Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun
Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Boende & miljö

Nya hastighetsgränser i Mjölby kommun

Service- och teknikförvaltningen inför de nya hastighetsgränserna 30, 40 och 60 km/tim i Mjölby kommun. Det görs för att skapa en trivsammare och trafiksäkrare miljö men också öka framkomligheten där det är möjligt. Omskyltning har gjorts i Mantorp och Skänninge, och nu genomförs också detta i Mjölby.

De nya hastighetgränserna

Gatorna har fått en hastighet beroende på hur de ser ut, hur omgivningen ser ut och vilken typ av trafik som går där. Principerna för detta är:

  • Gångfartsområde/gågata. Områden/gator där det är tätt mellan målpunkterna och med en tät strid av korsande fotgängare eller cyklister. Gång- och cykeltrafikanter prioriteras framför biltrafiken som har en begränsad framkomlighet.
  • 30 km/tim. I bostadsområden och på gator där gång- och cykeltrafik sker i blandtrafik.
  • 40 km/tim. I industriområden, på bussgator, på vissa matargator och på de större gatorna/huvudlederna där det är blandtrafik. Gång- och cykeltrafikanterna har oftast en separerad bana men korsar både på ordnade passager och spontant.
  • 60 km/tim. På de stora infartslederna där gång- och cykeltrafikanter är separerade och där passagerna enbart sker på ordnade passager.

Varför nya hastighetsgränser?

Mjölby kommun vill i linje med Trafikverket och övriga kommuner införa det nya hastighetsgränssystemet med hastigheter i steg om 10 km/tim, från 30 km/tim och upp till 120 km/tim. För Mjölby kommun är 30, 40 och 60 km/tim aktuella, 50 km/tim kommer att fasas ut medan 70 km/h behålls på våra yttre ringleder Eldslösaleden, Ryttarhagsleden och Vetagatan.
 
Syftet med nya hastighetsgränser är att skapa en säkrare och tryggare trafikmiljö som tar hänsyn till alla trafikanter och som har en utformning som underlättar och stödjer trafikanten.

Vem har beslutat om de nya gränserna?

2004 fick dåvarande Vägverket i uppdrag från regeringen att ta fram en strategi för en anpassning av hastighetsgränserna till nollvisionen, god miljö och de andra transportpolitiska målen. Utredningen föreslog ett system med hastigheter i steg om 10 km/tim, från 30 km/tim och upp till 120 km/tim. 2008 gav riksdag och regering kommuner och Trafikverket möjlighet att använda dessa hastighetsgränser i syfte att bland annat öka trafiksäkerheten och förbättra miljön.

Dåvarande tekniska kontoret började 2010 med att ta fram en hastighetsplan för Mjölby kommun. Efter samråd med allmänhet och andra berörda beslutades den av kommunfullmäktige i mars 2012.

Hur har arbetet gått till?

Mjölby kommun har använt metoden Rätt fart i staden, som Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting föreslår. Det innebär att alla gator inventerats och analyserats utifrån flera aspekter; trafiksäkerhet, tillgänglighet för biltrafik, räddningstjänst och kollektivtrafik, stadens karaktär, trygghet och miljö.
 
Förslaget samråddes med allmänhet, organisationer och myndigheter och ändrades delvis därefter. Kommunen har också byggt om en del gator för att anpassa dem till de nya hastigheterna.

Kontakt

Gatuingenjör

Mats Rydell

Telefon: 0142-851 76

mats.rydell@mjolby.se

 

Trafikingenjör

Joel Runn

Telefon: 0142-856 29

joel.runn@mjolby.se

 

Gatu- och parkchef

Magnus Ribbing

Telefon: 0142-859 90

magnus.ribbing@mjolby.se

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480