Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Från kommunstyrelsens möte onsdag 18 januari

På mötet avhandlades bland annat ny policy för vatten och avlopp, övervakningskameror på Blåklintskolan och ett projekt för personer med nedsatt arbetsförmåga.
En granskning som kommunrevisionen gjort av hur berörda nämnder arbetar med ensamkommande flyktingbarn visar att det fungerar bra. Nämnderna har en organisation och arbetsformer som bidrar till måluppfyllelse och samverkansformerna fungerar väl.
 

Ny va-policy


Sedan 2009 har en grupp med representanter för olika förvaltningar arbetat med att ta fram en strategi för hur vatten- och avloppsfrågorna i Mjölby kommun ska hanteras i framtiden. Gruppen är nu färdig med ett förslag till va-policy och kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ska anta förslaget.

Tekniska kontoret överklagar


Kommunstyrelsen informerades om att Länsstyrelsen i Östergötland avslagit kommunens ansökan om rötning av  annat än avloppsslam vi Mjölkulla reningsverk. Tekniska kontoret tänker överklaga länsstyrelsens beslut.

Kameraövervakning på skola


Eftersom det varit så mycket skadegörelse på Blåklintskolan i Mjölby föreslår tekniska kontoret att övervakningskameror installeras på utsidan av skolan. Kommunen har redan försökt få bukt med problemen, bland annat genom ökad rondering av väktare och polis och insatser av fältsekreterarna, men utan att lyckas. Kommunstyrelsen tillstyrker tekniska kontorets förslag till kamerabevakning.

Fastighetsköp för vattenskydd 


Fastighetsägaren till Högby Olofstorp 1:61 har frågat om kommunen vill köpa fastigheten. Den består av två hektar skog och tre hektar åker. Eftersom fastigheten ligger intill kommunens vattentäkt och det är viktigt att skydda vattenkvaliteten föreslås att kommunen köper området. Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att köpa fastigheten och bevilja ett tilläggsanslag på kommunstyrelsens investeringsbudget 2012 med 800 000 kronor.

Skyddade anställningar 


Vissa grupper med funktionsnedsättningar som medför nedsatt arbetsförmåga kan få så kallad Offentligt skyddad anställning (OSA). På sikt ska anställningen leda till ett arbete på den vanliga arbetsmarknaden. Vägledningscentrum har identifierat ett antal personer som är lämpliga för OSA-anställningar. Omsorgs- och socialnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har tillstyrkt ett projekt i form av OSA-anställningar som ska löpa under 2012. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att omfördela en miljon kronor från omsorgs- och socialnämnden till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för projektet.

Råd knyts till kommunstyrelsen 


För samråd och information mellan kommunen och företrädare för handikapporganisationer finns ett råd, Kommunens råd i frågor rörande funktionsnedsättning. I december 2011 bestämde kommunfullmäktige att rådet som tidigare varit knutet till omsorgs- och socialnämnden istället ska knytas till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslöt att fastställa ny arbetsordning för rådet och att det ska vara sju ledamöter och fyra ersättare. Handikapprörelsen ska representeras av fem ledamöter och tre ersättare.

Boxholm och Mjölby kommuner har mycket gemensamt 


Mjölby kommun har yttrat sig över förslaget till översiktsplan för Boxholms kommun. Mjölby kommun konstaterar att de båda kommunerna har flera ömsesidiga intressen, till exempel vatten, vind och trafik, där gemensamma förhållningssätt kan bidra till en positiv utveckling. I övrigt har kommunstyrelsen inga synpunkter på förslaget till översiktplan.

Nya vigselförrättare 


Kommunstyrelsen beslutade föreslå Länsstyrelsen i Östergötland att kommunalrådet Carina Jönsson och kommunchef Peter Karlsson blir vigselförrättare i Mjölby kommun.

Förändring av överförmyndarverksamheten


Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge styrelsen i uppdrag att se till att det genomförs en förändring av överförmyndarverksamheten under 2012. Verksamheten ska förstärkas bland annat genom en kanslifunktion och förändringen ska ske inom budgetramen. Den långsiktiga inriktningen är också att samarbeta med andra kommuner för att utveckla och säkerställa kvaliteten på verksamheten.

Protokollet läggs ut på hemsidan när det är justerat
Till kommunstyrelsens sida

 

 

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480