Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Om kommunen

Om kommunen

Från kommunstyrelsen 4 maj

På kommunstyrelsens möte 4 maj diskuterades bland annat tilläggsanslag för ferieplatser och ett remissvar angående försvarsmaktens analys av vindkraftläget.

Vindkraften och försvarsmakten


I en remiss till Mjölby kommun från länsstyrelsen beskrivs hur Försvarsmakten 2010 beslutade om så kallade stoppområden för etablering av vindkraftverk kring de militära flygplatserna, bland annat Malmens flygplats.

Nästan hela Mjölby kommun omfattas av försvarsmaktens stoppomårde. Försvarmakten har presenterat förslag på analysområden där man eventuellt kan tänka sig en fortsatt utbyggnad av vindkraft. Ett område norr om E4:an och ett i söder vid gränsen till Boxholm ingår i analysområdet.

I kommunens nya översiktplan för vindkraft omfattas de områden som pekas ut som intressanta för vindkraft, av stoppområdet. Även ett område som pekas ut av Energimyndigheten som lämpligt för vindkraft ligger i stoppområdet. I stoppområdet finns också flera redan uppförda vindkraftverk, beviljade bygglov och flera ansökningar om nya verk.

Mjölby kommun svarar att det är bra att föra dialog om samordning av vindkraft och försvarets flygintressen men motsätter sig det utpekade stoppområdet och vill att analysområdet utökas. Kommunen vill också bland annat att Försvarsmakten förtydligar om stoppområdet gäller alla typer av vindkraftverk oavsett höjd, vad som är det egentliga riksintresset och vad som utgör påverkansområde, hur "total utbyggnad av analysområdet" definieras och varför antalet verk som kan tänkas inom analysområdet begränsas till just 1-3.

Ferieplatser

 
Kommunstyrelsen beviljade ytterligare 400 000 kronor till feriepraktikplatser för ungdomar i kommunen under förutsättning att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beviljar motsvarande belopp ur sin budget.

Loppis på återvinningen 


En medborgare föreslår att det ska hållas loppmarknad på återvinningscentralen där överskottet skänks till välgörande ändamål. Tidigare har det ordnats loppis en gång om året vid återvinningscentralen. Tekniska kontoret menar att det beroende på vad som är möjligt att samla in och lagra kan hållas loppmarknad oftare.
Kommunstyrelsen beslutade att föreslå fullmäktige att godkänna medborgarförslaget.

Sanering efter radioaktiva utsläpp


Kommunen har yttrat sig över länsstyrelsen reviderade saneringsprogram för sanering efter utsläpp av radioaktiva ämnen. Kommunstyrelsen påtalar att det behöver tydliggöras vem/vilka som ansvarar för sanering av utrustning som använts, hur ofta övningar ska hållas och att det behövs en tydligare bild av länsstyrelsens samordningsansvar och beslutade att överlämna yttrandet.

Fortsatt sparande 


Baserat på den skatteunderlagsprognos som kom från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)  3 maj, så bedömer kommunstyrelsen att behovet av att reducera förvaltningarnas ekonomiska ramar kvarstår. Dock inte i den omfattning som tidigare befarats.

Protokollet läggs ut på hemsidan när det är justerat.
Till kommunstyrelsens sida

 

 

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480