatten i Svenskt Vattens publikation P95 - Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Va- och avfallschef

Lars Edenhofer
Telefon: 0142-859 72

lars.edenhofer@mjolby.se


Miljöutredare

Nathalie Stärner
Telefon: 0142 - 850 94

nathalie.starner@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480