Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Från kommunfullmäktige 15 november

Driftbudget, nya taxor och ett medborgarförslag om skattehöjning stod bland mycket annat på fullmäktiges dagordning.

I en interpellation undrade Monika Gideskog (M) hur många unga som fick ferieplats förra året, vilka förvaltningar som tog emot, vilken den slutliga kostnaden blev, om kvaliteten ska följas upp och om det finns något tak/högsta antal för nästa års feriepraktik.

Jennifer Myrén (S), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden svarade att 263 platser finansierades med ferieplatsmedel. Omsorgs- och socialförvaltningen, service- och entreprenadkontoret, skolförvaltningen, utbildningsförvaltningen, byggnadskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen, miljökontoret och Bostadsbolaget tog emot praktikanterna. Den totala kostnad landade på 1 315 941 kronor. Flera uppföljningsbesök gjordes. En enkätundersökning visade att ungdomar och handledare i stort var nöjda. Budgeten inför nästa sommar är satt för att kunna möta kommande behov.

Satsningar och sparbeting 

Förslag till driftbudget 2012 togs enligt de röda/gröna partiernas förslag. Det innebär bland annat en fortsatt satsning på ferieplatser och äldreomsorg. På grund av den ekonomiska instabiliteten i världen liksom ökade kostnader för till exempel försörjningsstöd ligger sparbetingen kvar för alla förvaltningar. Totalt finns ungefär 1,2 miljarder kronor i driftbudgeten för kommunens verksamheter.
 
Kommunfullmäktige beslutade att revisorerna får 1, 147 miljoner kronor för år 2012.

Gruppledarna för Nya Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och SPI föreslog i en motion att fullmäktige skulle omdisponera 5 miljoner kronor avsedda för idrottshall i Skänninge till förmån för konstgräsplan och belysning på Vifolkavallen i 2011 års investeringsbudget. Kommunfullmäktige avslog motionen eftersom 4,7 miljoner anslogs i 2012 års budget.

Ingen höjd skatt 

I ett medborgarförslag föreslogs höjd skatt i Mjölby kommun till 25 öre och att pengarna skulle öronmärkas för äldreomsorgen. Kommunfullmäktige avslog medborgarförslaget eftersom det i budgeten redan anslagits ytterligare medel för äldreomsorgen.

Tidigare var kommunalskatten 21,15, på grund av skatteväxlingen i samband med att kollektivtrafiken hamnar kommunalskatten 2012 på 20, 73 kronor, resten hamnar hos landstinget.

Nya kommunmål 

Kommunfullmäktige fastställde kommunmålen för 2012 (mål nummer sex, nio och elva är nya mål):

1. Mjölby kommun ska erbjuda attraktiva boendemiljöer och stimulera till ökad inflyttning.
2. Medborgarnas hälsa och levnadsvanor ska förbättras.
3. Utbildningsnivån ska höjas
4. Näringslivsklimatet i kommunen ska vara bland de 25 procent bästa i landet.
5. Försörjningsstödskostnaderna ska minska i jämförelse med riksgenomsnittet.
6. Andelen sysselsatta ungdomar ska öka.
7. Invånarna ska känna sig alltmer trygga och säkra.
8. Medborgarnas möjlighet till inflytande på kommunens verksamheter och beslut ska öka.
9. Energianvändningen och förbrukningen av icke förnyelsebar energi ska minska.
10. Medborgarnas nöjdhet med kommunens verksamheter ska öka.
11. Hälsokompetensen i organisationen ska öka.
12. Årets resultat för skattefinansierad verksamhet för extraordinära poster, ska genomsnittligt under perioden 2012-2017 uppgå till 2 procent av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag.
13. Låneskulden för skattefinansierad verksamhet bör uppgå till högts 285 miljoner kronor.
14. Invensteringslån för all verksamhet utom va-verksamhet, avfallshantering och markexploatering ska under perioden 2011-2014 högst uppgå till 77 miljoner kronor per år, det vill säga max 308 miljoner kronor under en fyraårsperiod.

Bokslutsprognos 

Fullmäktige tog del av bokslutsprognosen från 31 augusti 2011  som visar att det budgeterade resultatet för år 2011 är 11,4 miljoner kronor. I prognosen beräknas att nämnder tillsammans får ett underskott på 4, 3 miljoner kronor och finansieringen visar ett överskott på 18,7 miljoner kronor. Årets resultat prognostiseras till  + 25,8 miljoner kronor. När reavinsterna räknats bort beräknas årets resultat till 22,6 miljoner kronor. Kommunfullmäktige tog också del av delårsrapporten från 31 augusti 2011 som visar att resultat i augusti låg på 42,9  miljoner kronor.

Ändrade personalkostnader 

Varje år regleras nämndernas budget när det gäller ändrade personalkostnader till följd av nya löneavtal och eventuellt ändrade kostnader för personalomkostnader. Kommunfullmäktige beslöt att minska budgeten för miljönämnden 6000 kronor och för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden med 64 000 kronor. Övriga nämnder beviljades tilläggsanslag på 1, 205 miljoner kronor.

Nya taxor 

Kommunfullmäktige beslutade om ny avfallstaxa för Mjölby kommun.  Den nya avgiften gör att avgiften minskar för de flesta abbonenter. De flesta villaägare får en sänkning med 150 kronor om året. Kostnaderna för latrin höjs till 600 kronor per tunna.

Fullmäktige fastställde också ny va-taxa för 2012. För att finansiera nödvändiga investeringar har taxan räknats upp med 10 procent för bruknings- och anläggningsavgifter för bostads- och kontorsfastigheter och med 5 procent för andra fastigheter.

Även taxan för kommuners offentliga kontroll för livsmedel har förnyats och kommer att gälla från och med 1 januari 2012.

Landstinget tar över kollektivtrafiken 

Kommunfullmäktige beslutade att godkänna förslaget om tillfällig utjämning mellan kommunerna I Östergötland med anledning av skatteväxlingen för kollektivtrafikkostnader. Landstinget tar över Mjölby kommuns aktieinnehav i Östgötatrafiken.

Medborgarförslag och motioner

Två gånger om året ska kommunstyrelsens förvaltning redovisa de motioner och medborgarförslag som inte beretts färdigt. I dag finns sex såna motioner och tre medborgarförslag. Den äldsta motionen är från 2010 och handlar om trygghetsvandringar för unga och det äldsta medborgarförslaget är från juni 2011 och rör handikappanpassade båtar.

Protokollet läggs ut på hemsidan när det är justerat.
Till kommunfullmäktiges sida

 

 

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480