Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
onsdag 17 januari 2018
Mjölby kommun

Detaljplan för Hogstad 13:1 med flera , Hogstad

Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta en detaljplan för rubricerat ärende. Planområdet är beläget i utkanten av sydvästra Hogstad och angränsar till Långvägen,
väg 942.

Syftet med planförslaget är att ändra gällande markanvändning för mark som tidigare utgjort järnvägsområde, fd Hästholmsbanan och där med skapa förutsättningar till markförvärv.

I arbetet ingår även att se över gällande byggrätter för respektive fastighet samt att införa skydd för att bevara de kulturhistoriska värdena.

I samband med planarbetet ska utrymme för en framtida gång- och cykelväg längsmed Långvägen säkerställas. Detta görs genom att mark som angränsar till Långvägen inte tas med i aktuell detaljplan.

Samråd om planförslaget pågår till den 3 mars 2017.

Under samrådstiden finns planförslaget utställt i stadshusets entré och på byggnadskontoret, Burensköldsvägen 11, Mjölby.

Upplysningar om planförslaget lämnas av Sara Gustavsson
tel 0142-859 63, e-post sara.gustavsson@mjolby.se.

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till Byggnads- och räddningsnämnden, 595 80 Mjölby eller byggnad@mjolby.se
senast fredagen den 3 mars 2017.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Granskningshandlingar

Innehåll: Byggnadskontoret

Senast publicerad: 2017-11-01

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Byggnadskontoret

Senast publicerad: 2017-11-01

Senast ändrad av: Mia Högberg

Byggnadskontoret

Telefon: 0142-850 00
byggnad@mjolby.se

Planarkitekt 
Ida Arvidsson 
Telefon: 0142-850 62 ida.arvidsson@mjolby.se

Planarkitekt Jonas Loiske 
Telefon: 0142-851 90 jonas.loiske@mjolby.se

Planarkitekt Sara Gustavsson Telefon: 0142-859 63   sara.gustavsson@mjolby.se

Planarkitekt Magnus Hultegård
Magnus.Hultegard@mjolby.se
Telefon: 0142-851 86

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress:
Stadshuset
Burensköldsvägen 11