Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
onsdag 1 april 2015
Mjölby kommun

Ansöka om, eller säga upp plats

  • Alla föräldrar som arbetar eller studerar har rätt till förskola för sitt barn när barnet fyllt 1 år.
  • Barn till föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga för yngre syskon, har rätt till plats i förskoleverksamheten 15 timmar per vecka.
  • Allmän förskola för 3-4-5 åringar, 15 timmar per vecka gäller från och med 1 september det år barnet fyller 3 år.
  • Barn kan även i andra fall ha rätt till förskola om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskild stöd i sin utveckling.
  • Omsorg kan, under vissa förutsättningar, erbjudas för barn under obekväm arbetstid det vill säga kvällar, nätter och helger när vanliga förskolor inte är öppna.

Ansök om plats senast fyra månader innan du önskar platsen. När ni anmäler ert barn till barnomsorgskön får barnet ett ködatum. Ködatumet kan aldrig vara tidigare än fyra månader före önskat placeringdatum. Här kan du ansöka om platsöppnas i nytt fönster

Om ni blir erbjuden barnomsorg  som inte överensstämmer med ert första önskemål på köanmälan och tackar nej, köar ni fortfarande till det första önskemålet och behåller ert ursprungliga ködatum.

Om ni blir erbjuden barnomsorgsplats men tackar nej tas ni bort ur kön och måste göra en ny ansökan.

Man kan inte få plats för kortare tid än 2 månader.

Så här prioriteras kön:

  • Femåringar, höstterminen samma år barnet fyller fem år.
  • Syskonförtur  yngre syskon får i mån av plats samma förskola som det äldre syskonet.
  • Överflyttningar sker vid höstterminens och vårterminens början.
  • Övriga efter ködatum. Om flera barn har samma ködatum går äldsta barnet först.

Om ni vill ansöka till en kooperativ förskola tar ni kontakt med dem direkt.

Inskolning av barnet bestäms tillsammans med förskolans personal.

Öppettider är mellan 06.00 och 18.00, variationer kan förekomma med hänsyn till barnens närvarotider.

Schema för barnens vistelse skall fyllas i på sidan Barnomsorgstjänster

Underlag till barnets närvarotider ska vara arbetstid/studerande tid och restid. Schemat är ett grundschema, lediga dagar som ingår i schemat ska anges. Semester eller annan ledighet som infaller under schematiden ska inte läggas in, utan anmäls direkt till förskolan /familjedaghemmet / fritidshemmet.

Vid delat barnomsorg där båda föräldrarna nyttjar barnomsorgen skall ett gemensamt schema lämnas in.

Måltider serveras när barnet enligt sitt schema är på förskolan/familjedaghemmet.

Om ni är föräldraledig eller arbetslös får ni ha ert barn tre timmar om dagen på förskolan eller på familjedaghemmet, inga måltider ingår. Meddela föräldraledigheten eller arbetslösheten genom att gå in på Barnomsorgstjänster

När barnet går tillbaka till sin  "vanliga" plats igen fyller ni i ett nytt schema på Barnomsorgstjänster

Om föräldrar kombinerar föräldraledighet med studier eller arbete, gäller ordinarie plats.

Utökad tid vid 15-timmarsplacering
Förskoleplats enligt SL 8 kap 7§ (barn i behov av särsilt stöd), beslutas av resutsenhetschef. Annan utökad tid vid 15 timmarsplacering beviljas av förskolechef och medför att föräldern får betala enligt maxtaxa.
Resursenhetschefen ska i beslutet ange antal timmar och om avgift ska betalas eller ej.

Dygnet-runtomsorg är behovsprövad och ni ska göra en särskild ansökan.
Vi väger in fem villkor i behovsprövningen:
1. Ert långsiktigt behov
2. Att ni försökt påverka era arbetstider
3. Att ni först sökt andra möjligheter för att tillgodose behovet och saknar realistiska alternativ
4. Att det finns speciella omständigheter i familjens situation
5. Er möjlighet att få eller behålla ett arbete
Mer information finns på sidan Dygnet-runtomsorg


Vid överflyttning till en annan förskola/familjedaghem måste ni fylla i en ny ansökan. Överflyttningar sker bara vid höstterminens och vårterminens början. Överflyttningar får förtur till önskad plats, men kan inte garanteras. Undantag från regeln utreds av mottagande förskolas rektor. Byte vid vårterminen förutsätter att barnet varit inskrivet från höstterminens början.

Uppsägningstiden är 2 månader. Vi tar ut avgift under uppsägningstiden, oavsett om platsen utnyttjas eller inte. Säg upp platsen på Barnomsorgstjänster

Om du /ni inte använder platsen.
När en plats stått outnyttjad i tre månader, kan den skriftligen sägas upp av ansvarig förskolechef med två månaders varsel. Ordinarie avgift debiteras vårdnashavarna för uppsägningstiden två månader.

Avbokning av erbjuden placering
Om vårdnadshavarna tackat ja till en erbjuden förskoleplats, men sedan väljer att avstå från platsen, måste vårdnadhavarna registrera en uppsägning. Ordinarie avgift betalas under uppsägingstiden två månader.

Utbildningsförvaltningen

Telefon: 0142 - 850 00
utbildning@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun, 595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset, Burensköldsvägen 11

Barnomsorgsadministration
Telefon: 0142-850 00
Telefontid;09:30-11:30

Mjölby tätort
Jeanette Forsén
jeanette.forsen@mjolby.se

Mantorp, VästraHarg,Skänninge, Normlösa, Väderstad
Susanne Avelöv
susanne.avelov@mjolby.se

Innehåll: Lotta Gylling

Senast publicerad: 2015-03-31

Senast ändrad av: Jeanette Forsén

Tipsa en kompis om sidan
 Utskriftsvänlig version

Webbredaktör: Mia Högberg
Webbmaster: Stefan Kalm
Kontakta webbredaktionen

Copyright © 1996-2014

Mjölby kommun, Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
telefon 0142-850 00, fax 0142-851 20, e-post mjolbykommun@mjolby.se
Organisationsnummer: 212000-0480

Copyright © 1996-2014

Mjölby kommun, Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
telefon 0142-850 00, fax 0142-851 20, e-post mjolbykommun@mjolby.se
Organisationsnummer: 212000-0480

Webbredaktör: Mia Högberg, Webbmaster: Patrik Wårdmark, Kontakta webbredaktionen