söndag 21 januari 2018
Mjölby kommun

Från kommunfullmäktiges möte 17 maj

På kommunfullmäktigesmöte den 17 maj stod en hel del ekonomi på dagordningen, bland annat årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2010 och preliminära ramar för 2012.

Revisorernas arbete


Revisorerna har under 2010 granskat bisysslor, kommunens arbete med EU-bidrag, näringslivsverksamheten, effektiviteten i ekonomi- och personaladministrativa processer, nämndernas arbete med barnkonventionen, nämndernas protokollsarbete och deras arbete med intern kontroll och investeringsprojekt vid Blåklintskolan.
Här kan du läsa revisorernas rapporter
 

Årsredovisning 2010


Årsredovisningen lämnades över till kommunfullmäktige. Årets resultat är 15, 7 miljoner kronor. Resultatet för kommunen och de kommunala bolagen är 32, 9 miljoner kronor. Kommunfullmäktige godkände årsredovisningen.
Här kan du läsa årsredovisningen
 

Revisionsberättelse


Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för kommunstyrelse, nämnder och enskilda förtroendevalda, de tillstyrker också att årsredovisningen godkänns. Dock riktar revisorerna en anmärkning mot utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i två ärenden rörande jäv och bristande rutiner för upphandling.
Fullmäktige beslutade att dela revisorernas bedömning men konstaterar också att nämnden agerat snabbt och resolut för att vidta de åtgärder som krävts för att säkerställa styrning av verksamheten. Kommunfullmäktige beslutade att bevilja kommunstyrelse, nämnder och enskilda förtroendevalda ansvarsfrihet för 2010.
 

Bokslutsprognos


Kommunfullmäktige tog del av bokslutsprognosen 2011-03-31. Prognostiserat resultat blir +8,0 miljoner kronor jämfört med budget på 11,4 miljoner kronor. Förvaltningarna tillsammans ligger på -11,3 miljoner kronor där tekniska kontoret har ett stort underskott för snöröjning. Flera förvaltningar förväntas ha underskott. På plussidan finns skatteintäkterna som är 7,7 miljoner kronor högre än budget.
 

Preliminära ekonomiska ramar


Kommunfullmäktige beslutade om preliminära ekonomiska ramar för 2012. Eftersom antalet barn och äldre blir fler, får förskolan, grundskola, fritidshem, äldreomsorg och stöd- och service till personer med funktionsnedsättningar utökade ekonomiska ramar. Antalet ungdomar minskar och gymnasieskolan får en mindre ekonomisk ram.
 
Byggnads- och räddningsnämnden/räddningstjänsten, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och förskole- och skolnämnden får ett sparbeting på 1,4 procent. De andra nämnderna ska spara 2 procent, så när som på omsorgs- och socialnämnden som inte får något sparbeting.

Ny organisation för kollektivtrafiken


2012 börjar en ny kollektivtrafiklag att gälla och en ny myndighet ska bildas i varje region. I Östergötland har kommunerna och landstinget bildat en politisk styrgrupp för att bereda frågan. Kommunfullmäktige beslöt att landstinget ska vara kollektivtrafikmyndighet i Östergötland och överta kostnadsansvaret genom skatteväxling från kommunerna till landstinget.
 

Dike vid Hagaparken


En medborgare föreslår en dikesfördjupning vid Hagaparkens fotbollsplan för att hindra bilkörning på planen. Kommunfullmäktige överlämnade förslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Till kommunfullmäktiges sida
Protokollet läggs ut på hemsidan när det är justerat

 

Innehåll: Mia Högberg
Uppdaterad: 2011-05-18
Publicerad: 2011-05-18

Medborgarservice

Telefon: 0142 - 859 95

Webbredaktör: Mia Högberg
Webbmaster: Stefan Kalm
Kontakta webbredaktionen

Copyright © 1996-2013

Mjölby kommun, Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
telefon 0142-850 00, fax 0142-851 20, e-post mjolbykommun@mjolby.se
Organisationsnummer: 212000-0480