fredag 23 februari 2018
Mjölby kommun

Från kommunstyrelsen 18 maj

På kommunstyrelsens möte 18 maj diskuterades bland annat en folkhälsopolitisk policy, omsorgs- och socialnämndens lokalbehov och ett projekt för evenemangsservice.

Östsam ska samordnafolkhälsan


Ett förslag till folkhälsopolitisk policy för Östergötland har varit ute på remiss hos Östsams medlemmar under våren. Remissinstanserna tycker det är bra med regional samordning av folkhälsofrågorna men Mjölby och Boxholms kommuner tycker att begreppet ska breddas så att det även omfattar hållbarhetsbegreppet.

Kommunerna är tillfrågade om de tänker vara med och betala för att Östsam ska samordna folkhälsoarbetet. Kommunernas kostnader beräknas utifrån invånarantalet och för Mjölby kommuns del innebär det 60 180 kronor om året. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta det folkhälsopolitiska programmet och att Östsam ska få 60 180 kronor om året för att samordna arbetet.

Lokaler för omsorg 


Omsorgs- och socialnämnden håller på att undersöka det framtida behovet av omsorgslokaler. Regeringen har nu beviljat Mjölby kommun medel för att utreda de äldres och kommunens behov av boendealternativ nu och i framtiden. För att samordna utredningen av hela omsorgs- och socialförvaltningens lokalbehov beviljar kommunstyrelsen en förlängd utredningstid fram till årsskiftet.

Ändringar i nämndernas reglementen 


Som ett led i kommunens arbete med översynen av nämndernas reglementen och delegationsordningar har miljönämndens och byggnads- och räddningsnämndens reglementen ändrats. Miljönämnden får ett tydligare ansvar för miljö- och naturvård och byggnads- och räddningsnämndens ansvar för lägenhetsregister tydliggörs, ansvaret för skyddsrum försvinner och under personalpolitik stryks en punkt om disciplinära åtgärder mot arbetstagare.

Tranås översiktplan 


Tranås kommun har skickat sitt förslag till ny översiktsplan till Mjölby kommun. Kommunstyrelsen ställer sig positiva till förslaget men tycker att det för tidigt att föreslå att sträckningen av Götalandsbanan ska gå genom Tranås centralort. Kommunstyrelsen menar att banan är ett så stort projekt att man bör diskutera flera parallella scenarion för bästa möjliga helhetslösning.

Fördjupad översiktsplan för Borensberg


Kommunstyrelsen är också positiv till Motala kommuns fördjupade översiktsplan för Borensberg och beslutade att överlämna sitt yttrande till Motala.

Kommunerna tar över ansvar för hemsjukvård 


Kommunstyrelsen beslutade att ställa sig positiv till innehållet en länsgemensam avsiktsförklaring och projektdirektiv inför överförandet av viss hemsjukvård från landstinget till kommunerna.

Evenemangsservice 


Kommunstyrelsen beslutade att godkänna pilotprojektet "evenemangsservice" och anslog 50 000 kronor. Projektet syftar bland annat till skapa en samordningsfunktion för att underlätta för arrangörer av evenemang i Mjölby kommun.

Till kommunstyrelsens sida
Protokollet läggs ut på hemsidan när det är justerat

Innehåll: Mia Högberg
Uppdaterad: 2011-05-19
Publicerad: 2011-05-19

Medborgarservice

Telefon: 0142 - 859 95

Webbredaktör: Mia Högberg
Webbmaster: Stefan Kalm
Kontakta webbredaktionen

Copyright © 1996-2013

Mjölby kommun, Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
telefon 0142-850 00, fax 0142-851 20, e-post mjolbykommun@mjolby.se
Organisationsnummer: 212000-0480