Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Från kommunstyrelsen 30 mars

På dagordningen för kommunstyrelsens sammanträde 30 mars stod bland annat en energieffektiviseringsstrategi, årsredovisningen för 2010 och ett medborgarförslag om datumparkering.

Energieffektiviseringsstrategi


Kommunstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till energieffektiviseringsstrategi. Strategin är en utveckling av kommunens energiplan och klimatstrategi. Energieffektiviseringen ska stödja förvaltningar och verksamheter i deras arbete med att bidra till en hållbar kommun.
 

Årsredovisning


I årsredovisningen 2010 framgår att årets resultat är 15, 7 mkr. Resultatet för de kommunala bolagen och kommunen tillsammans är 32, 9 mkr. Kommunstyrelsen beslutade att efter revisorernas utlåtande överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige för godkännande.
 

Tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponeringar


När kommunen gör bokslut upprättas också en tilläggsbudget. Huvudprincipen är att nämnderna tar med sig föregående års budget avvikelse oavsett om den är positiv eller negativ. Justering av beloppen sker för nämnder med mycket stora överskott eller underskott.
 
När det gäller driftbudgeten uppgår tilläggsbudgeten tillnetto + 37 431 tkr, omdisponering mellan nämnderna sker med brutto 368 tkr och tilläggsanslag föreslogs med +913 tkr. 83 365 tkr tilläggsinvesteras på investeringsbudgeten.

Tilläggsanslag föreslogs för investeringar på bygg- och räddningsnämnden, byggnadskontoret och räddningsnämnden och miljönämnden med 1 253 tkr.

Kommunstyrelsen beslöt föreslå kommunfullmäktige att godkänna förslag till tilläggsbudget, tilläggsanslag och omdisponeringar.

Nya avfallsplanen


Kommunstyrelsen beslutade att tekniska kontoret kan samarbeta med Tranås och Boxholms kommuner när den nya avfallsplanen ska tas fram.
 

Biogas


Kommunstyrelsen beslutade om entreprenör för byggandet av rötkammare och förberedande av reningsverket i Mjölkulla för gasproduktion. Entreprenör blir  Goodtech environment AB.
 

Skjutbanorna i Hålaskogen


För att kunna genomföra översiktplanens ambitioner och bygga nya bostäder i Hålaskogen i östra Mjölby, måste kommunens tre skytteföreningar flytta sina anläggningar från området. Tekniska kontoret, miljökontoret, byggnadskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen har bildat en arbetsgrupp som för diskussioner med skytteföreningarna om var nya skjutbanor kan ligga. Kommunstyrelsen beslutade om 50 000 kronor till deras fortsatta utredningsarbete.
 

Återinförande av datumparkering blir det inte


En medborgare som vill att datumparkeringen återinförs för att bland annat underlätta snöröjning och sopning. Tekniska kontoret och service- och entreprenadkontoret anser inte att skötseln av gatorna försvåras av datumparkeringen och ser inga motiv att återinföra de gamla parkeringsreglerna. Kommunstyrelsen avslog medborgarförslaget.

Återremiss


Kommunstyrelsen återremitterade förslaget om förändrade taxor för byggnadskontorets verksamhet.

Protokollet läggs ut på hemsidan när det är justerat
Till kommunstyrelsens sida

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in