fredag 23 februari 2018
Mjölby kommun
Flygfoto över Mjölby. Foto: Bergslagsbild AB

Från kommunstyrelsens sammanträde 26 oktober

Nya taxor och riktlinjer stod på kommunstyrelsens dagordning 26 oktober.
Kommunstyrelsen beslutade om en ny avfallstaxa för 2012. Generellt kommer avgifterna att minska. För de flesta villaägare innebär det en minskning med 150  kronor om året.

Ny taxa för vatten och avlopp 


Kommunstyrelsen fastställde den nya taxan för vatten och avlopp som börjar gälla 1 januari 2012. 2009 utarbetades en strategi för hur VA-ekonomin ska balanseras utifrån daglig drift och investeringar under en treårsperiod. 2010 höjdes taxan med sex procent liksom 2011. 2012 är investeringsbehoven stora och höjningen blir tio procent.

Handikapppolitiken övergripande


Kommunens råd i frågor rörande funktionsnedsättning har hittills varit knutet till omsorgs- och socialnämnden. Eftersom handikappolitiken är övergripande och rör många frågor som inte hör till omsorgs- och socialnämnden beslutade kommunstyrelsen att rådet i fortsättningen ska knytas till kommunstyrelsens verksamhetsområde.
 

Reviderade riktlinjer för färdtjänsten


Kommunstyrelsen antog reviderade riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst. Riktlinjerna har blivit tydligare när det gäller behovsgrupper, tillståndsnivåer, föreskrifter för färdsätt och beskrivningar av situationer där ansökningar kan komma att avslås.

Ny taxa för livsmedelskontroll 


Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel som ska gälla från januari 2012.

Tillfällig skatteutjämning 


Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att godkänna ett förslag om tillfällig skatteutjämning mellan kommunerna i Östergötland med anledning av skatteväxlingen för kollektivtrafikkostnader.

Protokollet läggs ut på hemsidan när det är justerat.

Till kommunstyrelsens sida

 

 

 

Innehåll: Mia Högberg
Uppdaterad: 2011-10-27
Publicerad: 2011-10-27

Medborgarservice

Telefon: 0142 - 859 95

Webbredaktör: Mia Högberg
Webbmaster: Stefan Kalm
Kontakta webbredaktionen

Copyright © 1996-2013

Mjölby kommun, Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
telefon 0142-850 00, fax 0142-851 20, e-post mjolbykommun@mjolby.se
Organisationsnummer: 212000-0480