Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Från kommunstyrelsens möte 22 juni

Bland mycket annat fattade styrelsen beslut om utökning av valdistrikten i kommunen, den nya bygglovstaxan och prioriteringar vid elbrist.
En del valdistrikt i kommunen har blivit för stora eftersom befolkning ökat. Dessutom är det svårt att hinna med administrationen på grund av att allt fler förtidsröstar. Därför har kommunstyrelsen beslutat att föreslå kommunfullmäktige att besluta om ytterligare ett valdistrikt i Mjölby tätort och ett i Mantorpsområdet.

 


Nya byggtaxan


Byggnadskontoret har fått mer att göra på grund av den nya plan- och bygglagen som gäller från och med 2 maj i år.  Byggnads- och räddningsnämnden har tidigare i år justerat taxan utifrån konsumentprisindex och lönekostnader. Nu har nämnden föreslagit att Mjölby kommun ska gå över till SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) bygglovstaxa eftersom det är bra om så många kommuner som möjligt använder samma typ av taxa. Byggnads- och räddningsnämnden har i sitt förslag gjort vissa justeringar och förenklingar i SKL:s modell och förslår en höjning med cirka 20 procent.

Investeringsbudget 


När det gäller investeringsbudgeten beslutade kommunstyrelsen bland annat att avsatta medel för bygge av en idrottshall i Skänninge kvarstår. På Vifolkavallen ska en konstgräsplan anläggas nästkommande år, Solens förskola ska byggas ut med ytterligare platser. Flera av kommunens lokaler ska energieffektiviseras.

Styrel


Om efterfrågan på el är större än tillgången blir det elbrist och elförsörjningen kan kollapsa. För att skydda elsystemet kan elnätsföretagen koppla ifrån elanvändare. Enligt den metod som används i dag kan hela regionnät kopplas ifrån utan hänsyn till vilka elanvändare som är samhällsviktiga.
 
Därför håller Energimyndigheten på att införa ett system, Styrel, för styrning av el till prioriterade användare vid kortsiktig elbrist. Styrel bygger på att länsstyrelser, kommuner och elnätsföretag tillsammans identifierar samhällsviktiga elanvändare och planerar för hur de ska prioriteras vid elbrist. För arbetet med prioriteringarna används ett inriktningsdokument som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tagit fram.

De elanvändare som prioriteras i första hand är de som bedöms ha betydelse för liv, hälsa och samhällets funktionalitet och grundläggande värden, till exempel demokrati, rättsäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.

Om det uppstår elbrist kan sedan Svenska kraftnät fatta beslut med utgångspunkt från de lokala underlagen och kan uppdra åt elnätsbolagen att koppla bort el. Kommunstyrelsen beslutade att anta den av kommunstyrelsens förvaltning föreslagna prioriteringen av samhällsviktig verksamhet.

Bokslutsprognos


Bokslutsprognosen efter fem månader pekar på ett resultat på 21 miljoner kronor att jämföra med en budget på drygt 11 miljoner kronor. Flera nämnder förväntar sig underskott, totalt 14 miljoner, medan de finansiella posterna visar överskott med 23 miljoner kronor. Intäkterna för kommunalskatt och generella statsbidrag är 18 miljoner kronor högre än vid budgeteringstillfället.
 

Riktlinjer för delårsrapporter


De senaste riktlinjerna för delårsrapporter är från 2004 och praxis har gjort att innehållet ändrats. Därför behöver riktlinjerna uppdateras. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår bland annat att anpassa strukturen till årsredovisningens struktur, att förvaltningsberättelse och räkenskaper följs upp mot året innan, att nämndernas bokslutsprognos införlivas i rapporten och att det ska redovisas hur kommunmålen uppfyllts. Kommunstyrelsen fastställde riktlinjerna enligt förslaget.

Översyn av delegationsordningar


Inför arbetet med nämndernas delegationsordningar har kommunstyrelsens förvaltning tagit fram förslag på rekommendationer för förhållningssätt, struktur och inledningar som ska stödja översynen. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att ställa sig bakom rekommendationerna.

Protokollet läggs ut på hemsidan när det är justerat
Till kommunstyrelsens sida

 

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in