Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Från kommunstyrelsens möte 22 februari

På sitt möte 22 februari fick kommunstyrelsen bland annat information om två revisionsrapporter och om en uppföljning av hur kommuner och landsting förbereder sig inför eventuella extraordinära händelser i fredstid.
Kommunrevisionen har granskat hur omsorgs- och socialnämnden arbetar med LSS-verksamhet (LSS- Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade). Revisorerna tycker inte att nämnden har tillräckligt bra principer när de fördelar resurser till målgruppen. Därför har biståndshandläggarna på omsorgs- och socialförvaltningen börjat använda ett resursfördelningsverktyg som på ett bättre sätt väger in funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa. Förvaltningen ska också följa upp hur det nya resursfördelningssystemet fungerar.
 
Revisorerna tycker att det finns ett flexibelt arbetssätt mellan arbetsgrupperna mellan de geografiska indelningarna och även inom varje område. Revisorerna pekar dock på att det kan vara svårt för cheferna att räcka till eftersom områdena är så stora. En organisationsförändring planeras under 2012 för att säkerställa effektivitet och kvalitet.

Uppföljning av placerade barn


Revisionen har också granskat hur kommunen följer upp hur det går för placerade barn. De efterfrågar bland annat en rutin för utredning av familjehems förmåga att bemöta barn. En arbetsgrupp på omsorgs- och socialförvaltning är på väg att ta fram rutiner.

Kommunens beredskap 


Kommunstyrelsen godkände en redovisning till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om hur kommunen arbetar inför och vid eventuella extraordinära händelser i fredstid. I rapporten redogörs hur kommunen jobbar med risk- och sårbarhetsanalys, geografiskt områdesansvar och utbildning och övning. Arbetet pågår men vissa delar i kommunen plan för extraordinära händelser återstår.

Gott ekonomiskt resultat 


Kommunens resultat blev 34 mkr mot en budget på 11 mkr. Förvaltningarna visar underskott med 2 mkr medan finansieringen visar överskott på 25 mkr. Av dessa utgör 19 mkr bättre utfall för skatteintäkter och generella statsbidrag. Resultatet påverkar inte de sparbeting som är lagda, de goda resultaten behövs för att balansera de år kommunen inte klarar att nå resultatkravet.

Organisationsöversyn

 
Kommunstyrelsen beslutade att det ska utarbetas en kommungemensam värdegrund och att en extern utförare ska göra en organisationsöversyn av kommunen.

Ny upphandlingspolicy 


Styrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta en ny upphandlingspolicy som bland annat utformas så att även små och lokala företag kan lämna anbud. Andra nyheter i policyn är att samarbetet mellan kommunerna betonas och att det ska ställas etiska och sociala krav när det är möjligt.

 

 

 

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480