Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Från kommunstyrelsens möte 16 mars

På kommunstyrelsens möte avhandlades bland annat fyra medborgarförslag, en ansökan från Mjölby Ungdomsmusikkår och ett svar till revisionen angående en granskning av nämndernas arbete med internkontroll.

Ombud till Sveriges Ekokommuner


På grund av organisationsförändringar kopplat till kommunens arbete med hållbar utveckling har kommunstyrelsen beslutat att återemittera valet av den tidigare representanten Jan-Olof Dahlström (S) och istället utse Cecilia Wilhelmsson (S) till politikerombud för Mjölby kommun i Sveriges Ekokommuner.

Redovisning av internkontroll


På kommunstyrelsens sammanträde redovisades internkontrollen på förvaltningar och kontor för 2010. Alla förvaltningar har dragit slutsatser av kontrollerna och vidtagit eller planerat för åtgärder för att komma till rätta med de brister som framkommit. Kommunstyrelsen godkände redovisningen.

Granskning av nämnder


Kommunrevisionen har med hjälpa av revisorer från företaget PwC granskat arbetet med internkontroll inom byggnads- och räddningsnämnden, förskole- och skolnämnden, kultur- och fritidsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

Revisorerna pekar på behovet av vissa generella förbättringar:

  • Att politikerna i nämnden som är huvudansvariga för internkontrollarbetet aktivt deltar i arbetet med att ta fram internkontrollplaner och följer upp hur det går med förvaltningens arbete.
  • Att de kontroller som görs ska rapporteras två gånger om året till nämnden för att förbättra informationsflödet.
  • Att utveckla arbetet med väsentlighet och riskanalys eftersom det är grunden för att ta fram "rätt" kontrollinsatser.
  • Att resultatet av internkontrollerna återkopplas till all berörd personal för att förebygga eventuella felaktigheter och öka förståelsen för och kunskapen om internkontrollarbetet.
  • Att kommunstyrelsen varje år ska fastställa ett par kontrollmoment som ska göras av alla nämnder för att få en mer samlad bild av hur  kommungemensamma rutiner fungerar.

Kommunstyrelsen ställer sig bakom revisorernas bedömning av vad som behöver förbättras.
 

Måndalen


I ett medborgarförslag föreslås att Måndalen ska utrustas med bänkar och grillplatser och backarna röjas från sly. Kommunstyrelsens förvaltning konstaterar att vissa av de åtgärder som föreslås är genomförda, till exempel slyröjning. Grillplatsen ska renoveras 2011. Det finns inga ekonomiska förutsättningar för att genomföra medborgarförslaget fullt ut och kommunstyrelsen anser därmed förslaget besvarat.

Fotbollsplan


En ung medborgare föreslår att den lilla fotbollsplanen vid Timotejgränd i Mjölby ska klippas oftare, jämnas till och att det sätts nät i målen. Kommunstyrelsen avslår förslaget eftersom gräsytan är klassad som bruksgräsyta och klipps varannan vecka. Eftersom ytan inte är gjord för fotbollsspel är den ojämn och fotbollsspelare hänvisas till andra ytor som är gjorda för fotboll, till exempel i Vasaparken. Målen är inte uppsatta av kommunen, det är någon annan som har ställt dit dem, så kommunen har inte ansvar för några nät.
 

Ingen kostnadsfri simskola


Även ett medborgarförslag om kostnadsfri simskola för barn och vuxna, avslogs. Förslaget fick nej eftersom vuxna har ett eget ansvar för sin simkunnighet och därför att barn och ungdomar har möjlighet till simundervisning för en rimlig kostnad. Grundskolan erbjuder också simskola för de barn i årskurs 5 som inte klarar Svenska Livräddningssällskapets definition på simkunnighet.
 

Bilpool


I höstas föreslog en medborgare att kommunen ska inrätta en bilpool som alternativ till eget bilägande för att minska miljöpåverkan. Många av kommunens leasingbilsavtal löper till och med hösten 2013 och kommunstyrelsen beslutade därför att göra en förstudiestudie under 2012 om hur en bilpool eventuellt kan genomföras.
 

Mjölby ungdomsmusikkår


Kommunstyrelsen beslutade att Mjölby Ungdomsmusikkår får 40 000 kronor för att delta i Tallin Song Festival i Estland 1-3 juli i år. Ungdomsmusikkåren ska i gengäld spela vid en höstaktivitet i kommunen.
 

Arvode för miljönämnden


Kommunstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige att besluta om att ändra arvodesbestämmelserna för miljönämnden så att ordföranden har 6%, 1:e och 2:e vice ordförande har 1,5% av riksdagsledamöternas arvode.

Granskning av EU-arbete


Kommunrevisionen har med hjälp av revisorer från företaget PwC granskat kommunens hantering av EU-bidrag. I granskningen konstateras att kommunen har en strategi för internationellt arbete men att kännedomen om den är begränsad. Revisionen föreslår att kommunen beslutar om vilken ambitionsnivå som ska gälla för EU-arbetet, hur organisationen av arbetet ska se ut, att man tar fram en "manual" för hur man praktiskt går till väga och att man inspirerar och får liv i arbetet. Kommunstyrelsen beslutade att revisorernas förslag ska ligga till grund för fortsatt planering av kommunens EU-arbete.
 

Europeisk volontärtjänst


Kommunstyrelsen beslutade att överföra ansvaret för arbetet med europeisk Volontärtjänst från kommunstyrelsens förvaltning till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde.

Inget tilläggsanslag


Omsorgs- och socialnämnden har begärt ett tilläggsanslag på 5,4 miljoner kronor för att kunna möta utökade behov som inte kan tillgodoses inom befintlig ram. Kommunstyrelsen beslöt att föreslå kommunfullmäktige att avslå nämndens begäran.
 

Ny kollektivtrafikmyndighet


Från 1 januari 2012 börjar en ny kollektivtrafiklag att gälla och en ny myndighet ska bildas i varje region. I Östergötland har landstinget och kommunerna utsett en politisk styrgrupp som tagit fram ett beslutsunderlag med förslag till målbild för kollektivtrafiken. Kommunstyrelsen godkänner beslutsunderlaget.

Roddtävling


Politikerna i Mjölby kommun är inbjudna av Föreningen Sommaveckan att delta i den traditionsenliga politikerodden den 6 augusti i Sommens samhälle. Kommunstyrelsen beslutade att ställa upp med ett lag för att ro skutan i hamn.

Protokollet läggs ut på hemsidan när det är justerat.
Till kommunstyrelsens sida

 

 

 

 

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in