Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Natur

I Mjölby kommun är det aldrig långt till naturen och naturupplevelsen. På de här sidorna har vi samlat information om naturen i Mjölby och kommunens naturvårdsarbete.

Naturvård innebär att förvalta naturen åt framtida generationer till exempel genom att skydda värdefulla naturområden eller hotade djur- och växtarter. Sedan 2001 har Mjölby ett kommunalt naturvårdsprogram med mål och riktlinjer för kommunens naturvårdsarbete. Programmet omfattar även en digital karta med värdefulla naturområden i kommunen. Till alla områden finns en områdesbeskrivning som du kommer åt genom att klicka på området på kartan. Mer information om programmet och kartan finns under fliken naturvårdsprogram i listan till vänster.

Miljönämnden ska bevaka naturvårdens intressen exempelvis i samband med bygglov och annan fysisk planering. Andra arbetsuppgifter är att ta fram naturinventeringar och ge råd och information till andra förvaltningar och till allmänheten. En viktig uppgift är också att visa naturen i kommunen till exempel genom att ta fram informationsmaterial och hålla naturguidningar.

Kommunen förvaltar Skogssjöområdets naturreservat som är ett skogsreservat med spännande geologi, intressant djur- och växtliv, bad och camping strax norr om Mjölby tätort.

De flesta ärenden som berör naturmiljön handläggs annars av länsstyrelsen i Östergötlands län. Det kan till exempel gälla tillstånd till täktverksamhet eller reservatsfrågor och dispenser från skyddsföreskrifter. Dessutom krävs samråd med länsstyrelsen eller anmälan vid olika ingrepp, bland annat grävarbeten och utfyllnad, dikesrensning, husbehovstäkter eller anläggning av dammar. För dessa ärenden ta direktkontakt med länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Telefon: 010-223 50 00 (växel).

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480