Bild på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Från kommunfullmäktige 13 november

På fullmäktiges möte beslutades bland annat om en fördjupad översiktplan för Svartå Strand i Mjölby, driftbudget för 2013 och om en oförändrad skattesats.

Kommunfullmäktige beslutade att anta förslaget till fördjupad översiktplan för Svartå Strand i Mjölby.  Området ska utvecklastill en attraktiv och hållbar stadsmiljö som en del av Mjölby centrum. Bland annat ska det byggas bostäder och skapas nya mötesplatser som till exempel grönytor och promenadstråk.

Driftbudget 

Kommunfullmäktige beslöt att anta de rödgrönas förslag till driftbudget 2013. Man beslutade även oförändrad skattesats, 20 kronor och 73 öre. Budgeterat resultat i driftbudgeten är 2, 4 miljoner kronor, vilket är betydligt mindre än föregående år. Resultatet kräver stort ansvarstagande från nämnder och förvaltningar.

Kommunmålen för 2013:

 • Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera tillökad inflyttning.
 • Medborgarnas hälsa och levnadsstandard ska förbättras.
 • Utbildningsnivån ska höjas.
 • Näringslivsklimatet i kommun ska var bland de 25 procent bästa i landet.
 • Andelen invånare i arbetsför ålder som är självförsörjande ska öka och behovet av försörjningsstöd ska minska.
 • Andelen sysselsatta ungdomar ska öka.
 • Invånarna ska känna sig alltmer trygga och säkra.
 • Medborgarnas möjligheter till inflytande på kommunens verksamheter och beslut ska öka.
 • Energianvändningen och förbrukningen av icke förnybar energi ska minska.
 • Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter ska öka.
 • Hälsokompetensen i organisationen ska öka.

Överförmyndarkansli 

Fullmäktige beslutade även att omdisponera 300 000 kronor från kommunfullmäktiges kassa till kommunstyrelsen efter det bildas ett nytt överförmyndarkansli. 2 350 000 kronor omdisponeras på grund av en internhyressänkning.

Teaterbiljetter för unga 

Håkan Wass (KD), Monika Gideskog (M), Birgitta Gunnarsson (C) och Lilian Alexandersson (SPI) har i en motion föreslagit att kommunen ska göra det enklare för ungdomar att gå på teater och att fylla de tomma stolarna vid riksteaterföreställningar. Man påpekar att det hittills alltid funnits tomma stolar vid föreställningarna och föreslår en ändring i avtalsvillkoren för att främja ungdomars kulturupplevelser. Kommunfullmäktige bestämde att avslå begäran om att avtalet ska ändras men ge i uppdrag åt kultur- och fritidsnämnden att arbeta fram snabb distribution av biljetter för ungdomar om det ser ut som salongen inte blir fullsatt när det är föreställning.

Fastighetsköp

Ägaren till fastigheterna Häxan 3 och 6 som ligger inom Svartå Strandområdet, har frågat om kommun vill köpa marken. Kommunfullmäktige beslutade att godkänna det förslag till köpeavtal som skrivits och att ägaren får 3 375 000 kronor för sina fastigheter.

Föroreningsskador 

När Svartå Strandområdet ska tas i bruk måste en del föroreningsskador som kommer sig av tidigare industriell verksamhet, undersökas och tas om hand. I nuläget är både miljönämnden och Länsstyrelsen ansvariga för tillsynen av skadorna. För att underlätta tillsynen beslöt fullmäktige att ansöka hos Länsstyrelsen om att miljönämnden får ta över hela ansvaret för för föroreningsskadorna för fastigheten Bålet 4.

Sammanträdesdagar 

Kommunfullmäktige bestämde vilka dagar de ska ha sammanträden 2013:
22 januari
12 februari
19 mars
23 april
21 maj
18 juni
27 augusti
24 september
22 oktober
19 november
10 december

Hotell i Viringe och ristipp i Skänninge? 

En medborgare föreslår att Viringeområdet ska utvecklas med hotell, köpcentrum, lekland, Bio och bowlinghall. Förslagsställaren vill också ha en turistbyrå i området. Eftersom frågor av den här arten hör till kommunstyrelsen, ska de bereda och besluta i ärendet. Även ett medborgarförslag om ristipp på gamla fotbollsplanen i Väderstad ska beredas av kommunstyrelsen. Ett förslag om kvällsaktiviteter för ungdomar mellan 15 och 17 år ska beredas av kultur- och fritidsnämnden.

Uppdatering av riktlinjer 

Kommunrevisionen har granskat om tekniska kontoret kontrollerar och följer upp exploateringsprojekt och om redovisningen följer lagar och rekommendationer. Granskningen visar att kalkylunderlagen för nya områden måste bli mer strukturerade och att de ekonomiska uppföljningarna för småhusområden behöver fortsätta att utvecklas. Kommunstyrelsen ska uppdatera riktlinjerna för exploateringsredovisning.

Protokollet läggs ut på hemsidan när det är justerat
Till kommunfullmäktiges sida

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in