Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Vinnare utsedd i Mjölbys första markanvisningstävling!

Göta Stenhus AB med arkitekten Börje Mathiasson, FormiLoge AB, vinner markanvisningstävlingen för södra Björkudden på Svartå strand i Mjölby med tävlingsbidraget "Hyra med markkontakt".

Vinnaren ”Hyra med markkontakt”


Företag: Göta Stenhus AB
Arkitekt: Börje Mathiasson FormiLoge AB

Området innehåller 54 hyreslägenheter och 5 radhus för försäljning.

Projektets idé framgår redan i det presenterade fågelperspektivbilden – en ny karaktärsfull stadsdel i Mjölby. Förslaget nyttjar förvisso hela tävlingsområdets yta och kontrasterar i både skala och arkitektoniskt uttryck mot omgivningen, men detta utgör samtidigt styrkan.

Förslaget tar på ett respektfullt sätt sig an platsens förutsättningar genom att bibehålla siktlinjer mellan ovanliggande kommande bebyggelse på Södra Strandvägen och Svartån men även tillgängliggör även strandområdet genom nya gångstråk. Samtidigt ges villa Björkudden och pumphuset utrymme, både genom den nya bebyggelsens skala men även genom att pumphuset föreslås förvandlas till ett café vilket lockar övriga mjölbybor till området.

Förslaget, som kompletterar närområdet med fler hyresrätter, redogör för en hög boendekvalitet där varje bostad får tillgång till två uteplatser samt utsikt över Svartån genom att bebyggelsekropparna förskjuts i förhållande till varandra. Det är positivt att förslaget erbjuder boende odlingslotter samt båt- och bilpool.

Tydliga gränser mellan privata och offentliga ytor gör även att Svartåns strand känns inbjudande för alla, inte minst med tanke på den redovisade badplatsen som skapar liv sommartid och att delar av befintlig natur behålls. Den föreslagna bebyggelsen fungerar med sitt tydliga form­språk väl på platsen. Uttrycket är sammanhållet och kon­ceptuellt starkt men tillåter samtidigt en trivsam och naturlig variation inom området vad gäller skillnader i bebyggelsehöjd, terränganpassning, färgsättning och takvinklar. Småhusbebyggelsens fördelar i en tät urban kontext kommer kunna förstärka både närområdet som övriga staden.

Andra plats "Strandterassen"


Företag: Axelsson & Hedlund AB med bifirma Östgötahus

Arkitekt: Backhans & Hahn Arkitekter AB

Förslagets idé redogör för en bra balans mellan form och funktion. Genom att tillåta underjordsgarage möjliggörs både ökad exploatering samtidigt som de kvalitativa utemiljöerna maximeras och befintlig natur bevaras.

De båda hustyperna har goda arkitektoniska och funktionella kvaliteter, inte minst småhusen som utnyttjar terrängen väl och erbjuder naturnära uteplatser och balkonger. Olika typologier, boendeformer och gestaltningsuttryck skapar en intressant blandning som både stärker närområdet och Mjölby som helhet.

Juryn ställer sig dock tveksam då genomförbarheten av förslaget är otydlig vad gäller upplåtelseform och utbyggnadsordning. Det är positivt att bebyggelsen terränganpassas och minskar i skala mot Svartån, men även att kontakten mellan södra Strandvägen och Svartån finns kvar då Villa Björkudden fortsatt har kontakt med båda. Gränserna mellan privata och offentliga ytor görs tydliga då ett café placeras i områdets mitt, som på ett positivt sätt förlänger kopplingen mot badplatsen.

Övriga tävlingsbidrag utan rangordning


"BRF Utsikten"


Företag: Helix Fastighetsförvaltning AB

Arkitekt: Roof Arkitekt, Lars-Göran Otterling

"Platå x 2"


Företag: HSB Produktion i Östergötland HB

Arkitekt: Anders Falk Arkitektkontor AB, Marie Oldfeldt Landskap & Form

Juryns utlåtande om alla bidrag


Häfte med juryns utlåtande om samtliga fyra tävlingsbidragPDF.

Övrigt


Frågor besvaras av

Cecilia Burenby, kommunstyrelsens ordförande, telefon 0142-85110
Ketil Kindestam, exploateringsingenjör, telefon, 0142-85134

Här kan du läsa mer om markanvisningstävlingen.

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480