Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
måndag 22 januari 2018
Mjölby kommun

Nya hastighetsgränser i Mjölby kommun

Service- och teknikförvaltningen inför de nya hastighetsgränserna 30, 40 och 60 km/tim i Mjölby kommun. Det görs för att skapa en trivsammare och trafiksäkrare miljö men också öka framkomligheten där det är möjligt. Omskyltning har gjorts i Mantorp och Skänninge. Mjölby genomförs 2017, därefter kommer satellitorterna.

De nya hastighetgränserna

Gatorna har fått en hastighet beroende på hur de ser ut, hur omgivningen ser ut och vilken typ av trafik som går där. Principerna för detta är:

  • Gångfartsområde/gågata. Områden/gator där det är tätt mellan målpunkterna och med en tät strid av korsande fotgängare eller cyklister. Gång- och cykeltrafikanter prioriteras framför biltrafiken som har en begränsad framkomlighet.
  • 30 km/tim. I bostadsområden och på gator där gång- och cykeltrafik sker i blandtrafik.
  • 40 km/tim. I industriområden, på bussgator, på vissa matargator och på de större gatorna/huvudlederna där det är blandtrafik. Gång- och cykeltrafikanterna har oftast en separerad bana men korsar både på ordnade passager och spontant.
  • 60 km/tim. På de stora infartslederna där gång- och cykeltrafikanter är separerade och där passagerna enbart sker på ordnade passager.

Varför nya hastighetsgränser?

Mjölby kommun vill i linje med Trafikverket och övriga kommuner införa det nya hastighetsgränssystemet med hastigheter i steg om 10 km/tim, från 30 km/tim och upp till 120 km/tim. För Mjölby kommun är 30, 40 och 60 km/tim aktuella, 50 och 70 km/tim kommer fasas ut.
 
Syftet med nya hastighetsgränser är att skapa en säkrare och tryggare trafikmiljö som tar hänsyn till alla trafikanter och som har en utformning som underlättar och stödjer trafikanten.

Vem har beslutat om de nya gränserna?

2004 fick dåvarande Vägverket i uppdrag från regeringen att ta fram en strategi för en anpassning av hastighetsgränserna till nollvisionen, god miljö och de andra transportpolitiska målen. Utredningen föreslog ett system med hastigheter i steg om 10 km/tim, från 30 km/tim och upp till 120 km/tim. 2008 gav riksdag och regering kommuner och Trafikverket möjlighet att använda dessa hastighetsgränser i syfte att bland annat öka trafiksäkerheten och förbättra miljön.

Tekniska kontoret började 2010 med att ta fram en hastighetsplan för Mjölby kommun. Efter samråd med allmänhet och andra berörda beslutades den av kommunfullmäktige i mars 2012.

Hur har arbetet gått till?

Mjölby kommun har använt metoden Rätt fart i staden, som Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting föreslår. Det innebär att alla gator inventerats och analyserats utifrån flera aspekter; trafiksäkerhet, tillgänglighet för biltrafik, räddningstjänst och kollektivtrafik, stadens karaktär, trygghet och miljö.
 
Förslaget samråddes med allmänhet, organisationer och myndigheter och ändrades delvis därefter.

Tidplan för införande

De nya hastighetsgränserna har införts i Skänninge och Mantorp och kommer under 2017 att införas i Mjölby. Inför omskyltningen kommer också vissa åtgärder att göras.

De mindre tätbebyggda områdena kommer också att skyltas om efter detta och enligt samma metodik.

Innehåll: Service- och teknikförvaltningen

Senast publicerad: 2017-10-25

Senast ändrad av: Jenny Ristorp

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Service- och teknikförvaltningen

Senast publicerad: 2017-10-25

Senast ändrad av: Jenny Ristorp

Service- och teknikförvaltningen

Gatuingenjör
Mats Rydell
Telefon: 0142-851 76
E-post: mats.rydell@mjolby.se

Trafikingenjör
Joel Runn
Telefon: 0142-856 29
E-post: joel.runn@mjolby.se

Gatu- och parkchef  
Magnus Ribbing    
Telefon: 0142-859 90
E-post: magnus.ribbing@mjolby.se

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress: Stadshuset, Burensköldsvägen 11