Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Del av Viby Olofstorp 4:4
(Östra Olofstorp vid Riksvägen)

Planförslaget har varit utställt för granskning 26 september till 26 oktober 2018.
Det finns nu möjlighet att senast 9 december lämna synpunkter på två revideringar som gjorts av planen.

Karta över Östra Olofstorp

Klicka för större bild.

Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta en detaljplan för del av Viby Olofstorp 4:4. Planområdet är beläget vid Riksvägen och utgörs av mark som tidigare planlagts för handel och verksamheter.

Planens syfte är att lägga fast ramarna för en småskalig bostadsbebyggelse. Planen reglerar byggnadernas placering i förhållande till gaturummet och grannfastigheterna samt bebyggelsens omfattning och byggnadernas höjd. Detaljplanen ska också säkerställa en god bullersituation vid de planerade bostäderna.

Planförslaget avviker från gällande översiktsplan för Mjölby kommun antagen 2011 då det innebär en ändring av tillåten markanvändning från verksamheter till bostäder.

Efter granskningen har två revideringar gjorts. Dessa bedöms inte vara så väsentliga att det föranleder en ny granskning. Revideringarna innebär följande:
Två bostadstomter i det norra delområdet har fått högsta tillåtna nockhöjd sänkt till 5,7 m

För att klara trafikbullervärdena men ändå inte sätta upp en låg skärm vid Riksvägen har en förnyad bullerberäkning genomförts avseende möjligheterna att vid tomtgräns avskärma bullret. Det har lett till att bestämmelserna om bullervall har differentierats så att en 1,5 m hög vall krävs för tomterna närmast korsningen Riksvägen / Travtränarevägen.

Önskar ni få handlingar i pappersform ber vi er kontakta planhandläggaren som också kan svara på frågor om detaljplanen.

Planarkitekt Magnus Hultegård
Telefon 0142-851 86
magnus.hultegard@mjolby.se.

Synpunkter på det reviderade planförslaget lämnas skriftligen till Byggnads- och räddningsnämnden, 595 80 Mjölby eller byggnad@mjolby.se senast 9 december 2018. Den som inte skriftligen framfört sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare ombeds vänligen att meddela eventuella hyresgäster om samrådet.

Information om hur Byggnadskontoret hanterar dina personuppgifter hittar du här.PDF

Aktuella granskningshandlingar

Planbeskrivning med behovsbedömningPDF

PlankartaPDF

IllustrationPDF

Utredningar med mera

Översiktlig geoteknisk utredningPDF

TrafikbullerutredningPDF

Bullerutredning MantorptravetPDF

Ljusutredning MantorptravetPDF

Beräkning av dagvattenföroreningarPDF

Kungörelse om granskningPDF

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480