Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården
Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Detaljplan i Mantorp för del av Viby Olofstorp 4:4 (Södra Rydja)

Planförslaget är nu föremål för samråd och det är möjligt att lämna synpunkter på planen. Ytterligare tillfälle att lämna synpunkter kommer att finnas när planen ställs ut för granskning.

Samrådet pågår till 10 juni 2018.

Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta en detaljplan för del av Viby Olofstorp 4:4. Planområdet är beläget mellan Riddarängsvägen och stambanan och utgörs av åker- och skogsmark.

Planens syfte är att lägga fast ramarna för en småskalig bostadsbebyggelse. Planen reglerar byggnadernas placering i förhållande till gaturummet och grannfastigheterna samt bebyggelsens omfattning och byggnadernas höjd. Detaljplanen ska också säkerställa en god bullersituation vid de planerade bostäderna.

Planförslaget omfattar till större delen ett utbyggnadsområde för bostäder i kommunens översiktsplan för Mjölby kommun antagen 2011. Området närmast Riddarängsvägen avviker dock från översiktsplanen då det innebär en ändring av tillåten markanvändning från parkmark till bostäder.

Planförslaget är nu föremål för samråd och det är möjligt att lämna synpunkter på planen. Ytterligare tillfälle att lämna synpunkter kommer att finnas när planen ställs ut för granskning.

 


Samrådet pågår till och med den 10 juni 2018.
Under samrådstiden finns handlingar tillgängliga på:

Biblioteket i Mantorp, Häradsvägen 7, Mantorp
Stadshusets entré, Burensköldsvägen 11, Mjölby

Önskar ni få handlingar i pappersform ber vi er kontakta planhandläggaren som också kan svara på frågor om detaljplanen:

Magnus Hultegård telefon 0142-851 86,
e-post magnus.hultegard@mjolby.se.

Möjligheter att ställa frågor eller lämna synpunkter finns också vid öppet hus!

Tid: 23/5 kl. 18 - 20 Plats: Klämmestorpsskolans matsal

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Byggnads- och räddningsnämnden, 595 80 Mjölby eller byggnad@mjolby.se senast söndag den 10 juni 2018. Den som inte skriftligen framfört sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Aktuella samrådshandlingar:

Utredningar m.m.

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växel 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in

Mjölby kommun i sociala medier

Innehåll: Magnus Hultegård
Senast ändrad av: Ida Arvidsson
Uppdaterad: 2018-06-05
Publicerad: 2018-04-27

Mjölby kommun i sociala medier

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in