Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
torsdag 23 november 2017
Mjölby kommun

Anmälan om dagvattenanläggning

Enligt miljöbalken är dagvatten som släpps ut från sammanhängande bebyggelse inom detaljplanelagt område klassat som avloppsvatten.

Dagvatten ska ledas via kommunala dagvattenledningar eller så måste du som fastighetsägare ta hand om dagvattnet på din egen fastighet, så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.

Översvämning är ett problem som kan uppstå vid kraftig nederbörd. 
Läs mer om källaröversvämning.

För att inrätta en dagvattenanläggning krävs en anmälan till miljönämnden enligt Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Anmälningsplikt gäller inte om det handlar om viss eller vissa fastigheters räkning. För fastigheter utanför detaljplanelagt område gäller inte anmälningsplikt. I stället klassas dagvatten som avleds som vattenverksamhet och omfattas av miljöbalkens 11 kapitel.

Blanketter
Anmälan om dagvattenPDF

Innehåll: Petra Malm

Senast publicerad: 2017-05-02

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Petra Malm

Senast publicerad: 2017-05-02

Senast ändrad av: Mia Högberg

Miljökontoret

Miljöinspektör
Ida-Marie Stjerna 
Telefon: 0142-852 30
Ida-Marie.Stjerna@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby

Besöksadress:
Stadshuset Burensköldsvägen 11