tisdag 16 januari 2018
Mjölby kommun

Beslutade medborgarförslag 2016

Alla medborgarförslag som kommer in till kommunen behandlas först i kommunfullmäktige. Ibland bestämmer fullmäktige att en nämnd ska utreda och besluta i ärendet. När slutligt beslut fattats, publicerar vi sammandrag av förslag och beslut här. Om du vill se förslag och beslut i sin helhet kan du höra av dig till oss. Ange i så fall diarienumret som står under varje rubrik.

Bygg hyresrätter/bostadsrätter i Skänninge
Diarienummer KS/2015:144

Kommunstyrelsen besvarade medborgarförslaget 20 januari 2016 § 12 med att kommunen kan möjliggöra byggnation av bostäder genom översikts- och detaljplaner. En fördjupad översiktplan för Skänninge har ställts ut med förslag om framtida bebyggelse och markanvändning.

Museibyggnaderna i Skänninge
Diarienummer KS/2015:40

Tekniska nämnden har påbörjat ett samarbete med länsmuséet för att ta fram en underhållsplan och påbörja ett underhållsarbete i enlighet med förslaget. Kommunstyrelsen biföll medborgarförslaget 20 januari 2016 § 13.

Ett aktivitetshus för alla
Diarienummer KS/2015:213

Kommunstyrelsen avslog medborgarförslaget 20 januari 2016 § 14 med hänvisning till att en mötesplats för seniorer är prioriterat samt att det sker andra satsningar till målgruppen barn- och ungdomar.

Cykelväg förbi Grönlund
Diarienummer KS/2015:368

Tekniska nämnden 28 januari 2016 § 3 bifaller medborgarförslaget med att projektet finns inplanerat i investeringsbudgeten och kommer att påbörjas under 2016.

Säkrare skolväg vid Egebyskolan
Diarienummer KS/2015:393

Vid tekniska nämndens möte 28 januari 2016 § 4 beslutades att göra en trafikutredning av passagen över Vetagatan samt att genomföra en gallring av framförallt undervegetationen i området. Medborgarförslaget är därmed besvarat.

Musik från brunnslock
Diarienummer KS/2015:256

Kultur- och fritidsnämnden avslog medborgarförslaget i februari 2016 § 4 med att det inte finns utrymme inom ramen för nämndens budget för ett genomförande.

Potatisskyltar
Diarienummer KS/2015:266

25 februari 2016 § 20 avslog tekniska nämnden förslaget med att det kan verka menligt på trafiksäkerheten samt att det inte bedöms motiverat att skylta upp statyn.

Belysning vid hundrastgård
Diarienummer KS/2015:357

Medborgarförslaget bifölls delvis genom att belysning ska planeras in i prioriteringsplanen för 2016-2017. Förslaget att anlägga en vattenkran vid hundrastgården avslogs däremot vid tekniska nämndens sammanträde 25 februari 2016.

Farthinder Lagmansgatan
Diarienummer KS/2015:164

Detaljplanen medger inte genomfartstrafik på Lagmansgatan och farthinder kommer att kvarstå för att begränsa trafiken, enligt beslut i tekniska nämnden 25 februari 2016 § 22, varför medborgarförslaget avslogs.

Skyltar Parkskolan
Diarienummer KS/2015:347

Tekniska nämnden avslog medborgarförslaget 25 februari 2016 § 23 med att befintliga skyltar ska nedmonteras då de saknar betydelse. Inga nya vägmärken kommer att sättas upp istället.

Belysning i Väderstad
Diarienummer KS/2015:360

Medborgarförslaget bifölls av tekniska nämnden 25 februari 2016 § 19 med att kompletterande belysning är med bland prioriterade åtgärder de kommande åren.

Skatepark i Väderstad
Diarienummer KS/2015:361

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att avslå medborgarförslaget 29 mars 2016 § 10, eftersom det inte finns några ekonomiska medel tillgängliga.

Förändring av inpassage till ishallen
Diarienummer KS/2016:14

Kultur- och fritidsnämnden bedömer att det inte finns ett ekonomiskt utrymme för närvarande men att en ombyggnad ska tas med i framtida planering enligt beslut 29 mars 2016 § 11.

Gratis broddar till medborgare över 65 år
Diarienummer KS/2016:9

Kommunstyrelsen avslog medborgarförslaget 1 juni 2016 § 113 med hänvisning till att det inte innefattas i det kommunala ansvaret.

Digitalt servicekontor
Diarienummer KS/2015:261

Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget 1 juni 2016 § 112 med att det idag finns service via biblioteket och medborgarservice till kommunens medborgare som bedöms som tillräcklig.

Säkrare gång- och cykelväg
Diarienummer KS/2015:206

Tekniska nämnden fattade beslut 25 augusti 2016 § 94 att genomföra ytterligare trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder på övergångsstället Svarvaregatan men att avslå medborgarförslaget i den delen som avsåg övergångsställe på Dag Hammarskjölds gata.

Skötsel av skogsmark
Diarienummer KS/2016:77

Tekniska nämnden besvarar medborgarförslaget 25 augusti 2016 § 93 med att en naturvårdande skötsel bedrivs i området vilket medger viss begränsad gallring.

Friskvårdsaktiviteter för seniorer
Diarienummer KS/2016:211

Kultur- och fritidsnämnden samrådde med omsorgs- och socialnämnden och beskrev de aktiviteter som bedrivs idag och vilka som är planerade. Därmed anses medborgarförslaget besvarat. Beslutet fattades 12 december 2016 § 56.

Frisbeegolfbana
Diarienummer KS/2016:236

En frisbeegolfbana har anlagts vid Kungshögaskolan i Mjölby och utvärdering behöver göras innan beslut om eventuella ytterligare banor planeras enligt beslut från kultur- och fritidsnämnden 12 december 2016 § 55.

Innehåll: Mia Högberg
Uppdaterad: 2017-05-08
Publicerad: 2016-05-10

Frågor om besluten?


Kommunsekreterare
Carina Stolt
Telefon: 0142-851 11 carina.stolt@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11

Antal invånare

31 mar 2014: 26 367 personer
31 dec 2013: 26 313 personer
31 dec 2012: 26 195 personer
31 dec 2011: 26 073 personer
31 dec 2010: 25 856 personer
31 dec 2009: 25 770 personer
31 dec 2008: 25 654 personer
31 dec 2007: 25 535 personer

Webbredaktör: Mia Högberg
Webbmaster: Stefan Kalm
Kontakta webbredaktionen

Copyright © 1996-2013

Mjölby kommun, Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
telefon 0142-850 00, fax 0142-851 20, e-post mjolbykommun@mjolby.se
Organisationsnummer: 212000-0480