Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av flicka som sitter i skolbänk
Fotografi av flicka som sitter i skolbänk

Ansöka om, eller säga upp plats

  • Alla föräldrar som arbetar eller studerar har rätt till förskola för sitt barn när barnet fyllt 1 år.
  • Barn till föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga för yngre syskon, har rätt till plats i förskoleverksamheten 15 timmar per vecka.
  • Allmän förskola för 3-4-5 åringar, 15 timmar per vecka gäller från och med 1 september det år barnet fyller 3 år.
  • Barn kan även i andra fall ha rätt till förskola om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskild stöd i sin utveckling.
  • Omsorg kan, under vissa förutsättningar, erbjudas för barn under obekväm arbetstid det vill säga kvällar, nätter och helger när vanliga förskolor inte är öppna.

Ansök om plats senast fyra månader innan du önskar platsen. När du anmäler barnet till barnomsorgskön får ni ett ködatum. Ködatumet kan aldrig vara tidigare än fyra månader före önskat placeringdatum.

Blir ni erbjuden barnomsorg  som inte överensstämmer med erat första önskemål på köanmälan och tackar nej, köar ni fortfarande till det första önskemålet och behåller erat ursprungliga ködatum.

Blir ni erbjuden barnomsorgsplats på önskad förskola men tackar nej, tas ni bort ur kön och måste göra en ny ansökan.

Plats för kortare tid än två månader erbjuds ej.

Så här prioriteras kön:

  • Femåringar, höstterminen samma år barnet fyller fem år.
  • Syskonförtur  yngre syskon får i mån av plats samma förskola som det äldre syskonet.
  • Överflyttningar sker vid höstterminens början.
  • Övriga efter ködatum. Om flera barn har samma ködatum går äldsta barnet först.

Ansökan om barnomsorglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Om du vill ansöka till en kooperativ förskola tar du kontakt med dem direkt.

Inskolning av barnet bestäms tillsammans med förskolans personal.

Öppettider är mellan klockan 6 och 18, variationer kan förekomma med hänsyn till barnens närvarotider.

Schema för barnens vistelsetid lämnas via Tieto EDU som är en app.

Underlag till barnets närvarotider ska vara arbetstid eller studerandetid och restid. Schemat är ett grundschema, lediga dagar som ingår i schemat ska anges. Semester eller annan ledighet som infaller under schematiden ska inte läggas in, utan anmäls direkt till förskolan, familjedaghemmet eller fritidshemmet.

Måltider serveras när barnet enligt sitt schema är på förskolan eller i familjedaghemmet.

Om du är föräldraledig eller arbetslös får du ha barnet tre timmar om dagen alternativt fem timmar om dagen tre dagar i veckan på förskolan eller på familjedaghemmet. Meddela föräldraledigheten eller arbetslösheten genom att lämna ett 15 timmars schema.

När barnet går tillbaka till sin  "vanliga" plats igen fyller du i ett nytt schema.

Om föräldrar kombinerar föräldraledighet med studier eller arbete, gäller ordinarie plats.

Utökad tid vid 15-timmarsplacering
Förskoleplats enligt SL 8 kap 7§ (barn i behov av särsilt stöd), beslutas av resutsenhetschef. Annan utökad tid vid 15 timmarsplacering beviljas av förskolechef och medför att föräldern får betala enligt maxtaxa.
Resursenhetschefen ska i beslutet ange antal timmar och om avgift ska betalas eller inte.

Dygnet-runtomsorg är behovsprövad och du ska göra en särskild ansökan.
Vi väger in fem villkor i behovsprövningen:
1. Ditt långsiktiga behov
2. Att du försökt påverka dina arbetstider
3. Att du först sökt andra möjligheter för att tillgodose behovet och saknar realistiska alternativ
4. Att det finns speciella omständigheter i familjens situation
5. Din möjlighet att få eller behålla ett arbete
Mer information finns på sidan Dygnet-runtomsorg

Vid överflyttning till en annan förskola eller familjedaghem måste du fylla i en ny ansökan. Överflyttningar sker bara vid höstterminens och vårterminens början. Överflyttningar får förtur till önskad plats, men kan inte garanteras. Undantag från regeln utreds av mottagande förskolas rektor. Byte vid vårterminen förutsätter att barnet varit inskrivet från höstterminens början.

Uppsägningstiden är två månader. Vi tar ut avgift under uppsägningstiden, oavsett om platsen nyttjas eller inte. Säg upp platsen på Barnomsorgstjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du inte använder platsen.
När en plats stått outnyttjad i två månader, kan den skriftligen sägas upp av ansvarig förskolechef eller rektor med en månads varsel. Ordinarie avgift debiteras vårdnadshavarna under denna tid.

Avbokning av erbjuden placering
Om vårdnadshavarna tackat ja till en erbjuden förskoleplats, men sedan väljer att avstå från platsen, måste vårdnadhavarna registrera en uppsägning. Ordinarie avgift betalas under uppsägingstiden två månader.

Kontakt

Barnomsorgsadministration

Telefon: 0142-850 00
Telefontid klockan 9.30-11.30.

 

Mjölby tätort

Ellinor Svensson

ellinor.svensson2@mjolby.se

 

Mantorp, Västra Harg, Skänninge, Normlösa, Väderstad

Susanne Avelöv

susanne.avelov@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in