Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Beslutade medborgarförslag 2016

Alla medborgarförslag som kommer in till kommunen behandlas först i kommunfullmäktige. Ibland bestämmer fullmäktige att en nämnd ska utreda och besluta i ärendet. När slutligt beslut fattats, publicerar vi sammandrag av förslag och beslut här. Om du vill se förslag och beslut i sin helhet kan du höra av dig till oss. Ange i så fall diarienumret som står under varje rubrik.

Bygg hyresrätter/bostadsrätter i Skänninge
Diarienummer KS/2015:144

Kommunstyrelsen besvarade medborgarförslaget 20 januari 2016 § 12 med att kommunen kan möjliggöra byggnation av bostäder genom översikts- och detaljplaner. En fördjupad översiktplan för Skänninge har ställts ut med förslag om framtida bebyggelse och markanvändning.

Museibyggnaderna i Skänninge
Diarienummer KS/2015:40

Tekniska nämnden har påbörjat ett samarbete med länsmuséet för att ta fram en underhållsplan och påbörja ett underhållsarbete i enlighet med förslaget. Kommunstyrelsen biföll medborgarförslaget 20 januari 2016 § 13.

Ett aktivitetshus för alla
Diarienummer KS/2015:213

Kommunstyrelsen avslog medborgarförslaget 20 januari 2016 § 14 med hänvisning till att en mötesplats för seniorer är prioriterat samt att det sker andra satsningar till målgruppen barn- och ungdomar.

Cykelväg förbi Grönlund
Diarienummer KS/2015:368

Tekniska nämnden 28 januari 2016 § 3 bifaller medborgarförslaget med att projektet finns inplanerat i investeringsbudgeten och kommer att påbörjas under 2016.

Säkrare skolväg vid Egebyskolan
Diarienummer KS/2015:393

Vid tekniska nämndens möte 28 januari 2016 § 4 beslutades att göra en trafikutredning av passagen över Vetagatan samt att genomföra en gallring av framförallt undervegetationen i området. Medborgarförslaget är därmed besvarat.

Musik från brunnslock
Diarienummer KS/2015:256

Kultur- och fritidsnämnden avslog medborgarförslaget i februari 2016 § 4 med att det inte finns utrymme inom ramen för nämndens budget för ett genomförande.

Potatisskyltar
Diarienummer KS/2015:266

25 februari 2016 § 20 avslog tekniska nämnden förslaget med att det kan verka menligt på trafiksäkerheten samt att det inte bedöms motiverat att skylta upp statyn.

Belysning vid hundrastgård
Diarienummer KS/2015:357

Medborgarförslaget bifölls delvis genom att belysning ska planeras in i prioriteringsplanen för 2016-2017. Förslaget att anlägga en vattenkran vid hundrastgården avslogs däremot vid tekniska nämndens sammanträde 25 februari 2016.

Farthinder Lagmansgatan
Diarienummer KS/2015:164

Detaljplanen medger inte genomfartstrafik på Lagmansgatan och farthinder kommer att kvarstå för att begränsa trafiken, enligt beslut i tekniska nämnden 25 februari 2016 § 22, varför medborgarförslaget avslogs.

Skyltar Parkskolan
Diarienummer KS/2015:347

Tekniska nämnden avslog medborgarförslaget 25 februari 2016 § 23 med att befintliga skyltar ska nedmonteras då de saknar betydelse. Inga nya vägmärken kommer att sättas upp istället.

Belysning i Väderstad
Diarienummer KS/2015:360

Medborgarförslaget bifölls av tekniska nämnden 25 februari 2016 § 19 med att kompletterande belysning är med bland prioriterade åtgärder de kommande åren.

Skatepark i Väderstad
Diarienummer KS/2015:361

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att avslå medborgarförslaget 29 mars 2016 § 10, eftersom det inte finns några ekonomiska medel tillgängliga.

Förändring av inpassage till ishallen
Diarienummer KS/2016:14

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att det inte finns ett ekonomiskt utrymme för närvarande men att en ombyggnad ska tas med i framtida planering enligt beslut 29 mars 2016 § 11.

Gratis broddar till medborgare över 65 år
Diarienummer KS/2016:9

Kommunstyrelsen avslog medborgarförslaget 1 juni 2016 § 113 med hänvisning till att det inte innefattas i det kommunala ansvaret.

Digitalt servicekontor
Diarienummer KS/2015:261

Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget 1 juni 2016 § 112 med att det idag finns service via biblioteket och medborgarservice till kommunens medborgare som bedöms som tillräcklig.

Säkrare gång- och cykelväg
Diarienummer KS/2015:206

Tekniska nämnden fattade beslut 25 augusti 2016 § 94 att genomföra ytterligare trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder på övergångsstället Svarvaregatan men att avslå medborgarförslaget i den delen som avsåg övergångsställe på Dag Hammarskjölds gata.

Skötsel av skogsmark
Diarienummer KS/2016:77

Tekniska nämnden besvarar medborgarförslaget 25 augusti 2016 § 93 med att en naturvårdande skötsel bedrivs i området vilket medger viss begränsad gallring.

Friskvårdsaktiviteter för seniorer
Diarienummer KS/2016:211

Kultur- och fritidsnämnden samrådde med omsorgs- och socialnämnden och beskrev de aktiviteter som bedrivs idag och vilka som är planerade. Därmed anses medborgarförslaget besvarat. Beslutet fattades 12 december 2016 § 56.

Frisbeegolfbana
Diarienummer KS/2016:236

En frisbeegolfbana har anlagts vid Kungshögaskolan i Mjölby och utvärdering behöver göras innan beslut om eventuella ytterligare banor planeras enligt beslut från kultur- och fritidsnämnden 12 december 2016 § 55.

Kontakt

Kommunsekreterare

Carina Stolt
Telefon: 0142-851 11

carina.stolt@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun 595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480