Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
torsdag 22 februari 2018
Mjölby kommun

Köldmedium

Köldmedier används bland annat i kylskåp, frysar, värmepumpar och luftkonditioneringsanläggningar. Ofta innehåller de ämnen som kan bryta ned ozonskiktet och bidra till ökad växthuseffekt om de släpps ut i luften. För att minska risken för utsläpp av köldmedier till luften finns det lagstiftning om köldmediehantering. 

Installationsanmälan
Om du ska installera ett aggregat som innehåller minst köldmedium måste du först anmäla det till miljökontoret. Blanketter för anmälan hittar du hos ackrediterade kylföretag. Förteckning på ackrediterade kylföretag hittar du hos Swedac. Länk www.swedac.se

Läckagekontroll
Aggregat med minst köldmedium ska läckagekontrolleras en eller flera gånger per år (se tabell nedan). Kontrollen ska göras av ett ackrediterat kylföretag.

Mängd köldmedium i aggregatet

Kontrollintervall

 

 

 

 

 

 

 

 

3-30 kilo

1 gång per 12 månader

 

 

 

30-300 kilo

1 gång per 6 månader*

 

 

 

mer än 300 kilo

1 gång per 3 månader*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Kontrollfrekvens får halveras när du installerat ett väl fungerande system för upptäckt av läckage vid anläggningar med minst köldmedium. Aggregat som innehåller mer än kylmedium ska lltid ha system för upptäckt av läckage.

Registerföring
Operatör/brukare av applikationer med köldmedier eller mer är ansvarig för att åtgärder på kylsystemet registerförs.

Årlig rapportering
För stationära anläggningar gäller att resultaten från den återkommande läckagekontrollen årligen, dock senast den 31 mars varje efterföljande år, ska rapporteras till miljönämnden om den totala köldmediemängden vid anläggningen är minst . Enbart aggregat som omfattas av kontrollkrav (minst ) räknas in i den totala köldmediemängden. Rapporten ska redovisa alla åtgärder som vidtagits på kylsystemet under det föregående året, till exempel skrotning av aggregat. Dessutom ska installerade, påfyllda och omhändertagna mängder av köldmedier uppges.

Det är anläggningens operatör/brukare som har ansvaret för rapporteringen. Blankett för årsrapport finns hos ackrediterade kylserviceföretag. Obeservera att kontrollrapport för periodiserad kontroll ska, för registerföring, behållas av operatören.

Det är viktigt att årsrapporten är fullständigt ifylld och undertecknad. Glöm inte att fylla i fastighetsbeteckningen och vilken anläggning (till exempel ”Restaurang Smörblomman”) rapporten gäller för eftersom de uppgifterna underlättar miljökontorets arbete. Det är också viktigt att köldmediemängderna summeras. Endast årsrapporten ska skickas till miljönämnden.

Avveckling av CFC och HCFC
Sedan några år tillbaka är det i princip förbjudet att använda CFC och det är förbjudet att fylla på HCFC. Efter den 31 december 2014 är det däremot förbjudet att använda köldmedieutrustning innehållandes HCFC även i befintliga anläggningar med vissa undantag.

Miljösanktionsavgifter
Vid överträdelse av vissa bestämmelser utgår miljösanktionsavgifter vilka miljönämnden är skyldig att besluta om:

  • Utebliven läckagekontroll 5000 kronor
  • Utebliven registerföring 2000 kronor
  • Utebliven anmälan av nya aggregat 5000 kronor
  • Försenad årlig rapportering 1000 kronor
  • Överträdelse genom att inte uppfylla föreskrivna krav på att installation och andra åtgärder ska utföras av ackrediterat kontrollorgan eller av, eller under ledning av, person med viss kompetens 3000 kronor (fysisk person eller ideell förening) 10 000 kronor (juridisk person) 

Innehåll: Jenny Gyllensvaan

Senast publicerad: 2018-02-15

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Jenny Gyllensvaan

Senast publicerad: 2018-02-15

Senast ändrad av: Mia Högberg