Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården
Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Del av Viby Olofstorp 4:4
(Östra Olofstorp vid Riksvägen)

Planförslaget är nu utställt för granskning och det är nu åter möjligt att lämna synpunkter på planen. Granskningen pågår 26 september till 26 oktober 2018.

Karta över Östra Olofstorp

Klicka för större bild.

Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta en detaljplan för del av Viby Olofstorp 4:4. Planområdet är beläget vid Riksvägen och utgörs av mark som tidigare planlagts för handel och verksamheter.

Planens syfte är att lägga fast ramarna för en småskalig bostadsbebyggelse. Planen reglerar byggnadernas placering i förhållande till gaturummet och grannfastigheterna samt bebyggelsens omfattning och byggnadernas höjd. Detaljplanen ska också säkerställa en god bullersituation vid de planerade bostäderna.

Planförslaget avviker från gällande översiktsplan för Mjölby kommun antagen 2011 då det innebär en ändring av tillåten markanvändning från verksamheter till bostäder.

Plansamråd om planförslaget hölls 12 mars till 20 april 2018. Efter plansamrådet har planförslaget bearbetats, framför allt i den norra delen av planområdet.


Granskningen pågår från 26 september till och med den 26 oktober 2018. Under granskningstiden finns handlingar tillgängliga på:

  • Kommunens hemsida: www.mjolby.se/planer
  • Biblioteket i Mantorp, Häradsvägen 7, Mantorp
  • Stadshusets entré, Burensköldsvägen 11, Mjölby

Som en följd av GDPR publiceras inte samrådsredogörelsen från plansamrådet på kommunens hemsida.

Önskar ni få handlingar i pappersform ber vi er kontakta planhandläggaren som också kan svara på frågor om detaljplanen.

Planarkitekt Magnus Hultegård
Telefon 0142-851 86
magnus.hultegard@mjolby.se.

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Byggnads- och räddningsnämnden, 595 80 Mjölby eller byggnad@mjolby.se senast fredag den 26 oktober 2018. Den som inte skriftligen framfört sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare ombeds vänligen att meddela eventuella hyresgäster om samrådet.

Information om hur Byggnadskontoret hanterar dina personuppgifter hittar du här.PDF

Aktuella granskningshandlingar

Planbeskrivning med behovsbedömningPDF

PlankartaPDF

IllustrationPDF

Utredningar med mera

Översiktlig geoteknisk utredningPDF

TrafikbullerutredningPDF

Bullerutredning MantorptravetPDF

Ljusutredning MantorptravetPDF

Beräkning av dagvattenföroreningarPDF

Kungörelse om granskningPDF

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in