Bildlänk till förstasidan för Mjölby kommun
torsdag 18 januari 2018
Mjölby kommun

Gällande översiktsplan

Varje kommun ska enligt plan och bygglagen ha en aktuell översiktsplan. I Mjölby gäller den kommuntäckande överersikts-planen (ÖP) 2011

En fördjupning har gjorts 2012 för Svartå strand inom del av Mjölby centrum vilken ersätter och kompletterar den kommuntäckande översiktsplanen inom planområdet.

Äldre utsläckta planer finns att läsa för kännedom, eftersom dess beskrivningar kan ge upplysningar om olika intressen.

Fördjupning av översiktsplanen - Skänninge

Kommunfullmäktige antog 2014-04-26, § 35 förslaget till fördjupad översiktsplan för Skänninge.

Det övergripande målet för planförslaget är att skapa ett attraktivt Skänninge att leva och bo i för alla åldrar. Riktlinjerna sammanfattades med ett levande centrum, att värna om brukningsvärd jordbruksmark samt att bevara kulturarv och värna Skänninges identitet.

Dokumentation:
Planhandling

Fördjupad översiktsplan SkänningePDF 

Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum - Svartå strand

Kommunfullmäktige i Mjölby kommun beslutade 2012-11-13 § 141 att anta den fördjupade översiktsplanen för Svartå Strand, beslutet vann laga kraft 2012-12-12.
Syftet med planen är att utreda framtida stadsförnyelse av Centrums industriområde mellan järnvägen och Svartån i Mjölby stad; främst för bostäder men även för befintliga och nya verksamheter.

Dokumentation:

Planhandling

Fördjupad översiktsplan Svartå StrandPDF

Bilagor

SamrådsredogörelsePDF
UtställningsutlåtandePDF
TrafikbullerutredningPDF
VibrationsutredningPDF
RiskanalysPDF
Analys av översvämningsriskerPDF
Geoteknisk utredningPDF

Översiktsplan för Mjölby kommun 2011

Den kommuntäckande översiktsplanen är antagen av Mjölby kommunfullmäktige 2011-08-23. Förslaget är en färdplan för framtiden med idéer om framtida markanvändning. Vision 2025 utgör planens huvudinriktning. Planen omfattar hela kommunen med fördjupningar för tätorter och för vindkraft.

Översiktsplan 2011, dokumentation

Del 1   Översiktsplan 2011 - Vision 2025PDF
Bilagor  - PlankartaPDF (antagandeversion)
           - UtställningsutlåtandePDF
           - SamrådsredogörelsePDF

Del 2   Platsanalyser PDF
          - Fördjupning av bebyggelse och riksintressen

Del 3   VindkraftsplanPDF
          - Bilaga C LandskapsbildsanalysPDF
          - SamrådsredogörelsePDF
          - UtställningsutlåtandePDF
       

Foto på översiktsplanens handlingar

Tidigare översiktsplaner - nu släckta genom ÖP2011

Översiktsplan för Mjölby kommun 2001, utsläckt 2011

2011-08-23 ersattes Översiktsplan 2001PDF av en ny kommuntäckande översiktsplan.

Fördjupad översiktsplan för Mantorp 2007, utsläckt 2011, men med aktuella undelag

2011-08-23 ersattes Fördjupad översiktsplan Mantorp 2007PDF av ÖP2011 så att plankartan har justerats. Ortsanalys och förutsättningar redovisade i FÖP Mantorp bedöms i stort sett vara aktuella, varför de bör kunna nyttjas som underlag även fortsättningsvis.

Fördjupad översiktsplan 2003 Vindkraft, utsläckt 2011

2011-08-23 ersattes Fördjupad översiktsplan 2003 VindkraftPDF genom Översiktsplan 2011 del 3 Vindkraftsplan.
Den gamla planen ringar in lämpliga lägen för vindkraftsutbyggnad. Plankartan visar områden med goda vindförhållanden utan större konflikter med närboende, landskapsbild och andra intressen.

Innehåll: Byggnadskontoret

Senast publicerad: 2017-11-01

Senast ändrad av: Mia Högberg

 Utskriftsvänlig version

Innehåll: Byggnadskontoret

Senast publicerad: 2017-11-01

Senast ändrad av: Mia Högberg

Byggnadskontoret

Telefon: 0142-850 00
byggnad@mjolby.se

Planarkitekt 
Ida Arvidsson 
Telefon: 0142-850 62 ida.arvidsson@mjolby.se

Planarkitekt Jonas Loiske 
Telefon: 0142-851 90 jonas.loiske@mjolby.se

Planarkitekt Sara Gustavsson Telefon: 0142-859 63   sara.gustavsson@mjolby.se

Planarkitekt Magnus Hultegård
Magnus.Hultegard@mjolby.se
Telefon: 0142-851 86

Postadress: Mjölby kommun
595 80 Mjölby
Besöksadress:
Stadshuset
Burensköldsvägen 11