torsdag 22 februari 2018
Mjölby kommun

Från kommunstyrelsen 2 mars

På dagordningen för  kommunstyrelsens möte 2 mars stod bland annat information om ny kollektivtrafiklag, en utvärdering av organisationsförändringar under förra mandatperioden och tidsplan för budgetarbetet.
Paul Håkansson, vd för Östgötatrafiken informerade kommunstyrelsen om den nya kollektivtrafiklagen.

En utvärdering av de organisationsförändringar som skedde i början av mandatperioden 2007-2010 redovisades. Kommunstyrelsen beslutade att lägga utvärderingen till handlingarna.
 
Kommunstyrelsen beslutade att den nya översiktsplanen ska ställas ut samt att samråd om energiplanen ska hållas.
 
Enligt ett förslag från kommunstyrelsens förvaltning ska prelimiminära driftramar och kommunmål behandlas i kommunfullmäktige på majsammanträdet, investeringsbudgeten på augustisammanträdet och driftbudget och skattesats på novembersammanträdet. Kommunstyrelsen beslutade att fastställa tidsplanen enligt förslaget.
 
Kommunfullmäktiges presidium har reviderat kommunfullmäktiges arbetsordning. Kommunstyrelsen beslutade att förslå kommunfullmäktige att den nuvarande arbetsordningen ska ersättas med den reviderade.
 
En översyn av kommunstyrelsens delegationsordning har genomförts och ett förslag till revidering är framtaget. Kommunstyrelsen antog förslaget till delegationsordning och beslöt att förteckningen över verkställighetsåtgärder tas bort.

Kommunstyrelsen beslutade att Mjölby kommun på inbjudan av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, ska ingå i ett nätverk för förtroendevalda som vill utveckla medborgardialogen.

Till kommunstyrelsens sida
Protokollet läggs ut på hemsidan när det är justerat

Innehåll: Mia Högberg
Uppdaterad: 2011-03-03
Publicerad: 2011-03-03

Medborgarservice

Telefon: 0142 - 859 95

Webbredaktör: Mia Högberg
Webbmaster: Stefan Kalm
Kontakta webbredaktionen

Copyright © 1996-2013

Mjölby kommun, Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
telefon 0142-850 00, fax 0142-851 20, e-post mjolbykommun@mjolby.se
Organisationsnummer: 212000-0480