Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården
Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Del av Viby Olofstorp 4:4
(Östra Olofstorp vid Riksvägen)

Planförslaget är nu föremål för samråd och det är möjligt att lämna synpunkter på planen. Ytterligare tillfälle att lämna synpunkter kommer att finnas när planen ställs ut för granskning.

Samrådet pågår till 20 april 2018.

Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta en detaljplan för del av Viby Olofstorp 4:4. Planområdet är beläget vid Riksvägen och utgörs av mark som tidigare planlagts för handel och verksamheter.

Planens syfte är att lägga fast ramarna för en småskalig bostadsbebyggelse. Planen reglerar byggnadernas placering i förhållande till gaturummet och grannfastigheterna samt bebyggelsens omfattning och byggnadernas höjd. Detaljplanen ska också säkerställa en god bullersituation vid de planerade bostäderna.

Planförslaget avviker från gällande översiktsplan för Mjölby kommun antagen 2011 då det innebär en ändring av tillåten markanvändning från verksamheter till bostäder.


Samrådet pågår till och med den 20 april 2018. Under samrådstiden finns handlingar tillgängliga på:

  • Kommunens hemsida: www.mjolby.se/planer
  • Biblioteket i Mantorp, Häradsvägen 7, Mantorp
  • Stadshusets entré, Burensköldsvägen 11, Mjölby

Önskar ni få handlingar i pappersform ber vi er kontakta planhandläggaren som också kan svara på frågor om detaljplanen.

Magnus Hultegård telefon 0142-851 86,
e-post magnus.hultegard@mjolby.se.

Möjligheter att ställa frågor eller lämna synpunkter finns också vid öppet hus!

Tid: 27/3 kl. 18 - 20 Plats: Klämmestorpsskolans matsal

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Byggnads- och räddningsnämnden, 595 80 Mjölby eller byggnad@mjolby.se senast fredag den 20 april 2018. Den som inte skriftligen framfört sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare ombeds vänligen att meddela ev. hyresgäster om samrådet.

 

Aktuella samrådshandlingar

Utredningar m.m.

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växel 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in

Mjölby kommun i sociala medier

Innehåll: Magnus Hultegård
Senast ändrad av: Magnus Hultegård
Uppdaterad: 2018-03-08
Publicerad: 2018-03-08

Mjölby kommun i sociala medier

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in