Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Från kommunstyrelsens möte 23 maj

Hundrastgård, dansbana och fastighetsköp för villatomter stod bland mycket annat på kommunstyrelsens dagordning.

Bidrag till Nyföretagarcentrum och hembygdsförening

Kommunstyrelsen beslutade på sitt möte 23 maj att Nyföretagarcentrum i Mjölby ska få ett årligt driftsbidrag på 150 000 kronor.
 
Väderstads hembygdsförening ska få 260 000 kronor från kontot för mindre investeringar på landsbygden. Pengarna ska gå till renovering av dansbanan.

Trafiksäkerhetsplan 

EU har som mål att mål att halvera antalet döda i vägtrafiken 2010-2020 genom att öka trafiksäkerheten. Därför fick kommunstyrelsens förvaltning i uppdrag att ta fram ett trafiksäkerhetsprogram tillsammans med berörda förvaltningar. Sveriges kommuner och Landsting, SKL, håller på att ta fram en handbok om kommunala trafiksäkerhetsprogram. Mjölby kommun kan bli en av kommunerna som testar metodiken parallellt med att den tas fram. Mjölby kommuns trafiksäkerhetsprogram kommer då att exemplifieras i handboken.

Inget tilläggsanslag 

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att avslå utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens äskande om tilläggsanslag för 2012 och 2013.

Byte av mark för fler villatomter 

Kommunstyrelsen beslutade att att köpa fastigheterna Viby 2:2 och Viby 4:4. Kommunen har fört dialog med ägaren till Viby 14:1 för att köpa en del av fastigheten i syfte att utöka bostadsområdet Östra Olofstorp i Mantorp.

Fastighetsägaren är villig att sälja men vill ha annan åkermark i utbyte. För att få tillgång till åkermark för bytet ska därför Viby 2:2 och Viby 4:4, köpas in. När markbytet sker ska fastighetsägaren till Viby 14:1 betala 4,2 miljoner kronor i mellanlikvid. Affären gör det möjligt att planlägga ett 50-tal nya villatomter.

Ingen hundrastgård i Ryttarhagen 

En medborgare har föreslagit att det ska ordnas en hundrastgård i Ryttarhagen i Mjölby. Tekniska kontoret planerar för en rastgård vid ett grönområde i norra änden  av Industrigatan när Svartå-Strandprojektet drar igång. En hundrastgård beräknas kosta ungefär 200 000 att anlägga och 50 000 kronor om året i drift. Kommunstyrelsen avslog medborgarförslaget.

Världens viktigaste jobb och nygammal chef för ny förvaltning 

Kommunstyrelsen beslutade att genomföra projektet Världens viktigaste jobb finns i Mjölby kommun, för att stärka kommunen som arbetsgivare.
 
Kommunstyrelsen beslutade att nuvarande skolchef Lotta Gylling blir chef för den nya utbildningsförvaltningen från och med 1 augusti.

Protokollet läggs ut på hemsidan när det är justerat.
Till kommunstyrelsens sida

 

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480