Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården
Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Detaljplan för Hogstad 13:1 med flera , Hogstad

Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta en detaljplan för rubricerat ärende. Planområdet är beläget i utkanten av sydvästra Hogstad och angränsar till Långvägen,
väg 942.

Syftet med planförslaget är att ändra gällande markanvändning för mark som tidigare utgjort järnvägsområde, fd Hästholmsbanan och där med skapa förutsättningar till markförvärv.

I arbetet ingår även att se över gällande byggrätter för respektive fastighet samt att införa skydd för att bevara de kulturhistoriska värdena.

I samband med planarbetet ska utrymme för en framtida gång- och cykelväg längsmed Långvägen säkerställas. Detta görs genom att mark som angränsar till Långvägen inte tas med i aktuell detaljplan.

Samråd om planförslaget pågår till den 3 mars 2017.

Under samrådstiden finns planförslaget utställt i stadshusets entré och på byggnadskontoret, Burensköldsvägen 11, Mjölby.

Upplysningar om planförslaget lämnas av Sara Gustavsson
tel 0142-859 63, e-post sara.gustavsson@mjolby.se.

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Byggnads- och räddningsnämnden, 595 80 Mjölby eller byggnad@mjolby.se
senast fredagen den 3 mars 2017.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Granskningshandlingar

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växel 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in

Mjölby kommun i sociala medier

Innehåll: Byggnadskontoret
Senast ändrad av: Stefan Kalm
Uppdaterad: 2018-02-25
Publicerad: 2017-02-02

Mjölby kommun i sociala medier

Kontakt

E-post: mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: växeln 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in