Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Från kommunstyrelsen 28 mars

På kommunstyrelsens möte diskuterades bland annat ändringar i en detaljplan, ett fastighetsköp och en motion om insynsplatser.
Kommunstyrelsen godkände efter revisorernas utlåtande årsredovisningen 2011 för Mjölby kommun.
 

Internkontroll


Nämndernas arbete med internkontroll i kommunen fungerar tillfredställande, konstaterades vid en redovisning för kommunstyrelsen. Nämnderna har bland annat granskat ekonomiadministrativa processer och processer med verksamhetskoppling, till exempel färdtjänst, skötsel av fotbollsplaner och SFI-utbildning.

Ändrad detaljplan


Trafikverket ska bygga om trafikplatsen vi Viringe och behöver mer mark. Den del Trafikverket vill använda är enligt nuvarande detaljplan naturmark. Kommunstyrelsen beslutade att byggnadskontoret ska ändra detaljplanen så att den aktuella marken blir vägområde.

Köp av fastighet vid Svartå strand


Ägaren till fastigheten Rosenkammaren 2 i Mjölby har frågat om kommunen är intresserad av att köpa fastigheten. Rosenkammaren 2 ligger inom exploateringsområdet Svartå Strand där kommunen tidigare köpt in fastigheter. Syftet med köpen är att kunna styra verksamheterna i området med tanke på den framtida utveckling enligt den fördjupade översiktsplanen. Kommunstyrelsen beslöt att godkänna förslaget till köpeavtal och att köpesumman 3 750 000 kronor ska finansieras genom lån.

Remissvar om flyg och vindkraft


Mjölby kommun har yttrat sig över Näringsdepartementets remiss av Totalförsvarets forskningsinstituts (FOI) internationella jämförelse av militär flygverksamhet och vindkraft. Mjölby kommun anser att det saknas en utredning mellan utvalda länder om hur vindkraftverkens höjd och utformning inverkar på försvarsmakternas flyg. Kommunen vill också veta om bedömningarna är olika i olika länder av hur mindre vindkraftverk accepteras i närheten av militära flygplatser. Övriga restriktioner för flyg, till exempel tätbebyggda områden och djurhållning bör också ingå i utredningen.
 
Kommunen anser även att innebörden av Försvarsmaktens stoppområden och analysområden behöver förtydligas och motsätter sig fortfarande försvarsmaktens stoppområde för vindkraft. Kommunen ser positivt på förslaget att delta i nätverk och samarbetsforum och tycker att ett nationellt register kan vara ett bra underlag för framtida planering.
 

Växelströmförbindelse mellan Hallsberg och Nässjö


Näringsdepartementet har frågat Mjölby kommun vad de tycker om Svenska kraftnäts ansökan om nätkoncession för en växelströmförbindelse som luftledning mellan Hallsberg och Nässjö.  Mjölby kommun svarar att man hellre vill ha en markkabel för att minimera elektromagnetisk strålning och påverkan av naturvärden, kulturmiljöer och landskapsbild.

Motion om insynsplatser


Björn Stridbeck (SD) har motionerat om att SD bör ha insynsplatser i nämnderna eftersom partiet intehar några platser i styrelser eller nämnder. Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen bland annat därför att partier som inte av egen kraft får plats i nämnder får förlita sig på överenskommelser med andra partier. Kommunstyrelsen påpekar också att det finns stödformer för mindre partier och att det är viktigt att även små partier får ta del av information.

Trygghetsvandringar för unga


Birgit Ekström (S) och Cecilia Vilhelmsson (S) vill ordna trygghetsvandringar för unga tillsammans med skola, fritidsgårdar och fältassistenter. Kommunstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen.
 

Utbildningssamarbete


Regionförbundet Östsam har frågat kommunerna om de är intresserade av regional samverkan när det gäller till exempel gymnasieskola, gymnasiesärskola, grundskola, vuxenutbildning, vägledning och entreprenörskap i skolan. Förskole- och skolnämnden och arbetsmarknads- och utbildningsnämnden menar att samverkan alltid ska vara stödjande och följas av självständiga beslut i kommunerna. Nämnderna säger också att intresset av samverkan inte kan anges per delområde och att behovet av samverkan kan skifta över tid mellan kommunerna.

Protokollet läggs ut på hemsidan när det är justerat
Till kommunstyrelsens sida

 

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in