Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Från kommunfullmäktige 14 juni

På kommunfullmäktiges sammanträde 14 juni diskuterades bland annat placeringen av Skånska Lassestatyn, avgifter för serviceinsatser och ett medborgarförslag om handikappanpassade båtar.

Tobias Josefsson (FP), Lilian Alexandersson (SPI), Maud Lindh (C), Lindhia Petersson (M) och Håkan Wass (KD) har i en interpellation frågat ordföranden i kultur- och fritidsnämnden Göran Westerberg (S) hur han ser på den nuvarande placeringen av Skånska Lassestatyn i Folkets park, på framtiden för Skånska Lasses hus och hur nämnden i framtiden ska arbeta för att bevara hans minne.
 
Göran Westerberg svarade att det finns ett avtal från 1986 mellan Mjölby kommun och Mjölby Folkpark om att statyn ska vara gemensam egendom och att statyn ska stå i parken. Göran Westerberg avser inte att medverka till att förändra avtalet.

När det gäller Skånska Lasses hus så ägs det av Mjölby Hembygdsförening. Göran Westerberg anser inte att kommunen ska engagera sig i huset med tanke på den kommunala ekonomin. När det gäller vården av Skånska Lasses minne bidrar kommunen varje år ekonomiskt till Skånska Lassedagen, vilket är en rimlig nivå på engagemanget anser Göran Westerberg.

Revidering av reglementen 

Kommunfullmäktige antog förslag till revidering av reglementen för kommunstyrelsen, miljönämnden, förskole- och skolnämnden, service- och entreprenadstyrelsen, utbildnings- och arbetsmarknadsnämden, valnämden och byggnads- och räddningsnämden. Många ändringar är av redaktionell natur och en del beror på ansvars- och verksamhetsförändringar i nämdområdena.

Högre kostnader än väntat för kollektivtrafiken 

17 maj beslutade kommunfullmäktige att ställa sig bakom förslaget till att landstinget ska vara kollektivtrafikmyndighet i Östergötland från och med 2012 och att det ska ske en skatteväxling mellan kommunerna och landstinget. I beslutsunderlaget anges en ökad kostnad på 2,8 miljoner kronor, en tillfällig utjämning mellan kommunerna i länet skulle mildra kostnaderna de första åren. Landstinget har skickat kompletterande information om den verkliga kostnadsförändringen för varje kommun  och nu har det visat sig att kostnaden för Mjölby kommun blir 7,1 miljoner kronor. Kommunfullmäktige delgavs den nya informationen.

Trygghetslarm, serveringsärenden och partistöd 

Kommunfullmäktige beslutade att höja avgifterna för trygghetslarm och serviceinsatser från och med det datum då protokollet justeras.

Fullmäktige beslutade också om kompletterande avgifter för serveringsärenden och kunskapsprov och att avgifterna ska gälla från det datum då protokollet justeras.
 
Kommunfullmäktige beslutade att partistödet för 2011 ska utgå från nivåerna 2010.

Båtar för personer med funktionsnedsättningar?

En medborgare föreslår att handikappanpassade båtar ska finnas tillgängliga med ramper i Svartån för att även personer med funktionsnedsättningar ska kunna få möjlighet att åka båt. Fullmäktige beslöt att överlämna ärendet till kultur- och fritidsnämden för beredning.

Protokollet läggs ut på hemsidan när det är justerat.
Till kommunfullmäktiges sida
 

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in