Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Detaljplan för Hogstad 13:1 med flera , Hogstad

Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta en detaljplan för rubricerat ärende. Planområdet är beläget i utkanten av sydvästra Hogstad och angränsar till Långvägen,
väg 942.

Syftet med planförslaget

Syftet med planförslage tär att ändra gällande markanvändning för mark som tidigare utgjort järnvägsområde, fd Hästholmsbanan och där med skapa förutsättningar till markförvärv.

I arbetet ingår även att se över gällande byggrätter för respektive fastighet samt att införa skydd för att bevara de kulturhistoriska värdena.

I samband med planarbetet ska utrymme för en framtida gång- och cykelväg längsmed Långvägen säkerställas. Detta görs genom att mark som angränsar till Långvägen inte tas med i aktuell detaljplan.

Samråd om planförslaget pågår till den 3 mars 2017.

Under samrådstiden finns planförslaget utställt i stadshusets entré och på byggnadskontoret, Burensköldsvägen 11, Mjölby.

Upplysningar om planförslaget lämnas av Sara Gustavsson
tel 0142-859 63, e-post sara.gustavsson@mjolby.se.

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Byggnads- och räddningsnämnden, 595 80 Mjölby eller byggnad@mjolby.se

Synpunkter lämnas senast fredagen den 3 mars 2017.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Granskningshandlingar

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
BehovsbedömningPDF

Utredningar
Miljöteknisk markundersökningPDF

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480