Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Från kommunfullmäktige 12 juni

Trafiksäkerheten vid nya avfarten vid Hulje i Mjölby och ett markbyte för fler villatomter, stod bland mycket annat på fullmäktiges dagordning.

Anders Steen (C) tycker inte att trafiksituationen vid nya avfarten vid Hulje är säker för gång- och cykeltrafikanter. Därför frågade han i en interpellation vad kommunstyrelsens ordförande Carina Jönsson (S) tänker göra för att öka säkerheten.
 
Carina Jönsson svarade att det är Trafikverket som ansvarar för vägen och trafiksäkerheten där. Trafikverket menar att man utformat rondellerna så att de inte inbjuder till höga farter och att säkerheten är så god som det går att åstadkomma i den typen av korsning. Trafikverket kommer också att ordna en förlängning av cykelvägen mot Hulje by.

Inget tilläggsanslag 

Kommunfullmäktige beslutade att avslå utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens äskande om tilläggsanslag för 2012 och 2013.

Markköp för fler villatomter 

Kommunen har fört dialog med ägaren till Viby 14:1 om att köpa en del av fastigheten i syfte att planlägga för ytterligare ett femtiotal villatomter i Mantorp. Fastighetsägaren är villig att sälja, men vill ha annan åkermark i utbyte. För att få tillgång till åkermark beslutade därför fullmäktige att godkänna köpeavtal för Viby 2:2 och Viby 4:4. När det gäller avtalet för markbyte, återremitterade fullmäktige förslaget till tekniska kontoret för ytterligare utredning.

Ledamöter i nya utbildningsnämnden

Från och med 1 augusti får vi en ny utbildningsnämnd som ska ansvara för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

Fullmäktige valde följande personer till ledamöter i den nya nämnden:
Ordförande Jennifer Myrén (S), 1:e vice ordförnade Rainer Fredriksson (S), 2:a vice ordf Gun-Inger Andersson (FP), Kent Kärrlander (S), Krister Winér (MP), Niklas Aus (V), Lennart Karlsson (M), Birgitta Engholm (M), Tony Lingeby (C),

Ersättare: Birgitta Larsson (S), Cecilia Johansson (S), Thorbjörn Andersson (V), Tobias Josefsson (FP), Therese Gustavsson (KD).

Revidering av reglementen 

Kommunfullmäktige antog också förslag till revidering av reglementet för kommunstyrelsen och ett reglemente för den nya utbildningsnämnden som bildas i augusti. Fullmäktige godkände också förslaget om justering av budgeten och arvodesbestämmelser med anledning av den nya nämndens bildade.

Protokollet läggs ut på hemsidan när det är justerat.
Till fullmäktiges sida

 

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480