Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Beslutade medborgarförslag 2017

Alla medborgarförslag som kommer in till kommunen behandlas först i kommunfullmäktige. Ibland bestämmer fullmäktige att en nämnd ska utreda och besluta i ärendet. När slutligt beslut fattats, publicerar vi sammandrag av förslag och beslut här. Om du vill se förslag och beslut i sin helhet kan du höra av dig till oss. Ange i så fall diarienumret som står under varje rubrik.

Kontorsstolar till biblioteket
Diarienummer KS/2016:377

Kultur- och fritidsnämnden avslog 30 januari 2017, § 1, förslaget eftersom det finns stolar med tillräcklig kvalitet för ändamålet och att stolar anpassade för särskilda behov finns att låna.

Bilpool för kommunens personbilar
Diarienummer KS/2016:87

Kommunstyrelsen besvarade medborgarförslaget 19 april 2017, § 87, med att det vid nästa upphandling ska utredas om delar av kommunens bilpool kan ingå i en köpt tjänst med en privat aktör.

Byggande av växthus vid Lundbybadet
Diarienummer KS/2016:18

Kommunstyrelsen avslog medborgarförslaget 10 maj 2017, § 113, med att frågan om stadsnära odling bör hanteras av medborgare själva på lämpliga platser där allmänheten kan ha fritt tillträde och att Lundbybadet är en relativt modern badanläggning med ett välbyggt värmeåtervinningssystem och därmed ett begränsat utsläpp av värme.

Växthus vid Sörby kraftvärmeverk
Diarienummer KS/2016:357

Kommunstyrelsen avslog medborgarförslaget 10 maj 2017, § 114, med att kommunen inte har för avsikt att bygga växthus för närodlat på egen hand men ser positivt på frågan om någon aktör är intresserad av att starta en sådan verksamhet.

Filmning i hörsalen
Diarienummer KS/2014:552

Kommunstyrelsen beviljade medborgarförslaget 10 maj 2017, § 115, och kommer att finansiera uppsättning av kameror för inspelning i hörsalen.

Kaféet i gästisparken
Diarienummer KS/2016:210

Kaféet i gästisparken kommer att bemannas av omsorgs- och socialnämndens avdelning för arbete och integration varför medborgarförslaget beviljas.

Familje- och friskvårdscentral i Måndalen
Diarienummer KS/2016:239

Medborgarförslaget besvarades av kommunstyrelsen 24 maj 2017, § 127, med att förslaget kommer vara en del när man gör en långsiktig planering av Mjölby kommuns aktivitetsplatser.

Telefonkiosken i Skänninge till en bokkiosk
Diarienummer KS/2017:40

Kommunstyrelsen biföll medborgarförslaget 14 juni 2017, § 140, med att kultur- och fritidsnämnden får ett uppdrag att göra om kiosken till enbokkiosk samt att ansvara för driften.

Hargsjön
Diarienummer KS/2016:267

Miljönämnden avslog medborgarförslaget 15 juni 2017, § 44, att omfattande åtgärder inte kan genomföras för närvarande. Enklare åtgärder i form av klippning av vass kan vidtas av fastighetsägare efter samråd med miljönämnden.

Fibernät
Diarienummer KS/2016:288

Kommunstyrelsen avslog medborgarförslaget 14 juni 2017, § 141, med hänvisning till att kommunen kan stötta med medfinansiering till en förening som startar projekt om att bygga fibernät.

Hundrastgård i Mantorp
Diarienummer KS/2016:153

Tekniska nämnden beslutade 20 juni 2017, § 73, att bifalla medborgarförslaget med att ta fram ett kostnadsförslag och lämplig plats för en hundrastgård i Mantorp.

Ställplatser för husbilar
Diarienummer KS/2016:184

Medborgarförslaget avslogs 20 juni 2017, § 72, med att det idag finns privata ställplatser på ett flertal ställen i kommunen.

Skräpplockardag
Diarienummer KS/2017:157

Tekniska nämnden avslog medborgarförslaget 30 augusti 2017, § 92, att Mjölby kommun ska införa en skräpplockardag då de bedömde att det organisatoriskt inte var möjligt. För att anmäla behov av städning i publika miljöer hänvisas till den felanmälansfunktion som finns på kommunens hemsida och som mobilapp.

Toalett i Gästisparken
Diarienummer KS/2016:204

Tekniska nämnden avslog medborgarförslaget 26 januari 2017-§ 13 med hänvisning till att det finns en toalettanläggning i närheten som kan täcka behovet.

Farthinder på Eldslösaleden
Diarienummer KS/2016:287

Tekniska nämnden avslog 26 januari 2017§ 11 medborgarförslaget med hänvisning till att Eldslösaleden är en ringled där framkomligheten för motorfordon är prioriterad. Gång- och cykeltrafik är separerad från övrig trafik.

Farthinder vid Riddarängsvägen i Mantorp
Diarienummer KS/2016:270

Hastigheten har sänkts till 30 kilometer i timmen på Riddarängsvägen och det har haft effekt på den faktiska hastigheten. Trafikmätningar har också visat att trafikflödet har ökat men inte i någon större omfattning varför Tekniska nämnden avslog förslaget 26 januari 2017.

Flytt av Gästisparkens scen till stadsparken
Diarienummer KS/2016:266

Tekniska nämnden behandlade förslaget 23 februari 2017 § 25 och avslog med hänvisning till att marken i stadsparken genomkorsas av VA-ledningar och ska därför inte byggas över. Ytan för en scen är därför begränsad.

Turistväg förlängning Väderstad – Mantorp
Diarienummer KS/2016:145

Kommunstyrelsen ställer sig positiva till förslaget efter samråd med kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden. Förslaget kan dock inte genomföras utan att Trafikverket, som är väghållare av de flesta sträckningarna, är delaktigt. Kommunen behöver därför avvakta besked från Trafikverket, enligt beslut fattat 8 mars 2017 § 46.

Multisportarena i Slomarp
Diarienummer KS/2016:199

Kommunstyrelsen behandlade medborgarförslaget 8 mars 2017§ 44. De ställde sig positiva till att kultur- och fritidsnämnden i samarbete med tekniska nämnden tar med förslaget i sin långtidsplanering.

Multiarena i anslutning till Lagmansskolan
Diarienummer KS/2016:238

Vid kommunstyrelsens möte 8 mars 2017 § 45 bifölls förslaget. Förslaget sammanfaller med en ombyggnation av skolgården. Aktiviteter som kan genomföras efter ombyggnationen motsvarar syftet hos förslagställaren

Kontakt

Kommunsekreterare

Carina Stolt
Telefon: 0142-851 11

carina.stolt@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun 595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480