Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Riktlinjer och gränsvärden

Kommunens avloppsreningsverk är byggda för att ta emot spillvatten från hushåll. Spillvatten från verksamheter, såsom industrier, tandläkare och restauranger, kan tas emot om det är av hushållsliknande karaktär.

Spillvatten som inte uppfyller kraven på hushållsliknande karaktär kan i vissa fall renas så att det uppfyller kraven och därmed kan släppas till spillvattennätet. Bedömningen om ett spillvatten kan antas ha hushållsliknande karaktär görs från fall till fall.

Av Mjölby kommuns ABVA framgår att "Huvudmannen är inte skyldig att ta emot spillvatten vars beskaffenhet i ej oväsentlig mån avviker från hushållsspillvatten". Som stöd för vidare bedömning tillämpas i Mjölby kommun "Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheterPDF" som är framtagna av huvudmännen för VA-verksamheterna i Eskilstuna, Gästrike Vatten, Karlstad, Linköping, Norrköping, Uppsala, Västerås och Örebro, i november 2010.

Nedan presenteras gällande begränsningsvärden från ovan nämnda publikation.

Tabell 1
Begränsningsvärden för parametrar som kan skada dag- eller spillvattennätet. Momentanvärdena bör inte överskridas ens under kort tid.

Parameter

Momentanvärde

Olägenhet

pH

6,5-11

Korrosionsskador

Temp

45°C

Skador på plaströr och packningar

Klorid

2500 mg/l

Korrosionsskador

Sulfat

400 mg/l

Korrosionsskador

Sulfid

1 mg/l

Korrosionsskador och lukt

Konduktivitet

500 mS/m

Korrosionsskador

Magnesium

300 mg/l

Korrosionsskador

Ammoniumkväve

50 mg/l

Korrosionsskador

Cyanid

0,5 mg/l

gasbildning, cyanväte

Fri cyanid

0,1 mg/l

gasbildning, cyanväte

Fett

Vid mer än obetydliga mängder

Igensättning

 

Tabell 2
Begränsningsvärden för parametrar som kan försämra reningsprocesser och slamkvalitet vid utsläpp till spillvattennätet. Överskrids tabellens varningsvärden medför det vanligen krav på interna reningsåtgärder.

Parameter

Varningsvärde

Bly, Pb

50

µg/l

Kadmium, Cd

0,2

µg/l

Koppar, Cu

200

µg/l

Krom, Cr

50

µg/l

Kvicksilver, Hg

0,2

µg/l

Nickel, Ni

50

µg/l

Silver, Ag

10

µg/l

Zink, Zn

200

µg/l

Oljeindex

50

mg/l

Nitrifikationshämning

20% hämning


Läs gärna mer om mottagande av avloppsvatten i Svenskt Vattens publikation P95 - Råd vid mottagande av avloppsvatten från industri och annan verksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Va- och avfallschef

Leif Andersson
Telefon: 0142-36 61 22

LeifG.Andersson@mjolby.se


Miljöutredare

Nathalie Stärner
Telefon: 0142 - 850 94

nathalie.starner@mjolby.se

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växel 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in

Mjölby kommun i sociala medier

Innehåll: Jenny Persson
Senast ändrad av: Mia Högberg
Uppdaterad: 2018-04-04
Publicerad: 2009-09-26

Mjölby kommun i sociala medier

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in