Bild  på Mjölby kommuns vapensköld som även länkar till startsidan för Mjölby kommun

Meny

Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården
Fotografi av kvinna som arbetar i trädgården

Översiktsplaner under arbete

Byggnadskontoret har hösten 2018 inlett arbetet med att ta fram nya översiktsplaner.

Byggnadskontoret har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan. Inom uppdraget ingår även att ta fram två fördjupade översiktsplaner för tätorterna Mjölby och Mantorp.

I huvudsak ska planerna innehålla:

  • Utvecklingsstrategi som beskriver hur nationella, regionala och kommunala målsättningar påverkar den fysiska planeringen.
  • Markanvändningskarta som främst visar på utvecklingsområden för bostäder och arbetsplatser.
  • Redogörelse för hur avvägningar gjorts mellan allmänna intressen, särskilt berörda riksintressen.

Planerna ska på ett tydligt sätt redovisa hur kommunens Vision 2025 och övergripande målsättningar kan realiseras genom den fysiska planeringen. Att kommuninvånarna och verksamma i kommunen involveras och ges inflytande i framtagandet av planerna är viktigt och därför kommer tidiga medborgardialoger att hållas i samtliga planer. I samband med planernas samråds- och utställningskeden kommer det finnas ytterligare möjligheter att lämna synpunkter på förslagen.

Tidplan:

  • Kommunomfattande översiktsplan planeras bli färdig år 2020
  • Fördjupad översiktsplan för Mantorp planeras bli färdig år 2020
  • Fördjupad översiktsplan för Mjölby planeras bli färdig år 2021

Vid frågor, synpunkter, idéer et cetera kontakta:

Kontakt

mjolbykommun@mjolby.se
Telefon: 0142-850 00
Burensköldsvägen 11, 595 80 Mjölby
Organisationsnummer: 212000-0480

Logga in