Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
fredag 23 februari 2018
Mjölby kommun

Radon

Radon är en lukt- och färglös gas som bildas när radium sönderfaller. Gasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar. När vi andas in radonhaltig luft fastnar radondöttrarna i våra luftvägar och sänder ut strålning som kan skada cellerna i luftvägar och lungor. Undersökningar som gjorts visar ett samband mellan radonhalten i bostaden och risken att utveckla lungcancer.

Radium finns överallt i naturen i mer eller mindre koncentrerade former, radon inomhus kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller hushållsvattnet.

Mark

Radon finns i berggrunder och jordarter som innehåller uran och radium. Luften i jorden innehåller alltid radon och det finns risk för att markradon kan tränga in i huset från underliggande berggrund och jordlager, speciellt när husen är byggda på rullstensåsar eller annan genomsläpplig mark. Husets grundläggning och ventilation har stor betydelse för nivån av radonhalten inomhus.

Byggnadsmaterial

Alla stenbaserade byggnadsmaterial innehåller radium och avger radon till inomhusluften, normalt i små mängder. Den alunskifferbaserade blå lättbetongen däremot, innehåller högre radiumhalter och avger mer radon än andra byggnadsmaterial. Blåbetongen tillverkades under perioden 1929-1975.

Hushållsvatten

Vatten som kommer från jordlager och berggrund innehåller radon. Halten i vattnet beror på hur mycket radium det är i den omgivande jorden och berggrunden. Ytvattentäkter, som sjöar och vattendrag, innehåller nästan inget radon alls. Vatten med radonhalter högre än ett par hundra Bq/l förekommer i brunnar borrade i berg, samt i kallkällor och grävda brunnar där vattnet kommer från sprickor i berget. Kommunalt vatten renas innan det går ut till hushållen och innehåller därför mycket sällan höga radonhalter.

Gräns- och riktvärden för radongashalter

Högsta tillåtna radongashalt för bostäder är 200 Bq/m³ och för arbetsplatser 400 Bq/m³. Om radongashalten överstiger 200 Bq/m³ i en bostad bör den bedömas som en olägenhet för människors hälsa.

För mer information

Information om hur du mäter radon finner du under avsnittet Mätning av radon.

Länkar

Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Strålsäkerhetsmyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Byggnadskontoret

Bygginspektör
Krister Ramebäck
Telefon: 0142-851 88
krister.rameback@mjolby.se

Miljökontoret

Telefon: 0142-850 00
miljo@mjolby.se

Besöksadress: Stadshuset Burensköldsvägen 11
Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby

Innehåll: Per Erik Persson

Senast publicerad: 2016-02-29

Senast ändrad av: Stefan Kalm

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Per Erik Persson

Senast publicerad: 2016-02-29

Senast ändrad av: Stefan Kalm