Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Handlingar till kommunstyrelsens möte 20 januari

Kommunstyrelsen sammanträder 20 januari. Mötet är inte öppet för allmänheten, men du kan läsa vissa av handlingarna här. Kommunstyrelsen är kommunens verkställande ledning och sammanträder två gånger i månaden. De nio ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

Ungefär en vecka efter mötet läggs det justerade protokoll på kommunstyrelsens sida
Handlingarna kan vara svåra att läsa om du till exempel är synskadad. Om du har problem med formaten nedan, hör av dig till kommunikatör Mia Högberg så försöker vi ordna ett läsbart format. 
Telefon: 0142-850 09, mia.hogberg@mjolby.se

Kallelse och dagordning

Kallelse/dagordningPDF

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Information om Mjölkulla biogas
Klagomål på luktstörningar från Egeby koloniföreningPDF
Klagomål på luktstörningar från närboendePDF

3. Avtal om samverkan i gemensam överförmyndarnämndPDF

4. Rese- och arvodesersättning för följduppdrag i rederiaktiebolaget Boxholm IIPDF

5. Kalendarium för kommunstyrelsen 2016PDF

6. Uppsägning av domännamnPDF

7. Förslag på näringslivsrådPDF

8. Yttrande över förslag till ändring av föreskrifter samt utökning av Tåkerns naturreservat i Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner samt fastställande av ny skötselplan för reservatetPDF

9. Förslag till biblioteksplan 2015-2016PDF

10. Försäljning av Mjölby sågverks fastighets ABPDF

11. Förvärv av Häxan 4

12. Beställning av detaljplan, Statsrådet 4PDF

13. Medborgarförslag: Bygg hyresrätter och bostadsrätter i SkänningePDF

14. Svar på medborgarförslag angående museibyggnaderna i SkänningePDF

15. Svar på medborgarförslag om ett aktivitetshus för allaPDF

16. Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts möte 9 november 2015PDF

17. Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts möte 30 november 2015PDF

18. Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts möte 14 december 2015PDF

19. Anmälan av protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts möte 11 januari 2016PDF

20. Inkomna meddelanden och skrivelser
Överprövning av byggnads- och räddningsnämndens beslut att bevilja strandskyddsdispens för komplementbyggnad/gäststuga inom fastigheten Öjebro 23:2 Mjölby kommunPDF

Inspektion enligt 20 § förmynderskapsförordningen (1995:379) av överförmyndarnämnden för Motala, mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommunerPDF

Upphörande av fondPDF

Mötesanteckningar MSEPDF

Överklagande av beslut att lämna klagomål om bristfällig inomhusmiljö vid kriminalvårdsanstalten i Skänninge utan vidare åtgärd, fastigheten Östanå 6 i Mjölby kommunPDF

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd- och beredskap att vidta åtgärder för att uppföra tillfälliga asylboendenPDF

Lägenhetsreserv januari 2016PDF

21. Redovisning av delegationsbeslut
Bemyndigande i mål nummer FT 3865-15PDF

Delegation för beslut om arvode för stiftelsers förvaltningPDF

Förteckning över delegationsbeslut medborgarservice 2015PDF

Kontrakt avseende programvaror som molntjänst 2014PDF

Delegationsbeslut avseende finansiering KommuninvestPDF

Delegationsbeslut, nyupplåning KommuninvestPDF

Grenjadären 2

22. Övrigt

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480