Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården
Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Detaljplan för Häradsvallen 1:133 med flera, Mantorp

Byggnads- och räddningsnämnden avser att upprätta en detaljplan för Häradsvallen 1:133 m.fl. Planområdet angörs via Fallvägen och är beläget mellan Falls industriområde och befintliga bostäder på Häradsvallen. I norr angränsar planområdet till Riksvägen.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för bostadsbebyggelse, i form av flerbostadshus. Detaljplaneförslaget har tidigare varit utställt för samråd och granskning. Till byggnadskontoret framfördes synpunkter på bland annat det vånings antal som planförslaget tilllät. Detaljplaneförslaget har efter tiden för föregående granskning justerats till att istället tillåta som högst 3 våningar inom hela planområdet. Det är därför detaljplaneförslaget ställs ut för ny granskning.

Efter granskningen kan detaljplanen komma att antas i kommunfullmäktige. Under granskningstiden finns handlingar också tillgängliga på biblioteket i Mantorp och i stadshusets entré, Burensköldsvägen 11 i Mjölby.

Upplysningar om planförslaget och papperskopior på handlingar lämnas av planarkitekt Ida Arvidsson, telefon: 0142-850 62 e-post:ida.arvidsson@mjolby.se.

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen till byggnads- och räddningsnämnden, 595 80 Mjölby eller byggnad@mjolby.se senast måndag den 12 april 2018.

Du som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Fastighetsägare ansvarar att meddela eventuella hyresgäster om granskningen.

Antagandehandlingar

PlankartaPDF (0,9MB)
Planbeskrivning PDF(1,9MB)
GranskningsredogörelsePDF (0,05MB)
BehovsbedömningPDF (0,05MB)

Utredningar

BullerutredningPDF
Pm BullerutredningPDF
Geoteknisk markundersökningsrapportPDF
Geotekniskt PMPDF
Miljöteknisk markundersökning
PDF
TrafikutredningPDF
RiskbedömningPDF
Kompletterande riskbedömningPDF
Arkeologisk utredning etapp 1 och 2PDF

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in